EFEKT WYROKU NSA ZE SKARGI HR

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D5B35C363

II GSK 3169/15 – Wyrok NSA

Data orzeczenia
2017-07-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-11-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Sieńczyło – Chlabicz /przewodniczący/
Joanna Zabłocka
Małgorzata Grzelak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 2275/14 – Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-30
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 1137 art. 83 ust. 3 pkt 4 i 5
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło – Chlabicz Sędzia NSA Joanna Zabłocka sędzia del. WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Szymon Janik po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej H. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2275/14 w sprawie ze skargi H. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia […] września 2014 r. nr […] w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie,

2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz H. R. 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

 

AKTUALNY WYROK WSA z dnia 09 stycznia 2018r, W WYNIKU WYROKU NSA.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61519F99D0

VI SA/Wa 2307/17 – Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2018-01-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2017-11-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grzegorz Nowecki /przewodniczący sprawozdawca/
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant Referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi H. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia […] września 2014 r. nr […] w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia […] czerwca 2014 r.;

2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego H. R. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

820 total views, 2 views today