PIMOT DLA DTD

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) zaproponował, aby do paliw i źródeł energii wymienionych w definicji paliwa alternatywnego dodać lit. g: „powietrze sprężone (CA)”, gdyż ten rodzaj paliwa jest wykazany w części B załącznika V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 168/2014.
PIMOT zaproponował także dodanie lit. h „paliwa syntetyczne i parafinowe” oraz lit. i „biopaliwa” argumentując, że takie paliwa alternatywne są zdefiniowane w dyrektywie 2014/94/UE, która jest obecnie wdrażana przez Ministerstwo Energii.
Zdaniem PIMOTu propozycja jest spójna z Krajowymi Ramami Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, ogłoszonej przez Ministerstwo Energii.
Uwaga nie została uwzględniona.

Projekt w § 1 pkt 1 wprowadza definicję paliw alternatywnych na potrzeby konkretnego aktu prawnego, w którym dana definicja jest stosowana.
MIB informuje, że w Ministerstwie Energii są obecnie prowadzone prace legislacyjne nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Podstawowym celem projektowanej regulacji jest określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz zasad tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
Projektowana ustawa będzie transponować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
PIMOT zwrócił uwagę, że w § 1 pkt 1, który dodaje pkt 13 w lit. f zastosowano określenie „pokład”, które nie jest precyzyjne, a w ocenie PIMOTu ma związek z zapisem wg art. 10d ust. 4 dyrektywy 2015/719. W związku z tym zaproponował nowe brzmienie.
Uwaga została częściowo uwzględniona. Projektodawca zaproponował nowe brzmienie lit. f: „energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych albo z urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe;”
PIMOT zaproponował dodanie zwrotu „lub typu pojazdu” po słowach „typu WE pojazdu” w definicji pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym, ponieważ pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi będą mogły uzyskać krajową homologację typu pojazdu, zwłaszcza w odniesieniu do małej serii.

Projektodawca uzupełnił definicję pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym poprzez zmianę brzmienia z „objęty świadectwem homologacji typu WE pojazdu” na sformułowanie: „zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy”.

Uwaga PIMOTu dotycząca propozycji zmiany brzmienia w § 2 ust. 19 pkt 2 dodanym § 1 pkt 2 projektu, z „powinny uzyskać świadectwa homologacji typu WE…” na „powinny być objęte świadectwem homologacji typu WE” została uwzględniona.

– – – – – – – –

Z internetowej strony:
1/
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296603/katalog/12422068#12422068
2/
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12296603/12422068/12422071/dokument296029.pdf

664 total views, 2 views today