TDT DLA DTD

 

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) zaproponował propozycję zmiany brzmienia w definicji pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym z „objęty świadectwem homologacji typu WE pojazdu” na „który uzyskał dopuszczenie do ruchu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE”.
Proponowana modyfikacja treści przepisu znajduje uzasadnienie w fakcie, iż dyrektywa ramowa 2007/46/WE obejmuje zakresem system homologacji pojazdów, a zatem homologacje typu WE pojazdu, jak również, dopuszczenie jednostkowe oraz dopuszczenie indywidualne WE pojazdu.
W treści opiniowanego materiału uwzględniono jedynie pojazdy posiadające świadectwo homologacji typu WE, co jak wynika z powyższego nie obejmuje procedur związanych z dopuszczeniem jednego pojazdu. Anglojęzyczna wersja dyrektywy, która ma zostać implementowana przy pomocy opiniowanego projektu rozporządzenia, w treści definicji określającej pojazd zasilany paliwem alternatywnym odnosi się do dopuszczenia pojazdu („approved”) co wskazuje na fakt, iż pojazd taki niekoniecznie musi posiadać świadectwo homologacji typu WE, lecz wtedy może być dopuszczony do ruchu na podstawie pozostałych procedur ujętych w dyrektywie ramowej, takich jak dopuszczenie jednostkowe oraz dopuszczenie indywidualne WE pojazdu.

W związku z tym, że w akcie wdrażającym nie powinno się odsyłać do przepisów dyrektywy projektodawca uzupełnił definicję pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym poprzez zmianę brzmienia z „objęty świadectwem homologacji typu WE pojazdu” na sformułowanie: „zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy”.

– – – – – – – –

Z internetowej strony:
1/
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296603/katalog/12422068#12422068
2/
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12296603/12422068/12422071/dokument296029.pdf

766 total views, 2 views today