WK PRZEGRAŁ Z KOLEGĄ W SPRAWIE TAXI

Rate this post

WK w Łodzi oraz tamtejsze SKO przegrało – w sprawie TAXI, ale to za mało. Bo należy tu złożyć wniosek do Prokuratury o karne ściganie tych urzędników z tytułu przekroczenia urzędniczych uprawnień oraz rozważyć ich odpowiedzialność finansową z tytułu wyrządzonej szkody, która jest ewidentna.

Ponadto, próba odebrania uprawnień naszemu Koledze L.R. z tak błahego powodu jest skandalem samym w sobie, gdy urzędnicy WK/starostw w Polsce systemowo nie wszczynają podobnych postępowań administracyjnych w kierunku art. 84 ust. 3 oraz art. 83 ustawy PoRD w poważnych i tragicznych przypadkach, gdy nasze działania (lub ich brak) prowadzą lub mogą prowadzić do wypadków ze skutkiem śmiertelnym lub do trwałego kalectwa osób poszkodowanym także naszą pracą. Już nawet nie chce mi się pisać o bardzo wielu przypadkach, gdzie dochodzi i dochodziło do popełniania przestępstw, a nadzór w WK/starostwie chowa się, niczym mysz pod miotłą.

Tu już nie są takimi chojrakami, a wręcz tchórzliwie i małostkowo bronią się przed wszczynaniem w podobnych sprawach postępowań administracyjnych.

W tym przypadku chodzi o to, że zaledwie przed paroma dniami NSA ostatecznie orzekł, że to jednak WK a nie nasz Kolega ponosi odpowiedzialność za brak wskazania terminu następnego okresowego i obowiązkowego badania technicznego (OBT) pojazdu w przypadku badania dodatkowego (DBT) nowego pojazdu przystosowanego na TAXI1 (data I rej. 9.04.2015 r., przebieg 700 km).2

Naszemu Koledze o inicjałach L. R., który swoje uprawnienia diagnosty samochodowego posiada od 5 grudnia 2000 roku bezzasadnie i bezprawnie, a więc złośliwie chciano te uprawnienia odebrać.

A sprawa ta ciągnęła się od 17 kwietnia 2015 r., a więc wystarczająco długo, aby nabawić się wrzodów żołądka ze stresów – już nie mówiąc/pisząc o kosztach, co ilustruje też zapaść naszego wymiaru sprawiedliwości po wprowadzeniu tzw. „dobrej zmiany” przez obecnie rządzącą koalicję PiS-u.3

W omawianym przypadku chodziło o DBT pojazdu Peugeot Expert, który miał być używany jako taksówka, gdzie nasz Kolega wydał zaświadczenie o BT, w którego treści w rubryce termin następnego badania technicznego wskazał, cyt.: „zgodnie z dowodem rej.”4

30 lipca 2015 r. – w imieniu Prezydenta Łodzi – tamtejszy WK zawiadomił naszego Kolegę o tym (ostatecznie bezzasadnym i bezprawnym!) wszczęciu „z urzędu” postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnienia do wykonywania BT, jakby nie wystarczyła rozmowa wyjaśniająca lub ewentualne pokontrolne zalecenia stosowane w wielu innych i bardziej istotnych przypadkach. Elementem tej nagonki była kontrola SKP, na której pracował nasz Kolega, gdzie w protokole ujęto, że:

  • w dniu 17 kwietnia 2015 r. Kolega L. R. wykonał DBT pojazdu marki Peugeot Expert, który miał być używany jako taksówka, w oparciu o PC (pozwolenie czasowe), w treści którego widniał termin kolejnego OBT do dnia 9 kwietnia 2018 r.

  • w dniu 7 września 2015 r. Kolega L. R. dokonał korekty w Rejestrze BT swojej SKP terminu następnego badania technicznego ww. pojazdu, poprzez wskazanie tego terminu do dnia 17 kwietnia 2016 r.

23 czerwca 2015 r., na wniosek właściciela ww. pojazdu, organ rejestrujący dokonał w DR, w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” wpisu „TAXI”. Przedmiotowego wpisu dokonano na podstawie zaświadczenia o przeprowadzonym DBT pojazdu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

W powyższym stanie faktycznym Prezydent Miasta Łodzi stosowną decyzją administracyjną orzekł o cofnięciu naszemu Koledze uprawnienia do wykonywania BT, choć w tym przypadku nie było żadnego zagrożenia dla BRD.

Nasz Kolega zaskarżył tę decyzję Prezydenta Łodzi i jego WK do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) w Łodzi. Ale także tamtejsze SKO nie zrozumiało zagadnienia i tradycyjnie dla większości podobnych przypadków wsparło to urzędnicze bezprawie.

W ocenie SKO nieprawidłowe jest stanowisko naszego Kolegi (skarżącego), że nie wymienienie w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1727) – przeznaczenia „TAXI” oznacza, iż diagnosta nie był zobowiązany do „skrócenia” terminu NBT.

Ponadto w ocenie Kolegium nie ma znaczenia dokonanie przez naszego Kolegę korekta wydanego zaświadczenia o przeprowadzonym DBT tego pojazdu w dniu 7 września 2015 r. , w zakresie odnoszącym się do daty NBT.

W skardze skierowanej do WSA w Łodzi nasz Kolega L.R. zarzucił urzędnikom tamtejszego WK i SKO m.in. naruszenie Konstytucji.

Oceniając zaskarżoną decyzję WSA doszedł do przekonania, że skarga zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty można uznać za uzasadnione.

DR tego pojazdu został wydany dopiero 14 maja 2015 r., gdzie następny termin OBT pojazdu także określony został na 9.04.2018 r. ( tj. 3 lata od pierwszej rejestracji).

W dniu 23 czerwca 2015 r. właściciel samochodu A Spółka Akcyjna (…) złożyła do wniosek o dokonanie w DR pojazdu zmian dotyczących wpisania samochodu jako TAXI, do którego załączyła m.in. zaświadczenie o przeprowadzonym DBT z 17.04. 2015 r.

Nasz Kolega na rozprawie:

  • w dniu 28 lipca 2016 r. złożył oświadczenie, w którym stwierdził, iż w dacie wykonywania DBT, w systemie komputerowym nie było możliwości ręcznego wpisania daty następnego badania w zaświadczeniu o przeprowadzonym BT. Program przewidywał jedynie zaznaczenie „XXX” oraz „zgodnie z dowodem rejestr.” Natomiast z dniem 1 czerwca 2015 r. zmieniono oprogramowanie, w którym usunięto zapis „zgodnie z dowodem rejestr.”, a pozostał jedynie zapis „XXX”.

  • w dniu 5 kwietnia 2018 r. wskazał ponadto, że datę następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego wpisywał Wydział Komunikacji. Z dniem 1 czerwca 2015 r. zmieniono oprogramowanie i diagnosta może już wpisać datę następnego badania technicznego.

Zdaniem tego WSA w Łodzi:

  1. uprawnionych diagnostów samochodowych nie powinna obciążać nieprecyzyjność przepisów, które obowiązani są stosować,

  2. w uzasadnieniu wyroku NSA5, art. 84 ust. 3 ustawy PoRD nie daje urzędnikom prawa do miarkowania sankcji, co oznacza, że uchybienia o dużym ciężarze gatunkowym są traktowane na równi z uchybieniami o mniejszych skutkach,6

  3. w chwili wykonywania tego DBT i wystawienia pozytywnego zaświadczenia o wyniku tego badania, samochód jeszcze nie był zarejestrowany jako taksówka, a nastąpiło to dopiero 23 czerwca 2015 r. Zaświadczenie stwierdzało zatem, że pojazd spełnia wszystkie warunki techniczne aby zostać zarejestrowany jako taxi, ale pojazd jeszcze taksówką nie był,

  4. zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PoRD organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do DR termin badania technicznego pojazdu,

  5. jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin OBT wpisuje do DR uprawniony diagnosta samochodowy po stwierdzeniu „P”-pozytywnego wyniku BT i uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej (ust. 2 ustawy PoRD).

WSA w Łodzi:

W świetle uregulowań zawartych w art. 81 ust. 6 p.r.d. nie ulega wątpliwości, że taksówki podlegają corocznym badaniom technicznym. Obowiązek corocznego przedstawiania takiego pojazdu do badania technicznego powstaje od dnia wpisania przez organ rejestrujący w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubryce „Adnotacje urzędowe” adnotacji „TAXI”, a więc zarejestrowania ( zgłoszenia ) pojazdu jako taksówki.

Jeżeli pojazd posiada już adnotację „TAXI” w dowodzie rejestracyjnym, to wówczas z art. 82 ust. 2 p.r.d. wynika dla diagnosty po przeprowadzeniu badań technicznych okresowych i dodatkowych nie budzący wątpliwości obowiązek wpisania do dowodu rejestracyjnego kolejnego – rocznego – terminu badania technicznego.

Natomiast obowiązek wpisania przez skarżącego w zaświadczeniu wystawionym po przeprowadzeniu badań dodatkowych skróconego do roku terminu badań technicznych nie jest już taki oczywisty, gdyż przedmiotowy samochód dopiero miał być zarejestrowany jako taksówka, a jako samochód nowy, co do zasady podlegał okresowemu badaniu technicznemu dopiero przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji tj. do 9.04.2018 r., jak wpisano w pozwoleniu tymczasowym, a następnie w dowodzie rejestracyjnym.

To, czy właściciel pojazdu złoży wniosek o dokonanie takiego wpisu w dowodzie rejestracyjnym jest bowiem zdarzeniem przyszłym i niepewnym, a § 4 ust. 2 rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów /…/ stanowi, że wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu nie wpływa na termin następnego okresowego badania technicznego pojazdu określonego w dowodzie rejestracyjnym. Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie wniosek taki został złożony dopiero po 2 miesiącach od wydania zaświadczenia.

W ocenie Sądu, w takiej sytuacji można przyjąć, że wydane zaświadczenie ma jednie stwierdzać, że pojazd spełnia dodatkowe wymogi przewidziane dla taxi, czyli potwierdzać pozytywny wynik badania technicznego, a nie określać termin następnego badania technicznego, bo takiego obowiązku na diagnostę przepisy nie nakładają.7

Tamtejsze SKO, bez zrozumienia istoty zagadnienia (na skutek podszeptów tamtejszych urzędników WK w Łodzi?) wniosło skargę na tę decyzję WSA w Łodzi do NSA w Warszawie. Sądzili, że są mądrzejsi, że lepiej znają Prawo. I choć długo to trwało, to jednak NSA w omawianym wyroku podtrzymał w całości wcześniejsze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Gratuluję Koledze L. R. I jego Pełnomocnikowi.

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1 Zgodnie z art. 2 pkt 43 p.r.d. taksówka to pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Jak wynika z treści art. 81 ust. 11 pkt 4 p.r.d. niezależnie od badań, o których mowa ust. 3-5, a więc okresowych badań technicznych, pojazd, który ma być używany jako taksówka podlega jeszcze dodatkowemu badaniu technicznemu.

2 Patrz: II GSK 1392/18 – Wyrok NSA z 2021-08-12

3 III SA/Łd 409/16 – Wyrok WSA w Łodzi; Data orzeczenia: 2018-04-19; Data wpływu: 2016-06-08; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi; Sygn. Powiązane: II GSK 1392/18 – Wyrok NSA z 2021-08-12; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji.

4 Zasadą jest, że okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, co wynika z art. 81 ust. 5 p.r.d. Wyjątki od tej zasady określone zostały w art. 81 ust. 6-10 p.r.d. Ust 6 art. 81 p.r.d. przewiduje zaś, że okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji , następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż dwa lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9 wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego , pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym .

5 Wyrok z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 3104/15 – Naczelny Sąd Administracyjny

6 co jest zapisem niekonstytucyjnym!

7 Należy zgodzić się z argumentami pełnomocnika skarżącego, że obowiązek przeprowadzenia corocznych badań technicznych dla przedmiotowego samochodu powstał dopiero, gdy właściciel samochodu złożył wniosek o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód będzie wykorzystywany jako taxi i uzyskał taki wpis tj. 23.06.2015 r.

Loading