ZZDS

ZWIĄZEK ZAWODOWY DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH,

czyli ZZDS dla UDS-ów z tymczasową siedzibą w . . . . . .

 

A P E L

Wobec prób zastraszania naszego środowiska przez obecne nadzorujące naszą pracę instytucje, apelujemy do wszystkich Koleżanek i do wszystkich Kolegów zatrudnionych na Podstawowych i Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów w charakterze UDS-a do zrzeszania się w ramach powstającego Związku Zawodowego Diagnostów Samochodowych.
Celem naszego związku jest:

1. Przeciwdziałanie polityce niekonstytucyjnego represjonowania naszego środowiska przez ograny państwowe (możliwośc dwukrotnego karania UDS-a za ten sam czyn).

2. Przeciwdziałanie próbom bezprawnego inwigilowania naszego środowiska ze strony lobbystów grupujących producentów pojazdów, poprzez wprowadzenie „centralnej ewidencji diagnostów“ (na wzór policyjnej centralnej ewidencji osób karanych i skazanych).

3. Ochrona członków naszego związku przed bezprawną praktyką wielu urzędów i administracji różnych szczebli w stwierdzonych przypadkach niekonstytucyjnych działań. Zapewnienie w tym zakresie właściwej pomocy i ochrony prawnej.

4. Doprowadzenie do zmian prawnych korzystnych dla naszego środowiska poprzez:
• ustawowe uregulowanie naszego statusu zawodowego,
• ustawowe wprowadzenie instytucji naszego samorządu zawodowego,
• ustawowe określenie płacy minimalnej UDS-a wraz z niezbędnym pakietem socjalnym i ubezpieczeniowym,
• likwidaję luk prawnych w PoRD,
• uproszczenie procedury BT pojazdów,
• kontynuacja działań konsolidujących nasze środowisko w oparciu o internet i nowoczesne środki łączności,
• wsparcie dla inicjatywy naboru do naszego zawodu jedynie przez własne środowiskowe organizacje,
• poparcie inicjatywy powierzenia kontroli nad SKP naszym środowiskowym organizacjom samorządowym.
Jeżeli jesteś pracobiorcą i:
– nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem SKP,
– posiadasz uprawnienia UDS-a,
– jesteś po właściwym kursie i oczekujesz na egzamin w TDT wprowadzający Cię do naszego środowiska UDS-ów,

to wypełnij poniższe „zgłoszenie” i sam określ wysokość rocznej składki, którą możesz zapłacić na funkcjonowanie naszego ZZDS-u.

 

Z G Ł O S Z E N I E

Ja, niżej podpisany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/imię i nazwisko/

zamieszkały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica/wieś, numer posesji/

 

posiadający uprawnienie diagnosty samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/nr i data wydania/

dane kontaktowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/telefon stacjonarny, telefon komórkowy, e-mail/

zgłaszam swoją przynależność do ogólnopolskiego Związku Zawodowego Diagnostów Samochodowych i deklaruję roczną składkę członkowską w wysokości …….. – (słownie zł). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/podpis/.

 

Loading

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com