MÓWIĄ ŻEBYŚ STEMPLOWAŁ DR?

Rate this post
Mówią żebyś stemplował DR?
Poznaj opinię prawną
21/06/2011 16:24:57
      Niedawno w imieniu kolegów naszego SDS-u zwróciłem się do Pana Rafała Szczerbickiego[1]z prośbą o komentarz prawny do problemu, jakim jest presja wywierana przez właściciela SKP lub członków kierownictwa SKP na uprawnionych diagnostów samochodowych (UDS-ów), aby cyt.: „stemplować DR”.
Chodziło tu o takie przypadki niedozwolonego nacisku, których celem jest ograniczenie czasu i zakresu BT (badania technicznego) na rzecz zwiększenia ich ilości. Inaczej mówiąc: większy przychód kosztem rzetelności.
Poniżej opinia prawna w przedmiotowym zakresie:
„Problem należy rozpatrywać na co najmniej kilku płaszczyznach:
W zakresie prawa karnego nakłanianie do dokonania przez diagnostę czynu karalnego w postaci poświadczenia nieprawdy będzie przestępstwem określonym w art. 18 kodeksu karnego, zgodnie którym „odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu”.
Jako czyn należy określić tutaj poświadczenie nieprawdy z art. 271 k.k., zgodnie z którym „osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Pracodawca będzie odpowiadał za nakłanianie diagnosty do popełnienia przestępstwa w takich samym granicach zagrożenia karą jak diagnosta, który poświadczyłby nieprawdę.Jednocześnie na gruncie prawa pracy takie postępowanie pracodawcy należy uznać, za naruszenie przez niego zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, zasad przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) co stanowi w świetle obowiązującego prawa czyn niedozwolony. Zgodnie z art. 8 kodeksu pracy „takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Nie może zatem takie polecenie służbowe wiązać diagnosty a co za tym idzie, w przypadku jego niewykonania powodować prawo do rozwiązania z nim dyscyplinarnie umowy o pracę z racji ni wykonywania przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zgodnie z art. 55 kodeksu „pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika”. W mojej ocenie dopuszczanie się przestępstwa poprzez nakłanianie pracownika do wykonywania nierzetelnych badań technicznych będzie takim ciężkim naruszeniem praw pracowniczych, które usprawiedliwia, w sytuacjach ekstremalnych, nawet rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w tym trybie.

Należy także pamiętać, że na gruncie art. 83b – ustawy – Prawo o ruchu drogowym takie postępowanie przedsiębiorcy może zostać uznane jako rażące naruszenie warunków wykonywania przez niego działalności gospodarczej w zakresie stacji kontroli pojazdów, co może spowodować skutek w postaci wydania mu przez starostę zakazu jej wykonywania na okres 3 lat.

Opracował radca prawny Rafał Szczerbicki: [email protected]
z kancelarii SKP – LEX, www.skplex.pl, specjalizującej się w doradztwie dla SKP i diagnostów.”


1]      Radca prawny, tel. 501 611 766,  e-mail: [email protected]        www.skplex.pl

===============================

Loading