WSA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DIAGNOSTY BUDZI ZASTRZEŻENIA

Rate this post

Zdaniem WSA: „ukształtowanie odpowiedzialności diagnosty budzi zastrzeżenia”.1

No, wreszcie . . . . . .

Bo tak w ogóle, to jest to kolejny ciekawy wyrok Sądu, nad którym warto się chwilę pochylić. Albowiem, tak, jak w opisanym niżej przypadku ani TDT, ani nasz nadzór, ani potem SKO lub składy WSA nie odbierają nam uprawnień za sprawy istotne, o których zdarzało mi się pisać, a gdzie doszło do tragicznych przypadków śmiercie na drodze lub do ciężkiego kalectwa.

Oni nawet tego nie robią także, gdy dochodzi tylko (?) o zagrożenia BRD (patrz np.: opisywany też stan techniczny autobusów i ciężarówek na drogach).

Oni się bawią tylko w te klocki, gdy nie ma żadnego zagrożenia dla BRD i gdzie jedynie tylko dochodzi do formalnego naruszenia naszych przepisów.

Najwyższy już czas zająć się przestrzeganiem BRD, a nie nabijaniem kasy TDT!

Tak było i w opisanym niżej przypadku . . . . . .2

9 września 2021 r. WSA w Kielcach rozpatrywał sprawę ze skargi naszego Kolegi W. N. na decyzję tamtejszego SKO w Kielcach, które tradycyjnie dla tej grupy urzędników w całej Polsce – z zasady bezkrytycznie i bezrefleksyjnie – wspiera nadzorujących nas urzędników w ich błędach wobec naszego środowiska zawodowego.

Chodziło o skargę w przedmiocie cofnięcia naszemu Koledze diagnoście samochodowemu uprawnień do wykonywania BT. W tym przypadku WSA:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji;

 2. zasądza od SKO w Kielcach na rzecz naszego Kolegi W. N. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.3

Więc popatrzmy/poczytajmy, jak to się stało, że na tym etapie się udało.

W tej sprawie chodzi o poprawność OBT pojazdu wykonane 4 lipca 2019 r., przez przez naszego Kolegę W. N., który zakończył je z wynikiem „P”, dokonując też wpisu w DR, pomimo braku adnotacji w DR o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.4

Z dokumentów wynika, że już 2 sierpnia 2018 r. w ww. pojeździe dokonano montażu instalacji gazowej (sic!).

Nasz Kolega wyjaśniał, że przeprowadził to OBT:

 • wpisując dane do systemu CEP z decyzji TDT zezwalającej na eksploatację zbiornika LPG do 28 czerwca 2028 r.,

 • pobierając opłatę za badanie techniczne w wysokości 162 zł.

Wpisem tym i opłatą potwierdził, że samochód posiada instalację gazową i przeprowadził jej kontrolę.

Nasz Kolega przy tym dodał, że:

 1. w tym dniu przeprowadzał kilka przeglądów samochodów z LPG-GAZ i być może zasugerował się innymi DR, nie zweryfikował prawidłowo zapisów w DR ww. pojazdu i przeoczył brak adnotacji LPG-GAZ.

 2. Nie było to jednak działanie celowe.

 3. Uprawnienia posiada od 8 lat, jest w wieku przedemerytalnym, posiada II grupę inwalidzką, a cofnięcie mu uprawnień postawi go w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

 4. Pozbawienie go uprawnień kłóci się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i z zasadą proporcjonalności kary.

 5. Przepis na podstawie, którego popełnił błąd, obowiązuje od 13 listopada 2017 r., a wcześniej była to usterka drobna i wynik badania pozytywny.

 6. Po wydaniu decyzji o podjęciu przez urzędników sprawy, w dniu 18 grudnia 2020 r. dokonał sprostowania (korekty) zaświadczenia o tym OBT pojazdu z wcześniejszym wynikiem „P”, wpisując tym razem prawidłowo wynik „N”-negatywny.5

 7. Z uwagi na swój wiek znajduje się w okresie ochronnym (za mniej więcej 1,5 roku ma przejść na emeryturę).

 8. Cofniecie mu uprawnień zawodowych pozwoli pracodawcy na jego zwolnienie bez wypowiedzenia, z pominięciem faktu istnienia okresu ochronnego, wobec utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu. Kara będzie dla niego tym bardziej dolegliwa, albowiem w konsekwencji utraci prawo do należnej mu odprawy pieniężnej.

 9. Nie ulega wątpliwości, że w sprawie doszło do oczywistej omyłki i nie ma dowodów, że miała ona charakter intencjonalny, tj. miała na celu zafałszowanie wyniku BT i dopuszczenie w wyniku takiego fałszerstwa pojazdu do RD (ruchu drogowego). Nasz Kolega nie miał żadnego interesu aby tak uczynić, tym bardziej, że obecnie musi mierzyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego działania.6

 10. Fakt wykonania przedmiotowej instalacji gazowej w pojeździe znalazł pełne odzwierciedlenie w adnotacji do zaświadczenia, gdzie precyzyjnie zidentyfikował rodzaj instalacji i jej parametry, jak również określone zostały dokumenty dotyczące legalizacji zbiornika na gaz. Bez faktycznego sprawdzenia instalacji danych tych nie można było wpisać w adnotację.

 11. Nikt nie podjął trudu przesłuchania diagnosty w celu wyjaśnienia dlaczego do omyłki doszło. Trudno w tym kontekście mówić o pełnym wyjaśnieniu sprawy.

Gdy urzędnicy w tej sprawie pletli jakieś bzdury o tym, że nic nie mogą, że tylko muszą odebrać uprawnienia7, to w tym czasie nasz Kolega składał kolejne wnioski o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Zdanie tego WSA w sprawie korekty tego zaświadczenia, które nastąpiło: „po doręczaniu mu 4 grudnia 2020 r. decyzji Starosty, to jednak w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego, czyli przed wydaniem decyzji ostatecznej. W ocenie Sądu, data sprostowania zaświadczenia z OBT pojazdu ma istotne znaczenie w sprawie w sytuacji, gdy organ marginalizuje ten fakt, jako nie mający znaczenia dla wyniku sprawy, skoro nastąpiło ono po wydaniu decyzji przez Starostę.”

Ponadto, zgodnie z § 9 rozporządzenia w przypadku popełnienia oczywistej omyłki w:

1) wydanym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz wydaje nowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz skreśla omyłkowy wpis i podaje właściwą informację w nowej rubryce w dowodzie rejestracyjnym; nowy wpis powinien być opatrzony datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz pieczątką identyfikacyjną.

Ustawodawca przewidział zatem sprostowanie przez samego uprawnionego diagnostę samochodowego oczywistych omyłek, do których doszło w trakcie BT pojazdu.

Z popełnieniem takich omyłek nie powiązano sankcji, w przeciwieństwie do bardzo dotkliwych konsekwencji wiążących się z naruszeniem określonym w art. 84 ust. 3, które dotyczą przecież tej samej materii!

W ocenie Sądu, w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z popełnieniem oczywistej omyłki.

Nasz Kolega nie stwierdził przy tym żadnych technicznych usterek istotnych mogących naruszać BRD i ochronę środowiska w rozumieniu par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Nie sposób zatem wskazać dodatkowych nieprawidłowości i zaniedbań.

Zdaniem WSA w Kielcach:

Treść przywołanego § 9 rozporządzenia, nie daje podstaw interpretacyjnych, zgodnie z sugestią organu, że w tak oczywistym przypadku jaki wystąpił w sprawie niniejszej należało wykluczyć możliwość sprostowania wpisu w zaświadczeniu i dowodzie rejestracyjnym opatrzonego datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz pieczątką identyfikacyjną.”

– bo urzędnicy uważają, że w takich przypadkach nie należy prostować danych i nie należy wykonywać korekt? Czy tam – przepraszam! – ale może jest dostępny jakiś lekarz w tym TDT, WK/starostwie i w SKO?

No cóż, ja nie tracę nadziei, że wreszcie i urzędnicy zrozumieją, o co tu chodzi.

I ten wyrok przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – –

1 Sąd podziela jednak podnoszone w skardze, a także w doktrynie zastrzeżenia, że przyjęte w art. 84 ust. 3 p.r.d. „mechaniczne” ukształtowanie odpowiedzialności diagnosty budzi zastrzeżenia z punktu widzenia zasady proporcjonalności (art. 2 i 31 ust. 3 Konstytucji), w świetle której stopień dolegliwości sankcji określonej w ustawie powinien odpowiadać wadze i istotności niedopełnienia obowiązku przewidzianego przez prawo.

2 I SA/Ke 256/21 – Wyrok WSA w Kielcach; Data orzeczenia: 2021-09-09; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2021-05-10; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Ruch drogowy; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji;

3 Urzędnicy TDT oraz WK/storostwa oraz ten skład SKO tę kwotę powinni zapłacić z własnej kieszeni – solidarnie!

4 czym naruszył przepis określony w pkt 10.5 kolumna 3 lit. d działu I zał. nr 1 do rozporządzenia.

5 Co istotne dla sprawy przekazano wraz z odwołaniem sprostowane zaświadczenie z badania, w którym określił prawidłowy wynik badania oraz wskazał na kwestie związane z adnotacja dotycząca LPG w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dokument opatrzono stosowaną adnotacją świadcząca o tym, jaki ma charakter niniejszy dokument oraz że wydano w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Jego treść obecnie nie tylko odpowiada prawu, ale faktycznie naprawia błąd, który legł u podstaw wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.

6 Poprawione badanie zostało także przekazane do CEP. Ustawodawca w § 9 pkt 1 rozporządzenia nie określił ram czasowych dla takiego sprostowania.

7 jakby nie znali naszej Konstytucji, Prawa UE oraz praktyki związanej z nadzorem, gdzie wiele cięższych przewinień wędruje do teczki z wystąpieniami pokontrolnymi

Loading