DODATKOWE BT A GAZ

Rate this post

Dodatkowe BT a GAZ – jeszcze raz. Czyli wrocławskie zwycięstwo wiedzy nad (…).

Tema ten podnosiliśmy nie jeden raz, ostatnio Kolega „Praktyk” w artykule pt. „Naganiacze TDT” – http://www.diagnostasamochodowy.pl/2016/12158/

Chodzi mi o aktualny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30.11.2015 r. (orzeczenie nieprawomocne)1

Efektem rozważań tego Sądu było utrzymanie uprawnień dla naszego Kolegi M.S. i zasądzenie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania (super!).

victory

A sprawa ta dotyczyła między innymi rzekomych nieprawidłowości, które miały mieć miejsce na Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów (prowadzonej przez R.K. pod firmą B) oraz na Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów (prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą C)m gdzie nasz Kolega M.S. był zatrudniony.

Zdaniem wrocławskich urzędników oraz tamtejszego SKO2, nasz Kolega M.S. dopuścił się naruszeń PoRD co do pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. Chodziło o pojazd marki Fiat Tipo oraz o pojazd marki Volkswagen Passat.

Urzędnicy z Wrocławia wspomagani przez tamtejsze TDT3 ustalili, że poddany badaniu technicznemu pojazd marki Fiat Tipo przystosowany do zasilania gazem brał udział w zdarzeniu drogowym i został skierowany na dodatkowe badanie techniczne (DBT). Zdaniem wrocławskich urzędników, nasz Kolega M.S. przeprowadzając DBT tego pojazdu, był rzekomo zobligowany do zweryfikowania dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez TDT po terminie skierowania pojazdu na to badanie. Brak tego dokumentu, zgodnie z powołanym pkt 1.4 Załącznika nr 2 do 7 rozporządzenia stanowi usterkę istotną i powinien skutkować negatywnym wynikiem BT, czyli „N” (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Tymczasem nasz Kolega M.S. nie dokonał sprawdzenia wskazanego rodzaju dokumentu, a jednocześnie ustalił wynik badania technicznego pojazdu marki Fiat Tipo, jako pozytywny „P”.

Ponadto urzędnicy ustalili także, że nasz Kolega M.S. wydając zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie DBT pojazdu marki Volkswagen Passat przystosowanego do zasilania gazem, nie zamieścił w wydanym zaświadczeniu, w polu „Uwagi”, informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji poprzez podanie numeru i daty wystawienia protokołu TDT oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez TDT, czym rzekomo naruszył nasze przepisy (§ 2 ust. 9 rozporządzenia).

Odnośnie Fiata Tipo nasz Kolega M.S. wyjaśnił, że podczas przeprowadzania BT był w posiadaniu protokołu oraz decyzji dopuszczającej ten zbiornik LPG do eksploatacji, a powodem ustalenia wyniku tego BT, jako pozytywny „P” było stwierdzenie, że zbiornik LPG nie uczestniczył bezpośrednio w kolizji/wypadku (sic!). 

Nadzorujący naszą pracę wrocławscy urzędnicy zgodnie twierdzili (wspólnie i w porozumieniu z SKO!), że nasz Kolega M.S. jest zobligowany do bezwarunkowej realizacji norm określających sposób i zakres przeprowadzania badań technicznych pojazdów, więc powierzone mu obowiązki nie wykonywał w sposób rzetelny (?!), czym naruszyli dobre imię naszego Kolegi M.S., co mogło przyczynić się do pozbawienia Go możliwości wykonywania swojej pracy.

Nasz Kolega podkreślał, że BT przeprowadził zgodnie z wymogami, jakie nakładają na niego przepisy prawa, zgodnie ze swoją wiedzą techniczną. Natomiast brak uwidocznionych usterek w wydrukowanych z systemu rejestrach, jak i w zaświadczeniach spowodowane było zgłaszanymi przez niego problemami z obsługą systemu komputerowego. Wskazał, również, że jego zdaniem badanie Fiata Tipo było przeprowadzone w sposób prawidłowy, samochód ten posiadał bowiem aktualne dokumenty TDT odnoszące się do instalacji gazowej zamontowanej w tym samochodzie, a identyfikacja pojazdu została dokonana zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o pokwitowanie policyjne za zatrzymanie DR.

Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowo wystawionego zaświadczenia o badaniu VW Passata podkreślił, że zarzut ten jest bezpodstawny, o czym świadczy dostarczone przez niego zaświadczenie wystawione po przebadaniu tego samochodu (sic!).

Jak z tego wynika zagadnienie sporne dotyczyło DBT4 pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym5, mogącym stwarzać zagrożenie dla BRD6 . W aktach sprawy jest notatka urzędowa sporządzona przez policjanta, z której wynika, że w efekcie kolizji w badanym samochodzie uszkodzono:

  • lewy reflektor,
  • nadkole przednie,
  • lewą przednią felgę z oponą,
  • przedni zderzak.

Tymczasem przepisy nie wskazują, czy nasz Kolega M.S. mógłby stwierdzić, że kolizja, w której uczestniczył badany pojazd wymaga dodatkowego badania urządzenia LPG przez TDT. Brak ustaleń w tym zakresie uniemożliwił Sądowi wydanie orzeczenia przesądzającego o cofnięciu diagnoście do wykonywania badań technicznych.

thinking

Należy podkreślić, że konsekwencje naruszania podstawowych zasad wykonywania zawodu insp. UDS-a i dopuszczenie do ruchu pojazdów o niesprawdzonym stanie technicznym doprowadziłyby do zagrożenia najistotniejszych dóbr chronionych prawem, jakimi są życie i zdrowie ludzkie. Na straży tych dóbr stoją ustawy karne (KK i KW). Sąd podkreślił, cyt.:

Nie może być bowiem tak, iż pochopne działanie organu i subiektywna ocena urzędników zadecyduje o tym, że w gruncie rzeczy z błahych powodów pozbawiać się będzie obywatela uprawnień, które decydują nie tylko o jego statusie zawodowym, ale także o statusie materialnym jego rodziny (por. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2006r., w sprawie I OSK 1151/05).

(…)

Bowiem istota sprawy nie została w pełni wyjaśniona, poprzez nieodniesienie się w wystarczający sposób do kwestii prawidłowości przeprowadzenia przez skarżącego BT (…), oceny kolizji drogowej w jakiej uczestniczył Fiat Tipo w kontekście czy fakt uczestniczenia tego pojazdu w opisanej przez policjanta kolizji uzasadnia konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania systemu LPG zainstalowanego w Fiacie Tipo przez dozór techniczny.

thumbsup

Z bełkotu prawnego na język dla mas,

przełożył dla Was

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 III SA/Wr 355/15 – Wyrok WSA we Wrocławiu

2 SKO, to Samorządowe Kolegium Odwoławcze, czyli druga instancja administracyjna.

3 TDT, to Transportowy Dozór Techniczny.

4 DBT, to dodatkowe badanie techniczne pojazdu, np. po wypadku, czy też po kolizji drogowej.

5 w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu

6 BRD, to bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Loading