ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Rate this post

Zmiany konstrukcyjne (ilość miejsc i punkty kotwiczenia) i konsekwencje prawne popełnionych błędów.1

wondering

A zaczęło się od tego, że nasz kolega A.P. na swojej Okręgowej SKP w Krakowie (ale mieszkaniec powiatu Proszowice!) w dniu 25.10.2016 r. wykonując BT w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdu ciężarowego marki Mercedes wydał pozytywny wynik BT oraz stwierdził bez żadnych zastrzeżeń, że pojazd spełnia wymagania techniczne zgodnie z art. 66 ustawy.2

tease

Zaświadczenie to trafiło do Starostwa Powiatowego w B., które w tym zakresie powzięło uzasadnione wątpliwości. Dlatego w dniu 3 listopada 2016 r. zwróciło się do firmy Mercedes Spółka z o.o. w Warszawie z zapytaniem czy przedmiotowy pojazd został wyposażony w punkty kotwiczenia siedzeń oraz możliwość dokonania montażu pasów bezpieczeństwa pozwalające na wyposażenie obecnie pojazdu w 6 miejsc. W odpowiedzi zwrotnej „Mercedes” poinformował, iż pojazd został wyprodukowany jako pojazd ciężarowy kategorii NI, w oparciu o świadectwo homologacji europejskiej na zamówienie rynku francuskiego. Pojazd ten miał fabrycznie zamontowane fotele tylko i wyłącznie na 3 miejsca (fotel kierowcy i podwójna ławka pasażera), miał fabrycznie zamontowaną przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od ładunkowej i nie miał fabrycznie zamontowanych dodatkowych punktów mocowania foteli oraz pasów bezpieczeństwa w przestrzeni ładunkowej.3

I ruszyła machina administracyjna – w niektórych elementach nosząca znamiona bezprawności. bomb

Ale po kolei . . . .

W dniu 28.11.2016 r. Starosta Proszowic został poinformowany pismem/donosem Starostwa Powiatowego w B. o wykonaniu BT pojazdu, w którym dokonano zmiany konstrukcyjnej powodującej zmiany danych w DR oraz wydanie przez naszego kolegę A.P. zaświadczenia z BT pojazdu ciężarowego marki Mercedes, w którym dokonano zmiany rodzaju pojazdu:

  • z samochodu ciężarowego na samochód specjalny,
  • podrodzaj pogrzebowy (zmiany nie naruszyły konstrukcji nadwozia),
  • w następstwie czego ilość miejsc siedzących w tym pojeździe została zwiększona z trzech do 6 miejsc,
  • w rzekomo fabryczne miejsca kotwień zamontowano fabryczne fotele pasażerskie zintegrowane z pasami bezpieczeństwa,
  • według wystawionego zaświadczenia, pojazd spełniał wymagania techniczne, a wszystkie zamontowane elementy posiadają znaki homologacyjne.4

Efektem kolejnych pism/donosów była kontrola w dniu 15.12.2016 r. w Okręgowej SKP w Krakowie przeprowadzona przez uprawnionych pracowników Starostwa, która potwierdziła, iż rzeczywiście w przedmiotowej OSKP dokonano 25.10.2016 r. BT pojazdu ciężarowego marki Mercedes.

W związku z powyższym Starosta Proszowic – wbrew ustawie o samorządzie powiatowym i zakresie jej obowiązywania – wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia imiennych uprawnień naszemu koledze A.P. do wykonywania BT pojazdów5 w sytuacji, gdy czynu dokonano na terenie innego powiatu (no, pomyślcie sami, czy np. Straż Miejska w Krakowie może ukarać Krakusa za parkowanie swojego pojazdu w miejscu niedozwolonym na wrocławskim Rynku w czasie wycieczki samochodowej?).

Nasz kolega złożył pisemne wyjaśnienie, iż ten pojazd m-ki Mercedes został przywrócony do stanu z trzema miejscami siedzącymi, a badanie w wersji poprzedniej zostało przeprowadzone na podstawie niewłaściwej opinii technicznej. Dokonał korekty w/w badania technicznego pojazdu po wymontowaniu dodatkowych miejsc siedzących, a pojazd został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu jako samochód specjalny pogrzebowy.6

Na tej podstawie w 2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję Starosty B. w sprawie rejestracji przedmiotowego pojazdu w ten sposób, że została wprowadzona zmiana rodzaju pojazdu oraz DR wydanego dla przedmiotowego pojazdu z zachowaniem dotychczasowej ilości miejsc siedzących (3).7

I to powinno zakończyć to postępowanie. light

Ale urzędnicy starostwa chcieli więcej, byli żądni . . . – krwi (nie znają Konstytucji?).

Jest tu poza jakąkolwiek dyskusją, że w przypadku BT każdy z nas powinien sprawdzić, czy miejsca siedzące zamocowano w punktach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.

W przypadku, jeżeli:

  • siedzenia mocowane są w miejscach do tego nieprzewidzianych konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu,
  • gdy śruby mocujące siedzenia są bez oznaczenia cech wytrzymałościowych

każdy z nas powinien stwierdzić negatywny wynik BT, czyli tzw. „N”.

Jeżeli dodatkowe miejsca siedzące nie zostały zamontowane w punktach konstrukcyjnie do tego przystosowanych przez producenta, to zatwierdzenie tych zmian wymaga przeprowadzenia badań wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, wykonanych przez jednostkę uprawnioną, do których należą Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Transportu Samochodowego.8

Na kolejne nasze podkreślenie zasługuje rola, jaka odegrał w tej sprawie biegły rzeczoznawca w ocenie organów naszego wymiaru administracyjnej nie-sprawiedliwości. Albowiem jest Prawdą, że nasz kolega A.P. nie dopełnił obowiązku wynikającego obowiązujących nas od niedawna przepisów (tym razem pozostawmy tu na boku brak obowiązkowych szkoleń).  Ale jeśli do niedawna wszyscy uważaliśmy, że w przypadku naszych wątpliwości przesądzająca jest dla nas opinia techniczna biegłego rzeczoznawcy, to się myliliśmy i nadal się mylimy, gdy tak dalej myślimy! W tym bowiem przypadku okazało się, że opinia technicznej biegłego rzeczoznawcy J. M. okazała się niewłaściwa!

Tym samym ten biegły rzeczoznawca J.M. nie tylko:

  • nie uchronił naszego kolegi A.P. od odpowiedzialności administracyjnej, ale także
  • przyczynił się tym samym do pozbawienia naszego kolegi uprawnień (!),
  • sam nie ponosząc żadnych prawnych konsekwencji swojej błędnej decyzji!

WIĘC UWAŻAJCIE Z BIEGŁYMI!

Albowiem mając na uwadze nasze przepisy rzeczoznawca winien wypowiadać się odnośnie nowych parametrów w pojeździe, a nie co do ich zgodności z art. 66 ustawy. Ocena zgodności należy wyłącznie do diagnosty.9

Zdaniem WSA w Krakowie, w tej sprawie okolicznością niesporną jest, że w pojeździe zamocowano dodatkowe miejsca siedzące nie w punktach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.

W takim w przypadku, gdy siedzenia mocowane są w miejscach do tego nieprzewidzianych konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu diagnosta winien stwierdzić negatywny wynik badania technicznego. Podobnie w przypadku pasów bezpieczeństwa.

Ale nie jest prawdziwe stwierdzenie tego WSA o tym, że rzekomo cyt.:

Organ nie ma więc swobody w podjęciu decyzji, lecz jest zobligowany do cofnięcia uprawnień, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w ww. przepisie. Art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy nie daje również organowi prawa do miarkowania sankcji, co oznacza, że uchybienia o dużym ciężarze gatunkowym są traktowane na równi z uchybieniami o mniejszych skutkach.”

Stwierdzenie to może wynikać z tego, że nie oni czytali:

Tym samym WSA w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie 12.10.2017 r. sprawy ze skargi naszego kolegi A.P. na decyzję SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego) z 31.05.2017 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty skargę . . . – oddala (niestety!) Wcześniej podobną decyzję podjęło tamtejsze SKO10 (czemu się wcale nie dziwimy).11

Ale ja nie uważam, że ta sprawa jest już przegrana. Moim zdaniem należy dalej walczyć z urzędnikami naszego (?) administracyjnego wymiaru nie-sprawiedliwości.

Trzymam kciuki

thinking

dP

– – – – – – –

1 III SA/Kr 845/17 – Wyrok WSA w Krakowie. Data orzeczenia 2017-10-12 – orzeczenie nieprawomocne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

2 Jednostkami uprawnionymi w tym zakresie i wydającymi stosowne potwierdzenia zgodnie z wydanym na podstawie art. 70za ust. 9 ustawy to jest Obwieszczeniem Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – zgodnie z załącznikiem są następujące jednostki uprawnione

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w W

2. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w W:

3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w F

4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji B Sp. z o.o. z siedzibą w B

5. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w K

6. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w K

7. Politechnika […] – Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, z siedzibą w K Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „S” Sp. z o.o., z siedzibą w P Instytut Pojazdów Szynowych „T”, w P

10. A R.T. Z. Spółka Jawna – Laboratorium Badań Szkła, w K

11. Laboratorium Badań Homologacyjnych A. M. w S

3 Ponadto „Mercedes” Sp. z o.o. poinformował, iż przedmiotowa odpowiedź opisuje stan pojazdu na moment opuszczenia zakładu produkcyjnego oraz, że nie posiadają danych dotyczących ewentualnej przebudowy przedmiotowego pojazdu przed procesem rejestracji lub w okresie eksploatacji.

4 Ponadto, w wyniku dokonanych przez rzeczoznawcę samochodowego, mgr inż. J. M. oględzin przedmiotowego samochodu ciężarowego zawarte w opinii technicznej z 18.10,2016 r. wnioski o treści: „przedstawiony do badania pojazd został przystosowany do przewozu zwłok. Dokonane zmiany łącznie z dodatkowymi miejscami w przedziale pasażerskim zostały wykonane w sposób prawidłowy, przekształcając badany pojazd w specjalny pogrzebowy”.

5 Zaś urzędnicy w uzasadnieniu swojej decyzji powołali się również na treść § 9b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), z którego wynika, iż w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii NI) i samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń, jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. dla pojazdów kategorii NI, części A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów i bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów spełnione są wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów nr 14, 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ z zastrzeżeniem § 9c. Jednostką uprawnioną w tym zakresie i wydającą potwierdzenie jest: ITS, PIMOT.

6 Do w/w wyjaśnień zostały dołączone następujące dokumenty takie jak: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, opis zmian dokonanych w pojeździe oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego. Korekta została wykonana dnia 19 grudnia 2016 r. tj. po przeprowadzeniu pierwszej kontroli tej OSKP.

7 Przedmiotowy pojazd był homologowany max. 3 miejsca siedzące, fotel kierowcy i podwójna ławka pasażera zgodnie z homologacją WE, pojazd ten miał zamontowaną przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od ładunkowej i nie miał fabrycznie zamontowanych dodatkowych punktów mocowania foteli oraz pasów bezpieczeństwa w przestrzeni ładunkowej.

8 zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. l i 2 ustawy oraz przede wszystkim § 9b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) i samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń, jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. dla pojazdów kategorii N1, części A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów i spełnione są wymagania techniczne dotyczące wrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 EKG CNZ. wykonanymi przez jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ (z zastrzeżeniem § 9c), a jednostkami uprawnionymi w tym zakresie i wydającymi stosowne potwierdzenia są: ITS (Instytut Transportu Samochodowego) i PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

9 Nadto brak jest obligatoryjnego nakazu przeprowadzania badań w przedmiotowym zakresie przez biegłych. Art. 81 ust. 13 ustawy stanowi, iż w razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a. Rzeczoznawca może, lecz nie musi wypowiadać się w kwestii nowych parametrów. Mimo, że diagnosta dokonał korekty przedmiotowego badania technicznego pojazdu po wymontowaniu dodatkowych miejsc siedzących, to jednak nie ma znaczenia. Nie jest to przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności.

10 Zdaniem tego organu, diagnosta winien w pierwszej kolejności zbadać, czy miejsca siedzące zamocowano w punktach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych (pkt 6.2.6 – dział l załącznika nr l do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.06.2012 r., bowiem w przypadku gdy siedzenia mocowane są w miejscach do tego nieprzewidzianych konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu oraz gdy śruby mocujące siedzenia są bez oznaczenia cech wytrzymałościowych (czego potwierdzenia brak w przedmiotowej dokumentacji) diagnosta winien stwierdzić negatywny wynik badania technicznego. Podobnie w przypadku pasów bezpieczeństwa (pkt. 7.1.2 działu l zał. nr 1) diagnosta winien przeprowadzić kontrolę organoleptyczną i sprawdzić działania tych pasów – czego potwierdzenia brak w aktach sprawy.

11 decyzją z 31 maja 2017 r. po rozpatrzeniu odwołania A. P. od decyzji Starosty P. z 2017 r. orzekającej o cofnięciu A. P. uprawnienia diagnosty do wykonywania BT pojazdów wydanego w 2004 r. – działając na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 4 i ust. 12, art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (zwane dalej „ustawą”), oraz art. 138 § 1 pkt 1 kpa, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu l instancji.

Loading