INTERPELACJA PIOTRA KRÓLA

Interpelacja nr 17895

do ministra cyfryzacji, ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej – jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

Reklamy

Zgłaszający: Piotr Król

Data wpływu: 01-12-2017

Reklamy

Obowiązujący od 13 listopada 2017 r. art. 80ba ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) nałożył na stacje kontroli pojazdów obowiązek przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych. W funkcjonującym katalogu w systemie CEPiK 2.0 Ministerstwa Cyfryzacji nie zawarto badań dotyczących pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy tzw. HAK oraz wykonania zastępczej tabliczki znamionowej lub nadania nowej cechy identyfikacyjnej.

Art. 81 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi dotyczącego pojazdu zabytkowego. W zamkniętym katalogu badań okresowych i wymienionych dziesięciu badań dodatkowych brak jest wspomnianych badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA.

Podobnie w § 2 i § 3 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 r., 776 z późn. zm.) enumeratywnie wymieniono rodzaje badań i nie zawarto wspomnianych badań dodatkowych.

W art. 71 ust. 4 cyt. ustawy użyto sformułowania, że wpis HAK do dowodu rejestracyjnego może być dokonany na podstawie badania technicznego.

W § 6. ust. 8, cyt. rozporządzenia co prawda wspomniano, że adnotację w zaświadczeniu z badania technicznego o treści HAK dokonuje diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu. Jednak również nie wskazano rodzaju: okresowe czy dodatkowe.

Starosta właściwy w sprawach rejestracji wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych na pojazd w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 cyt. ustawy. Nabite przez stacje kontroli pojazdów nowe cechy identyfikacyjne do dowodu rejestracyjnego i systemie CEP. We wspomnianym wcześniej katalogu nie przewidziano możliwości zgłoszenia takiej zmiany.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016.1038) organ rejestrujący wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej “tabliczką zastępczą”.

Brak we wspomnianym katalogu możliwości wyboru rodzaju badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA jest przyczyną nieprawidłowej teletransmisji badań ze stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0.

W związku z powyższym, działając w interesie społecznym na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1510 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Na jakim etapie jest wprowadzenie w Prawie o ruchu drogowym i rozporządzeniu wykonawczym jako badań dodatkowych HAK i nadania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej oraz umieszczenie ich w katalogu CEPiK 2.0, co umożliwi stacjom kontroli pojazdów prawidłową teletransmisję dotyczącą wykonywanych badań technicznych pojazdów?

==========================

Odpowiedź na interpelację nr 17895

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej – jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

Warszawa, 02-01-2018

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 17895 Pana Piotra Króla, posła na Sejm RP, w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej – jako informacje o badaniu do CEPIK 2.0, przedstawiam następujące stanowisko.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) wraz z 14 aktami wykonawczymi, który dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Aktualnie projekt wraz z aktami wykonawczymi jest przed przekazaniem do akceptacji na Komitet Stały Rady Ministrów.

W obszarze badań technicznych pojazdów rozszerzono katalog dodatkowych badań technicznych o badanie w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy i informacja w tym zakresie będzie przekazywana do systemu CEPiK 2.0 przez stację kontroli pojazdów.

Procedura wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy jak również wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej będzie realizowana przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Nowe przepisy zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE powinny być stosowane od 20 maja 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu

= = = = = =