WYNIK „N” TECHNICZNEGO BADANIA I POWÓD DO ZŁOMOWANIA

Czy wynik „N” z technicznego badania to wystarczający powód do złomowania? Czyli, czym jest czynność zwykłego zarządu lub sądowe rozgrywki . . . – dla naszej rozrywki? 

wondering

Dość przypadkowo trafiła mi się ta ciekawa sprawa sądowa z Jasła, gdzie jeden z dwóch współwłaścicieli pojazdu otrzymał wynik „N” w trakcie OBT.1 Uznał więc, że samochód jest już nadmiernie zużyty, nastąpiła korozja podwozia i w związku z tym pojazdu tego nie opłaca się już naprawiać, co stanowiło podstawę do podjęcia próby jego zezłomowania.

Ale w tym momencie okazało się, że jest pewien mały (?) problem, albowiem drugi ze współwłaścicieli nie wyraził na to zgody, choć to nie on płacił za ubezpieczenie i za to ostatnie OBT z wynikiem „N”. Jak zapewne się domyślacie, sprawa tej rozbieżności ma podłoże rodzinnej waśni, albowiem jej aktorami jest były teść i były zięć.

Tym samym, sprawę tę mógł rozstrzygnąć już tylko Sąd, który 24 kwietnia 2018 r. w Jaśle2 rozstrzygnął wniosek byłego teścia J. F. o upoważnienie go przez Sąd do rozporządzenia rzeczą wspólną, a to samochodem osobowym marki S. nr (…) 14HL, stanowiącego współwłasność wnioskodawcy i jego byłego zięcia M. L., poprzez zezłomowanie pojazdu z uwagi na zły stan techniczny.

W uzasadnieniu były teść wskazał, że drugi współwłaściciel tego pojazdu jest jego byłym zięciem. Samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa z jego córką. Po ustaniu małżeństwa córka przekazała mu nieodpłatnie udział 1/2 części we własności ww. pojazdu. Obecnie samochód jest zużyty, nastąpiła korozja podwozia i w związku z tym pojazd nie może przejść pozytywnie badania technicznego. Koszty jego naprawy przekraczają jego wartość, a tym samym uzasadnione jest zutylizowanie pojazdu. A podejmowane przez niego próby nawiązaniu kontaktu z byłym zięciem w sprawie samochodu rzekomo okazały się bezskuteczne.

W odpowiedzi na wniosek do Sądu, były zięć wniósł o jego oddalenie i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Zaprzeczył jakoby były teść próbował się z nim kontaktować w sprawie samochodu, a jednocześnie wskazał, że zmiana współwłaściciela samochodu odbyła się bez jego wiedzy i zgody.
W odniesieniu zaś do stanu technicznego samochodu oświadczył, że pojazd – po usunięciu drobnych ognisk korozji – może być w dalszym ciągu bezpiecznie eksploatowany (sic!).

Pojazd został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Jaśle, a 06.02.2012 r. zgłoszona została zmiana współwłaściciela, tj. nabycie udziału we współwłasności przez byłego już teścia. To w jego posiadaniu znajduje się ten samochód, którym do niedawna poruszał się jeszcze, jeżdżąc nim. W styczniu 2018 r. upłynął okres ważności OBT, więc kolejne OBT przeprowadzono 01.02.2018 r.. Zakończyło się wynikiem negatywnym („N”).

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający odnoszą się do:

  • układu hamulcowego (uszkodzone lub nadmiernie skorodowane przewody),
  • sprawności poduszki powietrznej,
  • ustawienia świateł,
  • elementów podwozia (obluzowane lub uszkodzone elementy podwozia).

Dowodem powyższego jest zaświadczenie o przeprowadzonym OBT tego pojazdu wystawione przez naszego Kolegę Uprawnionego Diagnostę Samochodowego o inicjałach Z.G.

Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu (OC) ponosił dotychczas były teść (wnioskodawca). Złomowanie pojazdu – zgodnie z zamierzeniami wnioskodawcy – ma służyć również zwolnieniu się z tego obowiązku.

Z uwagi jednak na brak innych środków dowodowych, które potwierdzałyby stan pojazdu jako złomowy, więc nie nadający się do naprawy, twierdzenia byłego teścia były dla Sądu niewystarczające, bo nie uwzględniały też interesu drugiego współwłaściciela, którym był były zięć.

Stosownie do treści art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości fakt, że czynność do dokonania której, upoważnienia dochodzi były teść stanowi czynność z zakresu zarządu rzeczą wspólną przekraczająca zwykły zarząd. Zezłomowanie tego pojazdu jest czynnością niewątpliwie kończącą jego byt fizyczny jako rzeczy ruchomej, zmierzającą do wyrejestrowania pojazdu (art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i tym samym wyłączenia go z dalszej eksploatacji.

Zdaniem Sądu, w pierwszym rzędzie wskazać należy, iż wnioskodawca (były teść), zgodnie
z ciążącym na nim z mocy art. 6 k.c. obowiązkiem w zakresie inicjatywy dowodowej, nie wykazał, ażeby stan techniczny pojazdu pozwalał na uznanie go za odpad, wymagający zezłomowania. Zgodnie z definicją pojazdu wycofanego z eksploatacji, która zawarta jest w art. 3 pkt 6 ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, pojazdem wycofanym z eksploatacji jest pojazd stanowiący odpad w rozumieniu ustawy z 2012 r. o odpadach.

Okoliczności niniejszej sprawy wskazują, że pojazd – co prawda – jest aktualnie niesprawny (jego badanie techniczne 01.02.2018 r. zakończyło się negatywnie) ale jednocześnie nic nie wskazuje, aby stwierdzone usterki nie nadawały się do naprawienia lub ich naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona. Zabrakło w tym zakresie opinii biegłego.

Były teść mógł też skorzystać z drogi sądowej do zniesienia współwłasności, w ramach której mogłyby zostać rozliczone wzajemne roszczenia związane z posiadaniem i korzystaniem z tej rzeczy wspólnej, jaką jest ten samochód.

Sąd ostatecznie postanowił:

I. oddalić wniosek,

II. zasądzić od wnioskodawcy J. F. (byłego teścia) na rzecz uczestnika postępowania M. L. (byłego zięcia) kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

A ja zastanawiam się, co stanie się dalej z tym samochodem, jakie będą jego losy. Kto go naprawi, na którą SKP przyjedzie i jaki będzie wynik następnego OBT.

hero

I na tę chwilę to tyle.

Pijcie dużo wody dla ochłody,

aby w te upały serca Wam nie powysiadały.

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 Sygn. akt I Ns 467/17. POSTANOWIENIE. Dnia 24 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny.

2 na rozprawie sprawy z wniosku J. F. zam. (…)-(…) O. 896, z udziałem M. L. zam. (…)-(…) D., M. 115, o upoważnienie do rozporządzenia rzeczą wspólną

804 total views, 2 views today