STAWKI WARSZTATOWE

Rate this post

Stawki warsztatowe, to bardzo ważny element naszej branżowej rzeczywistości. Bo bez wsparcia ze strony warsztatów wiele z naszych SKP byłoby już zamkniętych, sprzedanych, przekształconych, itd., itp., et’cetera.

Więc popatrzmy na ten ostatni sądowy wyrok w sprawie sposobu określenia wysokości stawki na naszych warsztatach.1

Sprawa dotyczyła odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy autocasco. Na gruncie niniejszej sprawy kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej regulowała zatem zawarta między poszkodowanym a stroną pozwaną umowa AC ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, której treść ustalały polisa AC poszkodowanych D. i M. C. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych E. Hestia (C-E7-K-01/21). Ochrona ubezpieczeniowa była świadczona w ramach tej polisy w okresie od 10 lutego 2022 r. do 9 lutego 2023 r.

Strona pozwana nie kwestionowała zajścia podstawy do wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia AC, zaś sporna była jedynie jego wysokość.

Na gruncie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciel przewidział kilka wariantów sposobu ustalania wysokości odszkodowania.

Przy szkodzie częściowej:

1/ metody kosztorysowej – na podstawie wyceny dokonanej przez E. Hestię;

2/ metody serwisowej – na podstawie faktury dokumentującej naprawy pojazdu wystawionej przez zakład dokonujący tej naprawy.” Stosownie natomiast do treści § 40 ust. 1 OWU „W metodzie serwisowej, w przypadku szkody częściowej, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie faktur za naprawę pojazdu, według uprzednio uzgodnionych z E. Hestią kosztów i sposobu naprawy, z zastosowaniem: 1) w wariancie (…): a) naprawczych norm czasowych określonych przez producenta pojazdu; b) średniej arytmetycznej stawki za roboczogodzinę ustalonej na podstawie cen usług stosowanych przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu dokonującego naprawy, działające na terenie województwa naprawy pojazdu; c) cen części i materiałów określonych przez producenta pojazdu.” Regulacja wiążących strony OWU w § 41 ust. 3 brzmiała: „Jeśli klient udokumentuje fakturami naprawę pojazdu dokonaną bez uprzedniego uzgodnienia z E. Hestią, to koszty naprawy będą podlegały weryfikacji do średnich arytmetycznych cen usług naprawczych stosowanych na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Jeśli pojazd jest przedmiotem leasingu lub stanowi zabezpieczenie kredytu klienta, nie więcej niż 110 zł (brutto) za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych. Ceny części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) E. Hestia ustala maksymalnie do wartości brutto cen określonych przez producenta pojazdu, pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym mowa w § 39 ust. 2.”

W realiach niniejszej sprawy strona powodowa przedstawiła fakturę, którą strona pozwana zweryfikowała w zakresie stawek za roboczogodzinę prac naprawczych (w tym blacharsko-lakierniczych) – do 150 zł/netto za rbg oraz w zakresie niektórych wyszczególnionych w fakturze prac (przeprowadzonego testu diagnostycznego, czasu naprawy pojazdu, czasu mycia pojazdu), a nadto kosztów procesowania szkody przez warsztat.

Ze sporządzonej w sprawie opinii biegłego z dnia 11 listopada 2023 r., którą Sąd uznał za pełną, rzetelną i fachową, jak również zrozumiałą oraz pozbawioną nieścisłości, przyjmując jej ustalenia i wnioski za własne, wynika jednoznacznie, że przyjęta przez stronę powodową stawka za 1 roboczogodzinę na poziomie 200 zł netto, bowiem zakład strony powodowej jest autoryzowanym serwisem) jest uzasadniona, a koszt naprawy uszkodzeń samochodu H. (…) (należącego do poszkodowanych C.) po kolizji z dnia 29 września 2022 r. wynosi 18.167,19 zł brutto.

Uzasadnione było zarówno dokonanie oględzin uszkodzeń i sporządzenie kalkulacji naprawy i w tym zakresie przyjęcie 2 roboczogodzin na wykonanie tych czynności było zasadne, jak również mycie pojazdu przed oględzinami i naprawą, co skutkowało uwzględnieniem 0,5 roboczogodziny w kosztach naprawy.

W świetle ustalonego stanu faktycznego strona pozwana nie wykazała, aby w całości zasadnie dokonała weryfikacji przedstawionej przez stronę powodową faktury i była uprawniona do odmowy wypłaty części odszkodowania. Z punktu widzenia wiadomości specjalnych stawka roboczogodziny przyjęta przez stronę powodową (200 zł netto) mieściła się w średnich cenach stosowanych w tym województwie i nie było podstaw do jej obniżenia do poziomu 150 zł netto, zastosowanego przez pozwanego ubezpieczyciela, jak również nie było podstaw do odmowy uwzględnienia kosztów części wykonanych czynności i w tym zakresie zredukowania wynagrodzenia o dodatkową liczbę roboczogodzin.2

I ten wyrok przybliżył Wam

dP

– – – – – – – – – – – – –

1 Sygn. akt I C 901/23/P; wyrok z dnia 11 kwietnia 2024 r.

2 29 kwietnia 2024 r.; Dodano: 30 kwietnia 2024; Opublikował(a): Katarzyna Ćwik; Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie; Osoba, która wytworzyła informację: SSR Marzena Stoces; Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2024

Loading