PISMO DO RPO

Pismo wysłane do RPO
24/06/2012 22:41:15
W. Szan. Pani
Profesor dr hab. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa 
W N I O S E K
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc naszemu środowisku w sprawie niekonstytucyjności obowiązujących nas przepisów karnych.
Podstawą naszego wniosku jest przekonanie, że art. 2 naszej Konstytucji gwarantuje nam, że żadna osoba nie może być karana za ten sam czyn z dwóch różnych ustaw.
W szczególności prosimy o podjęcie:
•       Wszystkich możliwych działań będących w dyspozycji Pani Profesor, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, które będą zmierzały do likwidacji tej niesprawiedliwej – w ocenie naszego środowiska – sytuacji.
•       Wskazanie nam, jakie kroki możemy podjąć sami, w imieniu naszego środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych w celu likwidacji tej prawnej patologii.Informuję uprzejmie, że nasze środowisko podlega ogólnym zasadom odpowiedzialności karnej wyrażonym w treści stosownych artykułów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
Ale też dodatkowo, za ten sam czyn, ten sam uprawniony diagnosta samochodowy może zostać ukarany/a przez starostę w trakcie postępowania administracyjnego pozbawieniem uprawnień do wykonywania naszego zawodu w oparciu o art. 84 ust. 3 ustawy “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.).Oprócz niekonstytucyjności tego zapisu, jego dodatkowa restrykcyjność przejawia się w braku gradacji stopniowania kary stosownie do wielkości ewentualnego przewinienia oraz w tym, że odebranie przez starostę uprawnień do wykonywania naszego zawodu może zostać przywrócone dopiero w okresie nie wcześniejszym niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna (ust. 4, art. 84 pord.).
Informuję uprzejmie, że dodatkowym impulsem do złożenia przedmiotowego wniosku stała się informacja o tym, że w dniu 1 czerwca 2012 r. straciły moc przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które w dniu 18.11.2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał nie tylko za niezgodne z naszą Konstytucją (zasada demokratycznego państwa prawa), ale także za niezgodne z wiążącymi nasz kraj aktami prawa międzynarodowego.
 Wyrok TK został wydany w następstwie łącznego rozpoznania dwóch pytań Sądu w Łodzi w sprawach, gdzie płatnicy będący osobami fizycznym nie dopełniali obowiązku terminowego opłacania składek ZUS.
Groziła im za to:
•       odpowiedzialność za przestępstwo bądź za wykroczenie z kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń
oraz
•       sankcja administracyjno-karna w postaci opłaty dodatkowej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W odpowiedzi TK wydał wyrok, w którym stwierdził, że powyższe przepisy stosowane łącznie tworzą system naruszający jedną z podstawowych zasad prawa karnego, którą stanowi zakaz wielokrotnego karania tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu zabronionego.
W oczekiwaniu na odpowiedź pozostaję,
   Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Romuald Błażej Kowalski