NOWA OPŁATA, W TYM EWIDENCYJNA, CEPIK I PONOWNY ODBIÓR SKP

Nowa opłata za wpis, dodatkowa opłata ewidencyjna od 2020 r., CEPiK i ponowny i rzekomo lepszy odbiór naszych SKP. Czy Was to cieszy? Bo mnie nie.  

confused

Poseł Mirosław Suchoń – do art. 86c z projektu.

Reklamy

Jest tu mowa o kolejnym rejestrze. Bo z tego przepisu nie wynika, że jest to rejestr CEPiK. Czyli jest mowa o kolejnym rejestrze. Ja przypomnę, że już trzeci raz odzywam się, kiedy w ustawie jest mowa o rejestrze. Tu jest kolejny rejestr i mamy dodatkowa opłatę ewidencyjną.

Czyli na tych przedsiębiorców, którzy nie dosyć, że ponoszą wysokie koszty związane z rozpoczęciem działalności, rejestrują się w jednym rejestrze, teraz jest kolejny rejestr, który będzie wymagał kolejnej opłaty.

Reklamy

Ja uważam, że to już przekracza wartość krytyczną, jeśli chodzi o zdrowy rozsądek!

I bardzo proszę ministerstwo jednak o wyjaśnienie, po co ta opłata, dlaczego przedsiębiorcy mają ją ponosić, czy to jest rejestr w ogóle CEPiK? Jeżeli tak, to dlaczego przedsiębiorcy mają po raz kolejny ponosić dodatkowe opłaty, skoro na funduszu CEPiK znajdują się setki milionów złotych nie wykorzystane i co roku w budżecie widzimy, że one nie są wykorzystane!

Więc po co do tego wiadra pełnego wody dolewać jeszcze tej wody. No po prostu nie rozumiem! Nie ma racjonalnej przesłanki, żeby jeszcze pobierać tę opłatę.

Wiktor Grudzień – Ministerstwo Cyfryzacji.

Ta opłata ewidencyjna będzie przekazywana w kwocie, która będzie sprecyzowana w rozporządzeniu, będzie ustalana i pobierana dopiero od stycznia 2020 r. A to z tego względu, że dopiero od tego dnia będziemy gromadzić te dane w CEPiK.

Tak więc, do końca grudnia 2019 r. za te wpisy nie będą ponosić opłat ewidencyjnych. I dopiero wtedy zostanie zmienione to rozporządzenie, o którym wspomniałem, a opłata zostanie ustalona na poziomie jednej złotówki.

Poseł Mirosław Suchoń.

No dobrze, ale z czego to wynika, że to jest CEPiK, a nie jakaś nowa ewidencja, którą ma prowadzić TDT? Proszę o wyjaśnienie tego, bo ja tu nie widzę takiego zapisu i obawiam się, że w wyniku tego przepisu zostaną zmarnowane środki publiczne na otworzenie kolejnego rejestru. (…).

Ja nie wiem, po co przedsiębiorcy maja ponosić kolejną opłatę, gdy na funduszu CEPiK leżą miliony nie wykorzystanych środków? To ma być zapas, opłata zapasowa? No naprawdę, chcemy wiedzieć, czy to jest merytorycznie uzasadnione?

Wiktor Grudzień – Ministerstwo Cyfryzacji.

Proszę rozróżnić, że w ustępie 3 tak naprawdę mamy sformułowane dwie opłaty.

Jedna, to jest rejestracyjna, stanowiąca przychód TDT. I ta opłata w ust. 4 została sprecyzowana w ten sposób, że ona nie może przekroczyć 200 zł.

A opłatą ewidencyjną jest to, co rzeczywiście trafia do funduszu celowego CEPiK. I jest to ta opłata, która jest skonstruowana w oparciu o przepisy, które funkcjonują w oparciu o wszelkie czynności dokonywane w ramach wpisu do CEPiK. I ten mechanizm – tak naprawdę – funkcjonuje przy wprowadzaniu wszelkiego innego danych do CEPiK-u. To znowu zostało – tak naprawdę – uwzględnione w pkt 17 art. 1 (…).

Tak więc, opłata rejestracyjna jest czymś innym, jak opłata ewidencyjna. Opłata ewidencyjna absolutnie nie będzie wynosiła 200 zł. Jej wysokość zostanie sprecyzowana oczywiście w rozporządzeniu.

Minister Chodkiewicz.

Ta opłata, którą dzisiaj bierze starosta wynosi 412 zł i my ją zmniejszamy do 200 zł max. I to nie jest CEPiK. (…)

Poseł Mirosław Suchoń.

Czyli rozumiem, że powstanie nowy system informatyczny. Pomimo tego, że istnieje CEPiK powstanie nowy system, nowy rejestr zawierający te informacje, które wynikają z tego przepisu? Tak mam to rozumieć?

Dyrektor Urbanowicz.

W tej chwili już istnieje, istnieją zapisy, że należy dokonać wpisu i taki wpis w tej chwili wykonuje starosta. I za ten wpis pobiera 412 zł.

W tej chwili, jeżeli TDT ma przejąć to od starosty, również taki wpis będzie musiał być dokonany. Będzie musiała być przeprowadzona analiza zebranych dokumentów i taki rejestr powinniśmy tych przedsiębiorstw mieć. W związku z tym ta opłata jest zmniejszona max do 200 zł. Potem, w aktach wykonawczych zostanie ona określona w rozporządzeniu. Natomiast max nie może przekroczyć 200 zł.

Poseł Mirosław Suchoń.

Tylko moje pytanie dotyczyło innej kwestii, bo opłatę mamy wyjaśnioną. Czy w wyniku przyjęcia tego przepisu powstanie nowy rejestr, czyli nowy system teleinformatyczny, z nową strukturą, który trzeba będzie zaprojektować, za który trzeba będzie zapłacić. O to mi chodzi. Bo cały czas rozmawiamy w kontekście tego, że istnieje system CEPiK, który może pełnić rolę usługodawcy dla tego rejestru. To jest po prostu słownik, który gdzieś tam jest lub może być wprowadzony. Więc po co wydawać środki publiczne na kolejne rejestry? Po co mnożyć te same informacje, które już dzisiaj funkcjonują w nowych rejestrach?

To jest marnowanie sił i środków! To stąd moje pytanie, czy to jest nowy rejestr, czy to będzie wykorzystany dotychczasowy CEPiK?

Minister Chodkiewicz.

To jest ten rejestr, który dzisiaj prowadzą starostwa. 360, 380 takich rejestrów istnieje. Ten rejestr będzie rejestrem jednym, który będzie udostępniony publicznie dlatego, żeby każdy obywatel mógł trafić do najbliższej SKP i tam wykonać BT. Będzie to na stronie w BIP. Będzie wskazana SKP, która będzie przeprowadzała BT. W związku z tym, jest to – w naszej opinii – udogodnienie dla obywatela.

Jeżeli byśmy to umieścili w pełnej informacji z adresem w CEPiK, to musiało by to być udostępnione wszystkim obywatelom.

Poseł Mirosław Suchoń.

Panie przewodniczący. Ja nadal nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, które zadałem trzy razy. W związku z tym, może pan minister spróbuje?

Minister Chodkiewicz.

Tak, jak ja zrozumiałem intencje dyrektora, to my przejmiemy te rejestry od starostw i poprowadzimy jako jeden.

Poseł Mirosław Suchoń.

To ja rozumiem, że środki publiczne zostaną wydane na kolejny rejestr, do którego zostaną wprowadzone informacje z dotychczasowych rejestrów starostów. Tak trzeba to rozumieć.

(…).

Poseł Stanisław Żmijan – wiceprzewodniczący Komisji – dotyczy art. 86 g.

Stan prawny mamy taki, że mamy Podstawowe i Okręgowe SKP. Standardy wyposażenia przy odbiorze potwierdza TDT i certyfikuje. Proszę powiedzieć, do czego w ogóle zmierzacie tymi zapisami? Przedsiębiorca musi uzyskać nowy wpis, w przypadku stanu faktycznego wyposażenia kontrolno-pomiarowego, warunków lokalowych, itd. O co tu chodzi? Przecież – jeszcze raz mówię – otwierając SKP musi TDT skontrolować, odebrać, certyfikować. Co to znaczy?

Przy każdej zmianie w sprzęt nowej generacji musi . . . .

Przecież przedsiębiorca wykonywał określone zadania, cele realizował przy pomocy narzędzi, które to umożliwiają, a które państwo sprawdzacie.

Trudno się dziwić przedsiębiorcom, że reagują alergicznie na te propozycje!

Minister Chodkiewicz.

Jeśli jest nowy wpis, to ma nowy wpis musi przedsiębiorca uzyskać decyzję poświadczającą, że spełnia wymagania co do wyposażenia i warunków lokalowych. Natomiast potem, w czasie eksploatacji i jeżeli już przedsiębiorca prowadzi SKP i zmienia się tylko wyposażenie tych urządzeń, będących na wyposażeniu SKP, to to są tylko badania uzupełniające. To też w tej chwili istnieje.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden zapis, który dla przedsiębiorców jest tu ukłon. Bo takie poświadczenia, takie decyzje były ważne na 5 lat. W tej chwili tylko na samym początku się taką decyzję wydaje. I jeżeli nie ma zmian wyposażenia lub innych warunków, to ważna jest ona do samego końca.

Natomiast ważna jest rzecz, że jeżeli zmienią się warunki co do wyposażenia, to takie wyposażenie powinno być skontrolowane przez TDT, i to powtarzam jeszcze raz, a to dlatego, żeby stwierdzić, czy te urządzenia spełniają wymagania. Wielokrotnie było tak, przyjeżdżaliśmy na SKP, gdzie tłumaczono się, że danego urządzenia nie ma, bo zostało przekazane do naprawy, albo kupuje następne lub inne. I wtedy efekt jest taki, że poświadczenie wydawane jest negatywnie. I tu, w celu pójścia na rękę przedsiębiorcom jest wprowadzony zapis o częściowych badaniach wyposażenia SKP. I to nie jest utrudnienie. W tej chwili taka sytuacja istnieje. (…). Dziękuje.

– – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Co ciekawsze wyjątki z wysłuchania spisał

dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#