NIK O WŁASNYCH KONTROLACH; G.K. O TZ, REJESTRY TDT A CEPIK

Jak się usprawiedliwia z własnych kontroli przedstawiciel NIK-u, G.K. o nabijaniu TZ i o opłacalności dla TDT-u, i jeszcze o rejestrach TDT-u, gdy dane są w CEPiK-u, a przedstawiciel rządu mówi „o co tyle krzyku?”.

tease

Przedstawiciel NIK.

Reklamy

Tak ad’vocem do tej próby. NIK jest taką instytucją, która ma określone siły i środki. W związku z tym praktyką stosowaną jest to, że em, em kontrole przeprowadzamy w ograniczonej liczbie jednostek i nie jesteśmy, nie możemy przeprowadzić w całości. Y, e, i co do zasady staramy się, staramy się robić to yy, w miarę kompleksowo i systematycznie. I ee nie możemy tej kontroli traktować ee oddzielnie od tej kontroli, która została przeprowadzona w 2009 r. W 2009 roku skontrolowaliśmy 52 jednostki, w tym 20 dużych miast. W 2017 r. skontrolowaliśmy kolejne 21 starostw, w sumie to jest co piąte starostwo zostało objęte kontrolą, to jest jedną kontrolą bądź drugą. Te kontrole się nie powtórzyły. I co do zasady działamy tak, że staramy się tych kontroli nie powtarzać w starostwach. Chyba, że jest to kontrola sprawdzająca. Ale ta kontrola nie miała tego typu. W związku z tym, nie jest prawdą, że duże miasta nie zostały objęte kontrolą, bo były objęte w 2009 r. i wyniki tamtej kontroli o podobnym zakresie są dostępne i są . . . . .

Kolejnym, kolejnym em, em, em elementem, który został wprowadzony do doboru jednostek do kontroli e, ee, a który wynika zy, zy obowiązujących przepisów, jak również zy, zy dbałości o to, aby nie nękać zbytnio jednostek kontrolami jest tzw. sito, które prowadzi nasz Departament Strategii Kontrolnej, a mianowicie te jednostki, które są wskazane przez Departament Kontroli do kontroli, a które są w ocenie tegoż Departamentu zbyt często kontrolowane lub trwa tam kontrola, lub przed chwilą kontrola się skończyła, są wyłączane z tej kontroli i dlatego yyy takie a nie inne podmioty w tej kontroli się znalazły.

Reklamy

Także chciałbym podkreślić, że obie kontrole objęły w sumie 20 procent starostw powiatowych. Dziękuję bardzo.

Grzegorz Krzemienieckizajmuje się „obsługą SKP.

Na poprzednim posiedzeniu Komisji było tak, że dyrektor TDT ma wykonywać TZ (tabliczki znamionowe) zastępcze razem z pracownikiem SKP, której będzie to, będzie tam TDT miał podpisaną umowę. No nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę na koszty, jakie to będzie. To będzie o wiele droższe, niż było do tej pory. Bo jeśli ktokolwiek, czy przedsiębiorca, czy pracownik TDT będzie miał dojeżdżać do takiej SKP, to będą to kilometry. I wystarczy sobie wziąć przelicznik, który występuje w ustawach podatkowych, tak, z jednego kilometra ile to będzie kosztować, to jest to w ogóle tak, że jest to nieopłacalne dla Skarbu Państwa, nieopłacalne dla TDT. I nie wiem dlaczego TDT na siłę usiłuje po prostu przejąć wykonywanie tabliczek. Ja tego nie rozumiem! To jest po prostu nieopłacalne dla Państwa, dla Skarbu Państwa! Trzeba to wziąć też pod uwagę i ewentualnie wprowadzić poprawki, aby TDT ograniczył się tylko do wystawienia decyzji. Jest to dla nich nieopłacalne, naprawdę!

Strona rządowa.

Może ja wyjaśnię, jaka jest funkcja tego przepisu. Art. 11 służy temu, aby starostowie, którzy wszczęli postępowanie administracyjne w przedmiocie nadania tych numerów mogli je zakończyć na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu tych postępowań już na podstawie nowych przepisów, nowe postępowania będzie prowadził już dyrektor TDT.

Co do wysokości opłaty za umieszczenie, nadawanie numerów nadwozia, podwozia i ramy, to w tej chwili eee, to jest to 10 zł opłata skarbowa, 49 zł za decyzję administracyjną eee. Eee ta opłata będzie stała, ona nie będzie uzależniona od odległości, którą musi przemierzyć inspektor, żeby dokonać tej czynności w SKP, będzie wynosiła 59 zł. Eeee, z punktu widzenia finansowego eee, tutaj nie będzie różnicy.

Waldemar WITEK – Prezes OSDS.

Ja chciałbym tylko przypomnieć, że tutaj jest o rejestrze. Czy dyrektor TDT nie może tego wpisywać bezpośrednio do rejestru CEPiK? Tylko tyle. Dziękuję bardzo.

Dyrektor Urbanowicz.

Ja chciałbym zwrócić uwagę, że te wszystkie rejestry, o których tutaj mówimy, to wynikają nie dlatego, żeby te rejestry sobie były i przekazywane do CEPiK-u. Tylko te rejestry wynikają z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Więc jeżeli TDT będzie wydawał decyzje, to musi i tak takie rejestry prowadzić. To jest po pierwsze.

Po drugie, CEPiK trudno obciążyć jakimiś dodatkowymi informacjami, które dla CEPiK-u i dla przedsiębiorstw nie są potrzebne, chociażby w prowadzonych inspekcji w przedsiębiorstwach, czy badań jeśli chodzi o pojazdy, które były wykonywane na danych SKP. I to nie jest tylko CEP, ale również cała baza wszystkich czynności, które TDT będzie wykonywał eeee przy kontroli SKP.

Również jeśli chodzi o uprawnienia diagnostów, szkolenia diagnostów itd. Więc, to nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że to jest jakiś wykaz, który będzie przekazany do eeee do CEPiK-u i z tego CEPiK-u będzie można czerpać te informacje. Na bieżąco pracownicy codziennie będą z tych elementów bazy informatycznej, którą TDT już w tej chwili ma, bo taka bazę prowadzi, będą przygotowywali. I to będzie ułatwiało również wydawanie zaświadczeń, poświadczeń, decyzji, czy nawet protokołów z kontroli. Bo to będzie wszystko zinformatyzowane w tej bazie danych. Więc prosiłbym tutaj nie mylić, że to jest jakiś tylko centralny wykaz, który . . .

Na stronie internetowej rzeczywiście będą jakieś elementy tego wykazu umieszczane. Również CEPiK będzie zasilany tymi informacjami. Ale to nie jest tylko to, o czym państwo teraz myślicie. Dziękuję.

Prezes W. Witek – OSDS.

Ja tylko chciałem ad’rem powiedzieć, że ja nie przeczę temu, co pan Urbanowicz mówi. Natomiast w przepisie art. 16 jest napisane, że dyrektor TDT przekazuje najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego 2019 roku do CEPiK-u. Czyli, ja pytałem się tylko o to, czy nie można od razu zacząć przekazywać te dane do CEPiK-u. Dziękuję bardzo.

Wiktor Grudzień – Ministerstwo Cyfryzacji.

Szanowni Państwo. Jak najbardziej przepisy te są nam potrzebne do migracji danych, które tak naprawdę najpierw zostaną przekazane przez starostów do dyrektora TDT na podstawie art. 15. W art. 16 mamy znowu mowę o migracji danych, która nastąpi na poziomie dyrektora TDT na warstwie centralnej, czyli CEP. Owszem, te dane mogły by być od razu – tak naprawdę – gromadzone po stronie centralnej. Jednakże, po stronie systemu informatycznego potrzebują czas na implementacje tego rozwiązania od strony technicznej. To nie jest tak, że dzisiaj wprowadzone przepisy będą wprowadzone do realizacji następnego dnia. W związku z czym te przepisy przejściowe. I takie rozwiązanie z jednej strony daje rozwiązanie prawne staroście do przekazania tychże danych w zakresie prowadzonego rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP do przekazania ich dyrektorowi TDT. Później dyrektor TDT na podstawie art. 16 migruje te dane do CEP. A w związku z czym, na chwile obecną nie ma możliwości technicznej, ażeby te dane można było, od razu wprowadzane do instytucji centralnej, czyli do CEPiK-u. W związku z czym takie rozwiązanie.

I ten przepis, jak również art. 15 jak najbardziej był konsultowany w drodze uzgodnień resortowych z Ministerstwem Cyfryzacji i była to wspólnie wypracowana wersja. Dziękuję.

– – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F