ŚWIADECTWO KOMPETENCJI I SZKOLENIA

Świadectwo kompetencji diagnosty, obowiązkowe szkolenia, warsztaty doskonalenia zawodowego, ośrodki kształcenia insp. UDS-a oraz poziom ich kadry szkolącej i obowiązek posiadania SKP dla takich ośrodków szkolenia.

Dyr. Marcin Barankiewicz – PISKP.

Mam pytanie do ust. 1 i 2, ponieważ tutaj jest różny czasookres wskazany. Jeden i drugi ustęp dotyczy diagnostów, którzy już w tej chwili posiadają uprawnienia i występuje ten jeden . . ., zostało zapisane, że dotychczas wydane uprawnienia będą mogły służyć do wykonywania BT przez okres do 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

A w ustępie drugim zapisano, że dotychczas pracujący diagności są zobowiązani do tego, aby w terminie 24 miesięcy wziąć udział w pierwszych warsztatach doskonalenia zawodowego.

No ja rozumiem, że jeżeli diagnosta nie zmieści się w przeciągu tych 2 lat, to nie będzie mógł dalej wykonywać BT, ponieważ nie weźmie udziału w tych warsztatach. I dlatego mam pytanie, czy rzeczywiście tak powinno zostać, że dajemy możliwość pracy diagnostom przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy, ale ma tylko 2 lata na to, aby wziąć udział w tych warsztatach.

Strona rządowa.

Ten przepis został tak przygotowany, żeby diagności w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy przystąpili do warsztatów doskonalenia zawodowego. Po czym – tak naprawdę – pozostanie 12 miesięcy na wymianę dokumentów potwierdzających uprawnienia. W naszej ocenie zapewni to płynność tego procesu.

Chcielibyśmy . . ., to jest . . ., wydaje mi się, że taki skutek prawny tak daleko idący nie będzie w sytuacji, w której nie przystąpią do . . ., nie nastąpi . . ., w sytuacji, gdy nie przystąpi do warsztatów doskonalenia zawodowego. Natomiast ta data graniczna 36 miesięcy, po których dotychczasowe uprawnienia wygasają.

Tak że, wychodzi na to, chodzi nam o to, żeby diagnosta w ciągu 2 lat przeszedł te warsztaty, natomiast przez te kolejne 12 mi-cy, w których jego uprawnienia zachowują ważność wymienił po prostu dokument na świadectwo kompetencji diagnosty.

Grzegorz Krzemieniecki zajmuje się „obsługą SKP.

O tym, czym się zajmuję może potwierdzić pan z Ministerstwa Cyfryzacji. Biorę od 3 lat udział w tych pracach, które się tam odbywają. I tutaj chcę podkreślić, co powiedział pan Barankiewicz. Dość ciekawie się to wszystko odbywa i wszyscy po prostu zgłaszają uwagi. I wszystkie kontrowersje są wyjaśniane. Ale teraz, wracając do art. 17 chciałem się odnieść . . .

Dla mnie osobiście, cały czas podkreślam, kontrowersje wzbudza proponowany sposób szkolenia diagnostów oraz wskazywanie na TDT w Warszawie, że tylko ta jednostka zapewnia odpowiednia jakość BT. Niestety, można odnieść mylne wrażenie, jak TDT będzie prowadził w Warszawie warsztaty szkoleniowe dla osób szkolących diagnostów, to nastąpi super poprawa z wiedzą jednych i drugich. Niepokojące jest to, że przeprowadzona, nie przeprowadzono rzeczywistej analizy. Dyspozycje prawne w projekcie zmierzają do prowadzenia szkolenia w siedzibie lub w jego filiach. Wymaga się, aby ośrodek szkoleniowy posiadał tytuł prawny do dysponowania SKP na potrzeby prowadzenia szkoleń i warsztatów doskonalenia zawodowego, co nie poszerzy, a znacznie ograniczy dotychczasowe formy pozyskiwania wiedzy przez diagnostów samochodowych. W przypadku proponowanej formy prowadzenia warsztatów szkoleniowych. Uważam, że bardziej skuteczną formą dostarczania wiedzy będzie, gdy właściciel zawrze stałą umowę na usługi doradcze z dowolnie wybranym podmiotem, ośrodkiem szkoleniowym, który w swoim zakresie działalności powinien mieć zgodę na prowadzenie takiej działalności. Właściciel SKP i diagnosta samochodowy zawsze będzie miał pomoc doradczą podczas świadczenia pracy. A przedstawianie nowości związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania urządzeń należy do producentów i dostawców.

Oczywiście, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w jednym albo w dwóch tematach można było np. filmować i odpłatnie udostępniać każdej SKP. W ramach podpisanej umowy ośrodek szkoleniowy powinien zorganizować minimum raz w roku jednodniowe lub dwudniowe warsztaty szkoleniowe. To jest moje zdanie.

Dlatego, w związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie z dysponowania przez ośrodek szkoleniowy SKP na potrzeby warsztatów szkoleniowych – nie dotyczy szkolenia kandydatów na diagnostów.

Z doświadczenia przecież wszyscy wiedzą, że najwięcej diagnosta poznaje podczas, gdy ma być tym kandydatem na diagnostę. Są przykładowo po prostu prowadzone i tak dalej szkolenia kandydatów. A później?

Ja nie widzę takiej potrzeby, nie wiem, może się mylę. Ale moja działalność do tej pory pokazuje, być może jestem wyjątkiem w Polsce, nie wiem, że, no nie wiem, niestety, diagności jakoś sobie tutaj radzą. I chociażby sama kontrola NIK pokazała, że z niczym nie podpadli. Więc ja nie widzę sensu tu, żeby w ten sposób do tego podchodzić. Tym bardziej, że już wiemy, że podobno w Polsce jest już 12 tysięcy diagnostów, to jak uda się przeprowadzić szkolenie tych diagnostów?

Ile to ośrodków w Polsce będzie musiało być, aby to po prostu ich przeszkolić? Niektórzy będą się od nowa uczyć!

Jaki to jest sens robienia czegoś, co po prostu nie będzie dobre? Diagnosta ten nie będzie miał nigdy bezpośredniej możliwości – tak, jak mówiłem wcześniej – kontaktu, aby mu pomóc, jeśli by miał wątpliwości co do zakresu przeprowadzonego BT. Chciałbym, żeby to też państwo uwzględnili w tych, w tym procedowanym tutaj projekcie.

Prezes W. Witek – OSDS.

Ja bym chciał wrócić do wytłumaczenia i do pytania Dyrektora Barankiewicza – patrząc na punkt 13. Dyrektor TDT jest zobowiązany w ciągu 30 dni wydać uprawnienia. Czyli, nie wiem, dla tych co mają 3 lata wykonywać BT, mają odbyć szkolenie w okresie 2 letnim, potem będzie trwało rok wydawanie tych uprawnień? Czy zgodnie z pkt. 13 będzie 30 dni na to?

Przepraszam, dotyczy art. 17 ust. 13.

Dyrektor Warchoł.

Chciałbym wyjaśnić, że ten termin 30 dni, to jest termin instrukcyjny dla dyrektora TDT na wydanie świadectwa kompetencji diagnosty.

Natomiast ten termin 12 miesięcy, to jest termin dla diagnosty na to, aby po przeprowadzonym, po udziale w warsztatach doskonalenia zawodowego, po zaliczeniu takich warsztatów złożył on do dyrektora TDT wniosek.

I stąd jakby jest to rozróżnienie. Eee, chcieliśmy, żeby ten czas był odpowiedni, bo różne sytuacje się zdarzają. Na to, żeby w sposób płynny można było wymienić te uprawnienia. Tak, że 12 miesięcy jest dla diagnosty na złożenie wniosku, a dyrektor TDT ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Artur Sałata – SITK RP Oddział Krosno.

Jeszcze tutaj taka uwaga merytoryczna. Mianowicie ustawa tutaj w art. 17 wskazuje, że diagności samochodowi muszą uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Dyrektora TDT. We wcześniejszych artykułach jest również informacja o wykładowcach, że wykładowcy również muszą brać udział w warsztatach organizowanych przez dyrektora TDT.

Teraz pytanie takie techniczne. Może się okazać, że ośrodek szkolenia ma przykładowo wykładowcę. I ten wykładowca będzie uczestniczył później, z ramienia powiedzmy, z tego faktu, że jest wykładowcą, jak i z faktu, że ten sam człowiek jest powiedzmy diagnostą samochodowym. Czy nie należało by zrobić tu jakiego powiedzmy wyjątku, że przykładowo ta sama osoba będzie uczestniczyła w jednych i drugich warsztatach, bo tylko po prostu będzie się szkoliła, tak? Czy może ewentualnie można było by zrobić tego typu wyłączenie, że osoba, która jest diagnostą samochodowym i pracuje jednocześnie jako wykładowca, że ta osoba po prostu nie musi uczestniczyć w jednych i drugich warsztatach legislacyjnych.

Dyrektor Warchoł – strona rządowa.

Tutaj tylko jedno wyjaśnienie. Warsztaty doskonalenia zawodowego dla diagnostów będą organizować ośrodki szkolenia. I zakres tych warsztatów różni się od tych seminariów, które będzie organizował dyrektor TDT dla wykładowców w ośrodkach szkolenia. I w związku z tym no trudno by było wprowadzić tutaj eee możliwość wzajemnego honorowania tych dwóch rodzajów eee, elementów doskonalenia zawodowego. Tak naprawdę, z jednej strony diagnostów, a z drugiej strony wykładowców.

Tutaj w projekcie przewidujemy, aby w zakresie wykładowców, to dyrektor TDT odpowiadał za seminaria, a w zakresie diagnostów ośrodki szkolenia.

– – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F

885 total views, 2 views today