WSA COFA DECYZJĘ O POZBAWIENIU UPRAWNIEŃ Z DONOSU TDT

WSA cofa decyzję o pozbawieniu naszych uprawnień. Czyli z dużej chmury mały deszcz, a wszystko przez żenujące donosy TDT.1

Sprawa zaczęła się od tego, że nasz kolega Z.Ś. w październiku 2016 roku, podczas przeprowadzania OBT samochodu osobowego wyposażonego w instalację LPG rzekomo nie dokonał porównania danych zawartych w protokole z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej (TZ) zbiornika LPG znajdującego się na wyposażeniu badanego pojazdu. W konsekwencji nasz kolega Z.Ś. podobno wydał zaświadczenie oraz dokonał wpisu w DR niezgodnie ze stanem faktycznym, albowiem

Reklamy

  • objął nim zbiornik LPG o pojemności 42 litrów,

  • gdy tymczasem podczas BT w pojeździe zamontowany był już inny zbiornik LPG, bo o pojemności 55 litrów i o innym numerze fabrycznym.

Tamtejszy Prezydent Miasta decyzją z czerwca 2018 r. cofnął naszemu koledze Z.Ś. uprawnienia do wykonywania BT pojazdów.

Nasz kolega Z.Ś. skorzystał z prawa do odwołania.2

Reklamy

SKO po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzją z kwietnia 2019 roku utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji (tamtejszego Prezydenta Miasta)3, gdyż właściciele pojazdu zeznali, że w dacie przeprowadzania BT w pojeździe zamontowany był zbiornik LPG o pojemności 55 litrów.

Naszemu koledze Z.Ś. została już tylko skarga do WSA.

Ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że jego skarga okazała się uzasadniona. Albowiem materiał dowodowy zgromadzony w aktach administracyjnych nie pozwala na przyjęcie ustalenia, że to nasz skarżący kolega naruszył prawo. Niewątpliwie, to musiało stanowić mocne zaskoczenie dla TDT!

Wydane przez naszego kolegę Z.Ś. zaświadczenie wskazuje, że w październiku 2016 r. przeprowadził on to BT pojazdu, który był wyposażony w instalację do zasilania gazem, w tym zbiornik LPG. Badanie to zakończyło się wynikiem „P”-pozytywnym. Z treści zaświadczenia wynika, że podczas tego BT dysponował on protokołem i decyzją TDT z września 2007 roku, które odnosiły się do zbiornika LPG o pojemności 42 litrów. Data ważności decyzji oznaczona była tradycyjnie na 10 lat, czyli na wrzesień 2017 r. A to BT wykonano w październiku 2016 r., a więc teoretycznie w terminie ważności butli, który jeszcze nie upłynął!

Natomiast decyzja Dyrektora TDT oraz załączony do niej protokół wskazują, że podczas kolejnego OBT (po ponad roku czasu), które przeprowadzono w dniu 16 listopada 2017 roku w tym samym pojeździe był zbiornik LPG o pojemności 55 litrów i o innym numerze fabrycznym, co nie może budzić zdziwienia, gdyż termin poprzedniej butli minął we wrześniu 2017 r.

Zdaniem WSA, analiza i porównanie powołanych powyżej dokumentów urzędowych jednoznacznie wskazuje na trafność stanowiska naszego kolegi, co do tego, że kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest ustalenie, czy i kiedy nastąpiła wymiana zbiornika LPG w tym pojeździe.

Zaś SKO tradycyjnie (?) i całkowicie dowolnie przyjęło, że dokumenty urzędowe zgromadzone w aktach sprawy nie potwierdzają stanowiska naszego kolegi.4

Dokumenty urzędowe sporządzone są w tej sprawie przez dwóch różnych naszych kolegów, jednego o inicjałach D.M. oraz drugiego, o inicjałach Z.Ś., który złożył tę skargę na pozbawienie go uprawnień.

Już w latach 2012-2016 przeprowadzano BT, a wydane zaświadczenia zawierają adnotacje, że pojazd spełniał warunki techniczne przewidziane dla pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. Podstawą wydania tych zaświadczeń były protokół oraz decyzja TDT z września 2007 roku, które odnosiły się do zbiornika LPG o pojemności 42 litrów. Zatem już tylko porównanie treści powyższych dokumentów urzędowych z wynikami OBT, które przeprowadzono w listopadzie 2017 roku dowodzi i uzasadnia stanowisko o tym, że w tym pojeździe został jednak wymieniony zbiornik na paliwo gazowe.

Ten Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza:

  • nastąpiło naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, więc ktoś za to powinien wreszcie ponieść konsekwencje!5

  • tamtejszy Prezydent Miasta oraz SKO z naruszeniem art. 7, art. 77 §1, art. 78 §1 i art. 80 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego przyjęły ustalenie, że nasz kolega (skarżący) dopuścił się deliktu administracyjnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków określonych w art. 81 ust. 12 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

  • dowodami przesądzającymi o popełnieniu deliktu administracyjnego nie są:

    a/ ani notatka służbowa sporządzona przez starszego inspektora TDT o inicjałach A. S. z grudnia 2017 roku,

    b/ ani zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z grudnia 2017 r., sporządzone przez Kierownika Oddziału TDT W. W..

  • Powyższe dokumenty stanowią jedynie o wykonaniu przez wskazane osoby z TDT obowiązków służbowych, które obejmują między innymi zawiadamianie właściwych organów o własnych subiektywnych przekonaniach, co do podejrzenia zaistnienia przestępstwa.6

Ten WSA w całości podziela stanowisko autora skargi, że „organy obu instancji naruszyły art. 80 oraz art. 107 §3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie oceny treści materiałów pozyskanych z postępowania karnego, a dotyczących wyjaśnień skarżącego oraz zeznań kolejnych właścicieli samochodu marki […]

Wniosek o wymianie zbiornika na gaz potwierdzają zeznania pierwszego właściciela pojazdu, gdyż zeznał on, że korzystał z pojazdu, do którego tankował do 42 litrów gazu. Tymczasem dokumenty z BT z listopada 2017 roku wskazują, że po upływie roku od badania technicznego pojazdu przez naszego skarżącego kolegę (październik 2016 roku) w samochodzie zamontowany był już zbiornik LPG o pojemności 55 litrów.

Autor skargi trafnie zauważa, że powołany materiał dowodowy uzasadnia krytyczne podejście do treści zeznań obecnych właścicieli tego samochodu. Sąd podziela stanowisko autora skargi, że obecny właściciel samochodu zaprzeczając wymianie zbiornika LPG mógł zmierzać do ochrony własnego interesu, gdyż ważność badania technicznego zbiornika LPG o pojemności 42 litrów upływała we wrześniu 2017 roku, a właściciel pojazdu stawił się na OBT dopiero po upływie tego terminu, bo w dniu 16 listopada 2017 roku, a przy tym z nie znanych powodów w innym zakładzie/SKP niż dotychczasowy.

A Wy co o tym sądzicie?

Czy urzędnicy zasadnie domagali się cofnięcia uprawnień naszemu koledze?

Czy TDT zasadnie powiadomił Policję i Prokuraturę donosząc na naszego kolegę w tej sprawie?

Pyta i pozdrawia

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 III SA/Po 777/19 – Wyrok WSA w Poznaniu; Data orzeczenia: 2020-02-20: orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-11-06; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO); Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji;

2 reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego i zażądał uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, ewentualnie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Podniósł także brak dostatecznego wyjaśnienia okoliczności sprawy, wskazał na konieczność dalszego prowadzenia postępowania dowodowego oraz wniósł o przeprowadzenie dodatkowych dowodów wskazanych w odwołaniu.

3 opierając swoje ustalenia na tym, że zaświadczenie naszego kolegi z października 2016 roku rzekomo odnosiło się do innego zbiornika LPG aniżeli decyzja z listopada 2017 roku zezwalająca na eksploatację zainstalowanego w pojeździe zbiornika LPG.

4 co miałoby usprawiedliwiać pominięcie żądań strony zawartych w złożonych wnioskach dowodowych

5 Ze zgromadzonych w aktach sprawy dowodów nie wynika okoliczność, że w dniu badania technicznego wykonanego przez skarżącego w pojeździe zamontowany był zbiornik LPG o pojemności 55 litrów.

6 Dokumenty te w żadnym zakresie nie przesądzają o tym, że doszło do realizacji znamion przestępstwa, czy znamion deliktu administracyjnego. Dowodem popełnienia deliktu administracyjnego nie jest także wszczęcie, czy umorzenie, postępowania karnego.