PROJEKT ZMIANY STATUTU PISKP

Rate this post

Kierując się przekonaniem, że:

 1. PISKP od lat działająca na rzecz całej naszej branży jest „naszym branżowym dobrem wspólnym” oraz

 2. istnieje pilna potrzeba zwiększenia kompetencji Zarządu PISKP, co wynika z obserwacji dotychczasowych i często negatywnych doświadczeń Izby w zakresie walki z rynkowymi przeciwnościami,

w załączeniu (poniżej) przedkładam stosowny projekt

zmiany Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zmiany Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów”,

który został merytorycznie przygotowany przez SKP-LEX Kancelarię Radcy Prawnego mec. Rafała Szczerbickiego.Uważam, że czyniąc z tej problematyki sprawę publiczną:

 • jest większa szansa na proponowaną zmianę Statutu na najbliższym Walnym PISKP,

 • na merytoryczną dyskusję o potrzebie zwiększenia roli Zarządu PISKP w obecnej, bardzo trudnej całej branży,

 • jest jeszcze jakaś szansa na zahamowanie niekorzystnych zmian w całym naszym środowisku.

Tę szansę upatruję w zwiększeniu możliwości aktywnego działania oraz w zwiększeniu kompetencji Zarządu PISKP. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że uzależnienie przedsięwzięć branżowych od decyzji Rady PISKP nie przyniosło oczekiwanego efektu, jak choćby w postaci waloryzacji Cennika BT.

Informuję uprzejmie, że przedmiotowy projekt zmian zamierzałem przedłożyć na ostatnim majowym Walnym Zebraniu PISKP, ale przychyliłem się do stanowiska konsultujących ze mną ten projekt osób, że zmiana ta nie powinna być wprowadzany w życie podczas trwania kadencji obecnego Zarządu Izby.1 Mamy więc czas na jej przedyskutowanie w środowisku oraz na przygotowanie się do jej wprowadzenia z nową kadencją Zarządu.

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

     

UCHWAŁA Nr X/20xx

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW

z dnia . . . . . . . . . . . . 20xx roku

w sprawie: zmiany Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zmiany Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Działając na podstawie przepisów § 19 pkt 4, 5 i 8 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje następujące zmiany
w Statucie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

 1. § 19 Statutu Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich programów działania Izby i wieloletnich planów gospodarczo -finansowych,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby oraz uchwalanie struktury organizacyjnej Zarządu,

 4. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Izby,

 5. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,

 6. zatwierdzanie regulaminów działania Rady i Komisji Rewizyjnej,

 7. zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego,

 8. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi,

 9. uchwalanie Statutu i jego zmian, a także Kodeksu Etyki Izby,

 10. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów,

 11. podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,

 12. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Rada, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna,

 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby lub Komisji Etyki o wykluczeniu z grona Członków Izby.”

 1. W § 23 skreśla się ustęp 3.

 2. § 25 Statutu Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na dokonywanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto
  w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,

 3. zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo – finansowych,

 4. badanie sprawozdania finansowego,

 5. występowanie z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w przepisanym terminie,

 6. wybór Przewodniczącego, 2-4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady spośród członków Rady, stanowiących Prezydium Rady,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z Izby,

 8. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Etyki,

 9. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Izby,

 10. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Etyki,

 11. podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby,

 12. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,

 13. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Zarząd Izby, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i rozwiązywania komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich składu, zakresu kompetencji i zasad działania,

 15. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich, a także zasad ich pobierania, po zasięgnięciu opinii Zarządu Izby.”

 1. § 40 ustęp 3 i 4 Statutu Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

4. Pracami Izby kieruje Prezes Zarządu, powołany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje następujące zmiany
w Regulaminie Walnego Zgromadzania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

 1. § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich programów działania Izby i wieloletnich planów gospodarczo -finansowych,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby oraz uchwalanie struktury organizacyjnej Zarządu,

 4. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Izby,

 5. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,

 6. zatwierdzanie regulaminów działania Rady i Komisji Rewizyjnej,

 7. zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego,

 8. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi,

 9. uchwalanie Statutu i jego zmian, a także Kodeksu Etyki Izby,

 10. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów,

 11. podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,

 12. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Rada, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna,

 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby lub Komisji Etyki o wykluczeniu z grona Członków Izby.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje następujące zmiany
w Regulaminie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

 1. § 4 ustęp 1 Regulaminu Rady Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Do kompetencji Rady należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na dokonywanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto
  w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,

 3. zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo – finansowych,

 4. badanie sprawozdania finansowego,

 5. występowanie z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w przepisanym terminie,

 6. wybór Przewodniczącego, 2-4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady spośród członków Rady, stanowiących Prezydium Rady,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z Izby,

 8. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Etyki,

 9. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Izby,

 10. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Etyki,

 11. podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby,

 12. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,

 13. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Zarząd Izby, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i rozwiązywania komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich składu, zakresu kompetencji i zasad działania,

 15. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich, a także zasad ich pobierania, po zasięgnięciu opinii Zarządu Izby.”

 1. W § 5 skreśla się ustęp 5.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

W głosowaniu wzięło udział ….. uczestników Walnego Zgromadzenia. Za uchwałą głosowało …. uczestników Walnego Zgromadzenia. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymało się od głosu ……uczestników Walnego Zgromadzenia. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

 

 

…………………….

 

Protokolant:

 

……………….………..

1 Cyt.: W mojej ocenie w przypadku przyjęcia zmian w statucie na najbliższym WZ tj. w trakcie kadencji obecnego zarządu podmioty zewnętrzne mogą argumentować, że Prezes pozostający z wyboru Rady przez najbliższe 2 lata działa już bez należytego umocowania statutowego tj. nie jest Prezesem z bezpośredniego wyboru WZ. W tym zakresie raczej zmiany doprowadzą do potencjalnego osłabienia Izby niż wzmocnienia mandatu Zarządu.” dr Rafał Szczerbicki.