NOWA DEFINICJA KOLIZJI W ŚWIETLE KOLEJNEJ UTRATY UPRAWNIEŃ

Rate this post

Nowa definicja wypadku i kolizji, czyli następna i prosta sprawa z Wrocławia o kolejnym pozbawieniu naszych uprawnień.

Ciągnie się ona – niczym smród za wojskiem Napoleona! – już od stycznia 2014 r., co dowodnie potwierdza tezę o tym, w jak wielkiej ruinie prawnej jest nasze polskie sądownictwo.1 Przypomnę tylko, że w 2015 r., tzw. „dobra zmiana” zapowiadała skrócenie tych sądowych maratonów!

Ale nie tylko ten skandalicznie długi czas rozpatrywania2 tej prostej sprawy ma tu znaczenie ale także jej kontekst związany z faktem, że nasz kolega został pozbawiony swoich uprawnień, albowiem właściwie ocenił stan techniczny pojazdu, chociaż niezgodnie z interesem finansowym TDT – o czym pisaliśmy już w 2019 r.!3

Tym razem pozbawiono uprawnień naszego kolegę z Wrocławia o inicjałach A. Z., który je posiadał aż od lipca 2003 r. (sic!)! A to wszystko przez BT pojazdu z GAZ-em.

Przez moment nasz kolega mógł mieć nadzieję na utrzymanie swoich uprawnień, gdy WSA we Wrocławiu wyrokiem z grudnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wr 373/15) uchylił wcześniejszą decyzję SKO we Wrocławiu z grudnia 2014 r., utrzymującą w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, decyzję Kierownika Działu ds. Kontroli w Urzędzie Miejskim Wrocław z października 2014 r. – ale to była tylko złudna nadzieja.

Przypomnę tylko, że nasz kolega przeprowadził badanie organoleptyczne instalacji LPG i stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że:

  • pojazd został uszkodzony w części przedniej prawej (reflektor, błotnik, zderzak)4,

  • instalacja LPG nie została uszkodzona, a co za tym idzie

  • pojazd może być dopuszczony do ruchu.

Ponadto, DBT tego pojazdu z GAZ-em zakończone zostało wynikiem „P”-pozytywnym w sytuacji, gdy pojazd ten jeszcze w tym samym miesiącu brał udział w „kolizji drogowej”5, co wynika z pokwitowania Policji. Skutkiem tej kolizji było zatrzymanie przez funkcjonariusza Policji DR6 i wydanie pokwitowania, stanowiącego jednocześnie skierowanie na DBT.

W trakcie DBT nasz kolega nie dokonał czynności sprawdzenia dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego podlegającego TDT, gdyż jego zdaniem nie było takiej technicznej potrzeby. I z tego powodu nastąpiła cała ta procedura administracyjno-sądowa.7

Na potrzeby tej sprawy i chroniąc interes finansowy TDT ustalono nową definicję „wypadku drogowego” i „kolizji drogowej”, cyt.:

(…) powołane rozporządzenie nie definiuje co prawda pojęcia „wypadek”, ale pojęcie to należy rozumieć szeroko, nie tylko w odniesieniu do wypadku drogowego (komunikacyjnego), o którym mowa w art. 177 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.), zwanej dalej „K.k.”. W ocenie organu za wypadek, o którym mowa w § 28a ust. 3 rozporządzenia z 20 października 2006 r. należy uznać również kolizję, stłuczkę i inne zdarzenie drogowe, które nie mieści się w pojęciu wypadku drogowego z art. 177 K.k.

co potwierdza tylko moją tezę, w jak wielkiej ruinie prawnej jest Polska, jaki w tym zakresie tworzy się celowo chaos pojęciowy, w jak kiepskiej kondycji intelektualnej jest nasze Prawo i Sprawiedliwość!

Bzdury – z technicznego punktu widzenia – wypisywane w tym wyroku jeżą włos na głowie i każą postawić pod znakiem zapytania najbliższą przyszłość naszej branży. Prymat interesu finansowego TDT nad wiedzą techniczną każe zastanowić się, w jakim kierunku to zmierza i czym to się skończy. Szczególnie w sytuacji, gdy prawnicy sądowi przypisują sobie rolę biegłych w sprawach inżynierskich z zakresu techniki samochodowej, np. stłuczka na parkingu z uszkodzeniem lusterka zewnętrznego lub szkiełka kierunkowskazu ma być jakimś zagrożeniem dla instalacji LPG (sic!)? Czy to nie jest czasami ten moment, w którym trzeba by już użyć jakichś słów ocennych (z wyłączeniem pospolitych wulgaryzmów!) o autorach tych zapisów, jak myślicie?

Zaś stwierdzenie z sądowego uzasadnienia, że cyt.:

Diagnosta nie posiada uprawnień umożliwiających mu samodzielną ocenę stanu urządzenia technicznego jakim jest zbiornik LPG.”

– nadal stawia pod znakiem zapytania wiarygodność egzaminów w TDT i nasze zawodowe umiejętności. To kolejna obelga naszego środowiska, po „reksiach” Webera, na co tradycyjnie i prawdopodobnie nie zareagujemy. Przyzwyczailiśmy się do plucia nam w twarz.

Sprawę tę, na niekorzyść naszego kolegi ostatecznie przesądził wyrok NSA w dniu 7 marca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej ze skargi kasacyjnej A. Z. od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2019 r. sygn. akt III SA/Wr 56/19 w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2018 r. nr SKO 4145/2/18 w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów oddala skargę kasacyjną.8

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – –

1 III SA/Wr 56/19 – Wyrok WSA we Wrocławiu; Data orzeczenia: 2019-07-18; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-02-12; Symbol z opisem: 6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; Hasła tematyczne: Administracyjne postępowanie; Sygn. Powiązane: II GSK 1329/19 – Wyrok NSA z 2023-03-07; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: *Oddalono skargę; Powołane przepisy: Dz.U. 2017 poz 128 art. 84 ust. 3, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – PoRD.

2 przewlekłość typowa dla polskiego sadownictwa

4 Laikom technicznym i wszelkiej maści urzędnikom tylko wskażę, że zbiornik LPG montowany był w bagażniku, czyli tył pojazdu.

5 zaś zgodnie z pkt. 1.4., kolumny 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r. w związku z § 6 ust. 2 rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r., wynik ten powinien jednoznacznie być ustalony jako negatywny.

6 na podstawie art. 132 ustawy (z notatki urzędowej wynika, że zatrzymanie dowodu rejestracyjnego nastąpiło na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)

7 Z art. 81 ust. 12 ustawy oraz pkt. 1.4. Działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm., dalej rozporządzenie z 26 czerwca 2012 r.).

8 II GSK 1329/19 – Wyrok NSA; Data orzeczenia: 2023-03-07; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2019-10-28; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Sygn. Powiązane: III SA/Wr 56/19 – Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-18; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO); Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną;