STATUT – projekt

A oto Statut naszego przyszłego stowarzyszenia REJESTROWEGO, będący efektem prac członków SDS-u z maja 2012 r., przygotowany na czerwcowy nasz Zjazd w Leszczynku 2012 r. i tam zaprezentowany.

Szczegóły pracy i debaty nad tym projektem są na forum SDS-u, które jest obecnie niedostępne, bo zamknięte w dyspozycji Kolegi Andrzeja, który nim administrował.

Reklamy

dP

————————————————————————————————

Reklamy

STATUT

STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, posiadających uprawnienia diagnosty samochodowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Siedzibą stowarzyszenia jest Chojnów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Logo Stowarzyszenia jest zastrzeżone i stanowi symbol paragrafu wpisany w obraz koła samochodowego z nazwą Stowarzyszenia wpisaną na jego obwodzie.

3.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7.Celem Stowarzyszenia jest:

a) integracja środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych,

b) godna reprezentacja środowiska diagnostycznego,

c) dbanie o właściwy wizerunek zawodu w odbiorze społecznym,

d) niesienie szeroko rozumianej pomocy w środowisku uprawnionych diagnostów ‘

samochodowych, a w szczególności pomocy prawnej, szkoleniowej i socjalnej.

8.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) prace na zmianą obowiązującego prawa w zakresie pożądanym przez środowisko uprawnionych diagnostów samochodowych, a w szczególności poprzez gromadzenie i nagłaśnianie informacji dotyczących ustawodawstwa i innych regulacji prawnych, a także

sposobu funkcjonowania instytucji nakierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w aspekcie prawnym oraz techniki samochodowej,

b) organizację spotkań, kursów, szkoleń, konferencji i inicjowanie właściwych badań na rzecz: podnoszenia świadomości zawodowej, poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i społecznej, podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do rzetelnego wykonywania zawodu,

c) pozyskiwanie osób i instytucji oraz aktywizację branżowych środowisk na rzecz refleksji i działań pożądanych z punktu widzenia środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych w celu wypracowania i utrwalenia zachowań poprawiających stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

d) organizowanie ewentualnych akcji protestacyjnych w granicach określonych przez obowiązujące przepisy, z poszanowaniem przepisów prawnych, których celem będzie informowanie społeczeństwa o problemach środowiska i barierach w ich przezwyciężaniu,

e) udział w konsultacjach społecznych nad projektami zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, w zakresie objętym prawami i obowiązkami uprawnionego diagnosty samochodowego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych

11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) w chwili złożenia deklaracji posiada uprawnienia diagnosty samochodowego, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z wyłączeniem założycieli Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

25. Pierwsza kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Kolejne kadencje trwają dwa lata.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

a) dopuszcza się głosowanie w formie elektronicznej, którego techniczne warunki określa Zarząd.

b) elektroniczna forma głosowania zastrzeżona jest wyłącznie dla głosowania czynnego.

c) za obecnych w głosowaniu przyjmuje się także tych członków, którzy w czasie trwania aktu głosowania uzyskali poprawnie łączność elektroniczną, zapoznali się z przedmiotem głosowania i oddali głos w formie elektronicznej.

27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się powiadomienie drogą pocztową lub elektroniczną.

30. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.  

31. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

33. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. . Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Dopuszczalną formą posiedzenia zarządu jest tele- lub video-konferencja za pośrednictwem Internetu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

35. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, udzielania pełnomocnictwa oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych i zaciąganiu zobowiązań majątkowych uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

d) dochodów z działalności gospodarczej.

42. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie :

a) badań rynku i opinii publicznej,

b) pozaszkolnych form dokształcenia i doskonalenia zawodowego,

c) organizacji targów wystaw i kongresów,

d) badań i analiz technicznych,

e) działalności wydawniczej,

f) badań naukowych i prac rozwojowych

43. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.