QUAD MOTOROWEREM

Quad motorowerem? Niezależnie od tego, czy ten WSA w Gliwicach się pospieszył, to z tego wyroku nie jestem rad, ale ten bałagan też mnie nie cieszy.1

surprised

Życie mnie co rusz zaskakuje, bo będąc przekonany, że nie zdziwi mnie już nic w naszej branży . . . . – dziwię się coraz częściej, i Częściej, i CZĘŚCIEJ.

Reklamy

Już przed bardzo wieloma laty dziwiłem się, że nasi (?) urzędnicy zakwalifikowali ten pojazd, jako „samochodowy inny”. Chodzi o quada, który ma wszystkie elementy motocykla, tylko ma nieco więcej kół. Nie rozumiałem tej decyzji nigdy i nadal jej nie rozumiem. Przesądza o tym choćby układ kierowniczy. Może nasi (?) urzędnicy byli wówczas pijani lub odurzeni, a może tylko świadomie i celowo chcieli namieszać w naszej branży, bo w mętnej wodzie . . . – (?).

Ale jest, jak jest, więc po tylu latach i miesiącach jakoś także wreszcie tę decyzję i ja zaakceptowałem.

Reklamy

A tu nagle maszszszszsz . . . . , niczym z liścia w twarz! tease

Okazało się, że jest bardzo wielu Kolegów i urzędników naszych WK/starostw kontestujących to administracyjne „zalecenie” (badziewie?) i zgodnie z logiką z zdrowym rozsądkiem od wielu lat kwalifikują quady zgodnie z tym, co przewidział ich producent. Czyli, że to nie są żadne samochody, tylko motocykle i motorowery2.

W tym wypadku trwa to już 10 lat za zgodą, wiedzą i akceptacją urzędników naszych WK/starostw. Nie uważacie, że to jest ciekawe?

Tym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi Ireneusza Łaskawca na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w przedmiocie odmowy rejestracji quada jako motoroweru – oddala skargę. Było to jakby do przewidzenia.3

Wcześniejszą decyzją Prezydent Miasta M. orzekł o odmowie zarejestrowania tego pojazdu, jako motorower.

W trakcie prowadzonej procedury rejestracji pojazdu dokonano rutynowego sprawdzenia na portalu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) co do prawidłowości klasyfikacji rodzaju pojazdu. Z treści uzyskanej informacji wynikało, że pojazd nie może być sklasyfikowany jako motorower, gdyż jest to “pojazd samochodowy inny”. Jednocześnie wystąpiono do Okręgowej Stacji Diagnostycznej w T. o złożenie wyjaśnień co do treści wydanego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie BT tego quada i sklasyfikowania go, jako motorower.

Nasz kolega wycofał się z uprzedniej kwalifikacji tego quada jako motoroweru i przesłał im pisemne sprostowanie treści wydanego wcześniej zaświadczenia, określając rodzaj pojazdu jako “pojazd samochodowy inny”.

Czynności podjął także Starosta Sępoleński (89-400 Sępólno Krajeńskie), od którego wpłynęła decyzja uchylająca wcześniejszą decyzję o rejestracji przedmiotowego pojazdu, gdyż został on zarejestrowany zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem, ale jednak niezgodnie z obowiązującym w dacie rejestracji stanem prawnym.4

Także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach – tradycyjnie dla SKO! – utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Skargę na powyższą decyzję złożył Ireneusz Łaskawiec, zarzucając naruszenie art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a., które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy i wniósł o uchylenie decyzji obu instancji.

W swoim uzasadnieniu podał m. in., że pojazd ten był zarejestrowany na terytorium naszego kraju już ponad 10 lat więc skarżący nie miał żadnych podstaw, aby podejrzewać, iż jest zarejestrowany niezgodnie z prawem.

Po zakupie udał się do wydziału komunikacji, aby zgodnie z prawem zmienić dane właściciela w dowodzie rejestracyjnym i od tamtej chwili nie może korzystać z ww. pojazdu, ponieważ urzędy współpracując ze sobą uchylają nagle poprzednie decyzje ostateczne, nie biorąc wcale pod uwagę jego praw.

Na naszą uwagę zasługuje również i ten znamienny fakt, że p. Ireneusz Łaskawiec dysponuje również kopiami wyciągów z CEP innych tego typu pojazdów, które zostały zarejestrowane jako motorower, ponieważ były tak zarejestrowane przed wejściem w życie nowych przepisów i . . . . . – nadal są zarejestrowane, jako motorowery.

Sam nie wiem, czy cieszyć się z faktu, że nasze zawodowe środowisko nadal posiada zdrowy rozsądek i rejestruje to zgodnie z wolą producenta . . . . . . .

Nie budzi wątpliwości, że we wniosku o rejestrację pojazdu wyraźnie zażądano jego rejestracji jako “motoroweru”, wskazując jednocześnie w skardze, że zarejestrowanie w inny sposób powoduje konieczność posiadania stosownych uprawnień do kierowania pojazdem.5

Dla rozpatrującego tę sprawę sądu, nie miało znaczenia ewentualne rozpatrywanie prawidłowości decyzji wydawanych poprzednio, dotyczących rejestracji ww. pojazdu przez poszczególnych, kolejnych jego właścicieli, ani też decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym przez Starostę Sępoleńskiego, bo trzeba by ich wszystkich wyrzucić z hukiem z pracy za marnotrawienie społecznych i prywatnych pieniędzy (p. Ireneusza Łaskawca) i ludzkiego czasu.

Tylko co będzie z pozostałymi motorowerami w CEP? – tego nadal nie wiemy. Więc Koledzy uważajcie na nie, gdy do Was trafią.

hero

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1 II SA/Gl 1105/17 – Wyrok WSA w Gliwicach. Data orzeczenia: 2018-06-08. Orzeczenie nieprawomocne.

2 art. 2 pkt 46 PoRD: Motorower to pojazd dwu lub trójkołowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Definicja w tym brzmieniu obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.

3 Na boku pozostawiam rozważania o tym, czy nasze sądy zamiast własnego pomyślunku wolą (bezmyślne?) powielanie decyzji urzędniczych, choćby te były najgłupszymi z możliwych.

4 W toku prowadzonego postępowania organ ustalił, że pojazd o którego zarejestrowanie wnioskuje jego właściciel to pojazd silnikowy, czterokołowy – “samochodowy inny”. Ten fakt został również potwierdzony przez diagnostę w wydanym ponownie zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym. Według obowiązującego w dacie rejestracji pojazdu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.) tego typu pojazd należało zakwalifikować jako “pojazd samochodowy inny”, czterokołowiec lekki – L6e. Wobec powyższego należało odmówić zarejestrowania pojazdu jako motoroweru.

5 To samo wynika z protokołu przesłuchania, gdzie wskazuje się, że strona z uwagi na stan zdrowia i zły wzrok takich uprawnień by nie uzyskała.