CIŚNIENIE OPONY I NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ktoś (my?) nie sprawdził ciśnienia opony i dwóch kierowców nie wróciło do Rodziny, do Domu, do Żony.

bomb

Sąd musiał ocenić, czy rozerwanie opony było zdarzeniem losowym i nieprzewidywalnym, czy też to ewentualnie nasza odpowiedzialność za rozerwanie opony. Zaczęło się bardzo nieciekawie, bo oskarżono też naszego kolegę. A co z odpowiedzialnością właściciela tej firmy transportowej lub producenta opony? Czy Sąd milczy w tej sprawie?1

Reklamy

Całkiem niedawno, bo 4 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w IV Wydziale Karnym – Odwoławczym rozpatrywał sprawę:

  1. R. Ś., oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 i 3 k.k.2, jako prowadzący przedsiębiorstwo transportowe nie chciał ponosić odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, w tym stan ciśnienia opon w sytuacji, gdy opinia biegłych wskazuje, że eksploatacja pojazdu przy obniżonym ciśnieniu lewej opony była procesem długotrwałym. To jednak ten oskarżony dokonał zamiany opony w pojeździe z nowo zakupionej (na starą i wadliwą – dla oszczędności?) po zatrzymaniu DR na oponę, której stan techniczny dyskwalifikował ją z eksploatacji na drogach publicznych.
  2. Kolegę Z.W. oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 179 k.k.3 i art. 271 § 3 k.k.4 w związku z art. 11 § 2 k.k. (zbieg przepisów ustawy). Zdaniem Prokuratora, głębokości rowków pękniętej opony wskazuje, iż z tego powodu opona ta nie nadawała się do użytku, co zignorował nasz kolega.

boring

A było to tak, że 19 września 2014 roku kierowca J.P. wyjechał w trasę do S. ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą i jechał z miejscowości R., w kierunku W. drogą wojewódzką. Z przeciwnego kierunku jazdy (W.-R.), samochodem ciężarowym marki M. wraz z naczepą poruszał się kierowca P. S.. Kiedy pojazdy ciężarowe zbliżały się do siebie za miejscowością P., w samochodzie prowadzonym przez J. P. wystrzeliło lewe przednie koło – opona marki B. (…) eco PIA o rozmiarze 385/65 R 22,5 15 R 22,5.Samochód zaczął gwałtownie zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do czołowego zderzenia z pojazdem prowadzonym przez P. S.. Oba pojazdy ciężarowe wraz z naczepami zostały zniszczone w wyniku zderzenia. Kierujący J. P. zmarł na miejscu z powodu doznanych obrażeń, a P. S. zmarł po przewiezieniu do szpitala.5

Reklamy

Od wcześniejszego wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 17 stycznia 2018 roku, sygnatura akt II K 683/15, oskarżony R. Ś. i nasz kolega Z.W. zostali uniewinnieni od popełnienia zarzucanych im czynów. Wyrok ten zaskarżyli w całości: oskarżyciel publiczny odnośnie oskarżonego R. Ś. oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych odnośnie obu oskarżonych.

Przyczyną wypadku był nagły zjazd zestawu drogowego na przeciwległy pas ruchu na skutek gwałtownego rozhermetyzowania (wystrzał) opony przedniego lewego koła ciągnika siodłowego, której zły stan techniczny, spowodowany wcześniejszą nieprawidłową eksploatacją – długotrwała jazda ze zbyt niskim ciśnieniem, dyskwalifikował ją z eksploatacji.

Z opinii biegłych, cyt.:

(…) rozerwanie opony nastąpiło przed zderzeniem, a głębokość bieżnika tej opony nie miała żadnego wpływu na jej pęknięcie. (…), gdyby bieżnik był płytszy, to szansa wystąpienia przedmiotowego zdarzenia mogłaby być mniejsza.” (sic!)

może wynikać, że ważniejsze od naszego sprawdzania grubości bieżnika jest kontrola/sprawdzanie ciśnienia w oponach?!?!6

Wreszcie, co najistotniejsze w niniejszej sprawie, biegli wskazali, że nie ma osoby, która byłaby w stanie dostrzec występujące w środku opony rozwarstwienia, bez jej rozmontowania lub bez użycia specjalistycznego sprzętu. Na zewnątrz bowiem nie było widać oznak jej uszkodzenia.

Zatem:

  • ani nasz kolega uprawniony diagnosta samochodowy, ostatnio wykonujący OBT tego ciągnika,
  • ani właściciel tej firmy transportowej, choć dla pieniędzy zamienił nową opnę na starą/złomową,
  • ani nawet kierujący tym pojazdem

nie byli w stanie dostrzec wewnętrznych uszkodzeń tej opony.7

Po przeanalizowaniu niniejszej sprawy, uwzględniając przypomniane powyżej wnioski opinii i zeznań biegłych, Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu I instancji, że zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przypisania oskarżonym zarzucanych im przestępstw.”

Sąd Okręgowy, choć współczuje rodzinom J. P. i P. S. i rozumie ich naturalne pragnienie ustalenia przyczyny, jak i winnych, śmierci obu kierowców, to jednak nie pochylił się w sposób należyty nad naszą odpowiedzialnością za jakość BT. Umknęło temu Sądowi, że choć zdaniem biegłych głębokość bieżnika nie miała w tej sprawie znaczenia, to ten fakt mógł mieć znaczenia dla Życia obu kierujących tymi pojazdami.

Bo, gdyby

  • właściciel tej firmy transportowej nie skąpił,8
  • nasz kolega dał wynik „N” za tę oponę z wadliwym bieżnikiem,

to tych dwóch Kierowców nadal by jeszcze żyło, nadal Żyło, jeszcze nadal ŻYŁO!

I sam nie wiem i wprost nie dowierzam, że tak prosty fakt mógł umknąć krakowskim fachowcom z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Sehna!sad

Sąd także trafnie podkreślił, że oskarżonemu szefowi tej firmy transportowej R.Ś. nie został przedstawiony przez oskarżającego Prokuratora zarzut popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1 k.k., polegającego na niedopełnieniu obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy i narażeniu przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – co skutkowało tym, że ten skąpiec nie poniósł żadnej odpowiedzialności za swój niecny czyn, w wyniku którego Śmierć poniosły dwie osoby!!!

Ale to nie jedynie potknięcie organów ścigania w tej tragicznej sprawie, albowiem ani Policja, ani Prokurator nie potrafili w tej sprawie ustalić, kto osobiście, kiedy i na czyje polecenie dokonał wymiany przedmiotowej opony z nowej na starą (bez wiedzy szefa firmy transportowej?). Tym samym, sprawcy śmierci dwóch Kierowców nie ponieśli kary . . . . .

Sąd Okręgowy zaskarżone orzeczenie utrzymał w mocy, o czym orzekł, jak w punkcie 1 wydanego w dniu 4 września 2018 roku wyroku.9

hero

Tę przykrą sprawę przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1 WYROK W I M I E N I U RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Dnia 4 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu w IV Wydziale Karnym – Odwoławczy, przy udziale Joanny Nowak Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda w Poznaniu del. do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku sprawy R. Ś. oskarżonego z art. 160 § 1 i § 3 k.k. i sprawy Z. W. oskarżonego art. 179 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych od wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 17 stycznia 2018 roku, sygnatura akt II K 683/15; 1. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, (…).

2 Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

3 Art. 179. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub (…), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277), Poświadczenie nieprawdy, Art. 271.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

5 …. brak było możliwości fizycznych uniknięcia zdarzenia z uwagi na awaryjny charakter uszkodzenia opony pojazdu prowadzonego przez J. P. w efekcie czego pojazd ten zjechał na lewy pas ruchu, co doprowadziło do czołowego zderzenia z pojazdem prowadzonym przez P. S.. Biegły ten nie stwierdził uszkodzeń mechanicznych ciągnika siodłowego M. i podwozia naczepy, które mogły mieć wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku, jednakże nie wyjaśnił też, co było przyczyną awaryjnego rozerwania opony.

6 Proces destrukcji tej opony był długotrwały i przebiegał w czasie użytkowania opony przez kilka tysięcy kilometrów. W efekcie tego, opona lewego przedniego koła ciągnika charakteryzowała się znacznie osłabioną wytrzymałością i zdolnością przenoszenia sił promieniowych. Istotny wpływ na czasookres procesu miała wartość obniżonego ciśnienia, obciążenie pojazdu, warunki atmosferyczne oraz prędkości eksploatacyjne podczas jazdy ciągnika. W dniu zdarzenia siła odśrodkowa działająca na częściowo już odwarstwione elementy bieżnika z opasowaniem, wywołała naprężenia, które przekroczyły granicę wytrzymałości opony co spowodowało rozerwanie a następnie oderwanie części bieżnika z odwarstwionymi opasaniami od osnowy. Odrywający się bieżnik z opasaniami spowodował rozdzielenie między splotami osnowy umożliwiając eksplozyjny wypływ sprężonego powietrza. Gwałtowny ubytek ciśnienia w oponie doprowadził do pęknięcia opony i nadbiegania pojazdu. Elementem dodatkowym powodującym zwiększenie tendencji nadbiegania mogło być użycie hamulca przez kierującego, co jest odruchem bezwarunkowym, i co w konsekwencji prowadzi do eskalacji zjawiska, powodującego zjazd ciągnika na przeciwległy pas jezdni.

7 tak w tej sprawie wypowiedział się Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Sehna w Krakowie.

8 Pokrzywdzenie twierdzą, że oskarżony R. Ś. dokonał zamiany opony z nowo zakupionej po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego na oponę, która była już wadliwa w momencie jej założenia przez oskarżonego Ś. w pojeździe zmarłego i której stan techniczny dyskwalifikował ją z eksploatacji na drogach publicznych, a więc że oskarżony ten miał oczywistą wiedzę o zamontowaniu starej, wadliwej opony, która uległa rozerwaniu w dniu zdarzenia i o jej złym stanie technicznym.

9 O kosztach postępowania odwoławczego, na podstawie art. 616 § 1 pkt. 2 k.p.k., art. 632 k.p.k., art. 633 k.p.k., art. 636 § 1 i 2 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k., Sąd Okręgowy orzekł, jak w punkcie 2, 3, 4 i 5 wyroku. /Sławomir Jęksa/ /Małgorzata Ziołecka/ /Mariusz Sygrela/