PRZEKRACZANIE GRANIC PRZEZ URZĘDNIKÓW DTD

O przekraczaniu granic przez urzędników DTD, czyli o kulturze procedowania i dyskutowania.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI Bogdan Oleksiak:

Ja chciałbym tylko dodać – Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego – żeby mojego nazwiska nie używać w sposób nieprawdziwy, ponieważ – jeszcze raz powtórzę, mówiłem to na poprzednim posiedzeniu Komisji – nie jestem pracownikiem Transportowego

Dozoru Technicznego, a takie zarzuty tu usłyszałem, i nie jestem urlopowanym pracownikiem TDT.

Oczywiście pracowałem w TDT i pracowałem też w Inspekcji Transportu Drogowego.

Jeszcze raz powtórzę – pracowałem również w innych instytucjach transportowych państwowych, i nie tylko. Uważam po prosu, że człowiek gdzieś zdobywa to doświadczenie, tak jak każdy z nas w życiu zdobywa doświadczenie, ale procesu legislacyjnego, który jest związany z każdą ustawą – a pan wiceprzewodniczący powinien to wiedzieć wyjątkowo dobrze – nie przeprowadza jeden człowiek. Robią to całe grupy osób, które przygotowują projekt.

Założenia do projektu były w 2015 r. i już tam była wskazana jednostka, być może było to do rozważenia, która by to robiła. Większość tych zaleceń z 2015 r. znalazła się w tej ustawie.

Dziwię się, że pan tego nie wie, bo wydaje mi się, że było to wówczas wszystkim znane i spotykały się grupy osób i grupy zawodowe, które swoje wnioski przedstawiały. Wiele z nich – co już było powiedziane na poprzednim posiedzeniu Komisji – znalazło się w tej ustawie.

Ustawa i zawarte w niej rozwiązania były przedmiotem obrad różnych urzędów, ministerstw oraz osób. Wiele z nich wnosiło swoje uwagi. Ustawa oczywiście jest trudna technicznie i strukturalnie, ponieważ faktycznie wdraża przepisy unijne, które chcieliśmy wprowadzić w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącym prawem, tylko implementowały te przepisy w sposób jasny, transparentny i klarowny, bez szkody dla obywatela, a zapewniając obywatelowi transparentne warunki, nie zmieniając opłat za badania.

Te opłaty nie zostały zwiększone i nie zostaną w najbliższym czasie.

Dla przedsiębiorców, jak powiedział pan minister, również zostały wprowadzone pewne ułatwienia, które przekładają się na konkrety. Dlatego prosiłbym, żeby nie wiązać przygotowania projektu ustawy tylko z moją osobą, bo chyba wszyscy na tej sali wiedzą, że ustawę przygotowuje naprawdę wiele osób, instytucji, które były w to zaangażowane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Oczywiście zawsze można postawić zarzut, że minister zdrowia jest lekarzem albo, że minister edukacji jest nauczycielem. Proszę się z tym pogodzić. To zawsze można zrobić. Powinniśmy się do tego przyzwyczaić. W pana przypadku – moim zdaniem – praca w tzw. kanale działa tylko na plus w całości sprawy.

Proszę bardzo.

Poseł Stanisław Żmijan (PO-KO):

Bardzo dziękuję. Już nie zamierzałem zabierać głosu, ale, panie dyrektorze, ja bardzo pana proszę, żeby pan nie posuwał się do granicy, której panu nie wolno przekraczać.

Proszę nie pouczać parlamentarzysty. Proszę się powstrzymać.

Gdyby pan słuchał tego, co ja mówiłem wczoraj z mównicy – czy ja wywoływałem pana z imienia i nazwiska? – to pewnie by pan dzisiaj takiego stanowiska nie wyraził. To pierwsze kwestia.

Ja nie zrobiłem tego tylko przez szacunek. Chcę panu powiedzieć – wolałbym, żeby pan naprawdę się zastanowił nad tym, co pan mówi, jeżeli chodzi o pana urlopowanie. Dobrze?

I nie będę kontynuował, a mogłem przedstawić dokument, gdzie jest stwierdzone, kiedy rzeczywiście był pan urlopowany.

Proszę o wstrzemięźliwość na przyszłość, bo to naprawdę źle o panu świadczy.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dobrze. Myślę, że możemy przejść do wniosku i poprawek. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Nie. Panie dyrektorze, proszę bardzo.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Ja tylko chciałem jeszcze raz powiedzieć – nie jestem pracownikiem urlopowanym Transportowego Dozoru Technicznego.

Poseł Stanisław Żmijan (PO-KO):

Teraz, tak.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dobrze, to panowie sobie wyjaśnili. Jeszcze pan Witek. Proszę bardzo.

Prezes OSDS Waldemar Witek:

Panie przewodniczący, państwo posłowie, mówiłem, że nie będę zabierać głosu, ale chciałbym jeszcze usłyszeć od pana dyrektora Bohdana Oleksiaka, jaką funkcję pełnił w Departamencie Transportu Drogowego od 2007 r.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Od 2007 r. nie pracowałem w Transportowym Dozorze Technicznym. W TDT pracowałem od 2013 r. W departamencie, czy tak? W Departamencie Transportu Drogowego w 2007 r. pracowałem jako zastępca dyrektora departamentu. Od 2007 r. do 2012 r.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Mamy taką oto sytuację, że został złożony wniosek o przyjęcie wniosku o odrzucenie projektu ustawy. Po rozmowie z panami legislatorami, ten wniosek w pierwszej kolejności muszę poddać pod głosowanie, ponieważ on zadecyduje o naszych dalszych pracach.

Pytam więc państwa posłów, kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

7 głosów za, 14 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Zatem możemy przystąpić do rozpatrywania poprawek. Proszę państwa, mamy 9 poprawek. Klub Poselski Nowoczesna zgłosił pierwszą poprawkę. Czy jest przedstawiciel klubu? Nie ma… Przepraszam. Nowoczesna składała wniosek o odrzucenie. Słusznie. Przepraszam bardzo. Teraz mówimy o poprawce pierwszej. To jest poprawka złożona przez Klub Poselski Kukiz’15.

Czy do tej poprawki są jakieś uwagi formalne? Nie ma uwag formalnych, czyli poprawka jest dobrze zredagowana. Czy pan poseł chciałby coś powiedzieć?

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Ja mogę przedstawić uzasadnienie. Jest to poprawka przekazana nam ze strony społecznej. Niestety – tak jak mówiliśmy wczoraj – strona społeczna mogła się wypowiedzieć, natomiast nie była wysłuchana. Dlatego też w ich imieniu składamy tę poprawkę, którą bardzo proszę przyjąć.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Odnośnie do poprawki, stanowisko rządu, proszę bardzo. Stanowisko odnośnie do poprawki pierwszej. Proszę włączyć mikrofon.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Poprawka jest niezgodna z przedłożeniem, dlatego…

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Rząd rekomenduje jej odrzucenie. Dobrze. Kto z państwa jest za przyjęciem…?

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Przepraszam.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo.

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

Czy mogę prosić o bardziej dogłębne uzasadnienie, dlaczego jest niezgodna?

Poseł Stanisław Żmijan (PO-KO):

Z przedłożeniem – to oczywiste…

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w MI Tomasz Warchoł:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja mogę jedynie stwierdzić, że taka była decyzja Rady Ministrów. Ta kwestia wielokrotnie stawała na posiedzeniu Komitetu Stałego i do końca ważyły się losy tego wariantu, który ostatecznie został wybrany przez Radę Ministrów. Rozpatrywane były dwa. Pierwszy, zakładał, że koszty tej opłaty jakościowej zostaną przerzucone na posiadaczy pojazdów, a drugi, zakładał, że tę odpłatność będą odprowadzali przedsiębiorcy z opłaty, którą pobierają. Ostatecznie Rada Ministrów przyjęła ten drugi wariant.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał?

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

8 głosów za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Zatem poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 2, zgłoszona przez Kukiz’15. Panie pośle, czy pan coś doda?

Poseł Paweł Szramka (Kukiz15):

To też jest poprawka przekazana nam przez stronę społeczną. Również proszę o jej poparcie. Zresztą, jak mówił pan wiceprzewodniczący, najlepiej, żeby ten projekt wylądował w kosztu, ale mamy nadzieję, że te poprawki przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu poprawią…

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Strona rządowa. Proszę się odnieść do poprawki.

Dyrektor departamentu w MI Bogdan Oleksiak:

Jesteśmy za odrzuceniem tej poprawki.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.

Sekretarz Komisji Jakub Sindrewicz:

8 głosów za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała większości.

– – – – – – – –

view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5Fhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?

Lub

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/933DA88BB8BC685AC125836A00508617/%24File/0389108.pdf

702 total views, 2 views today