SYTUACJA MATERIALNA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Sytuacja materialna insp. UDS-a na Dolnym Śląsku – na podstawie wyroku WSA we Wrocławiu.1

Nasza sytuacja materialna jest zróżnicowana. Zależy od wielkości aglomeracji i od regionu, w którym pracujemy. Popatrzmy/poczytajmy, jak to jest na Dolnym Śląsku na podstawie niedawnego wyroku, bo z 7 marca 2019 r., gdzie WSA we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym rozpatrywał sprawę ze skargi naszego kolegi A.Z. (tzw. “skarżący”) – reprezentowany tu przez pełnomocnika – na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Wałbrzychu z lipca 2018 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania BT i złożonego wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Reklamy

W uzasadnieniu takiego żądania pełnomocnik naszego kolegi wskazał, że decyzja ta pozbawia go prawa do wykonywania zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego i tym samym do wykonywania BT.

Jego dochód przedstawia się następująco:

Reklamy

  1. Przeprowadzając BT na swojej SKP nasz skarżący kolega zarabia kwotę 1.483 zł netto.
  2. Dodatkowo dorabia na 1/8 etatu w drugiej SKP, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 203 zł miesięcznie netto.
  3. Do tego, jako emeryt otrzymuje emeryturę w kwocie 1.481 zł.

W sumie nasz skarżący kolega A.Z. uzyskuje dochody w kwocie 3.167 zł.

Ma on na utrzymaniu, jako samotny ojciec (matka dzieci nie łoży na utrzymanie rodziny w tym dzieci, ani nie zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie z mężem i dziećmi):

  • syna J., który uczy się w szkole średniej oraz
  • studiującą córkę A.

Wydatki na utrzymanie syna oscylują obecnie w kwocie około 400 zł miesięcznie. Wydatki na utrzymanie studiującej dziennie córki, która nie pracuje, to około 500 zł miesięcznie. Reasumując, koszt podstawowego utrzymania dzieci to kwota 900 zł miesięcznie.

Następnie, pełnomocnik naszego kolegi podniósł, że na położenie majątkowe rodziny mają także wpływ inne obciążenia tj.:

  • z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie – kwota 645 zł miesięcznie,
  • wydatki na energię elektryczną w kwocie ok 116 zł miesięcznie (FV za energię z Tauron S.A.)
  • wydatki na inne media w tym Internet, telewizja i telefony w kwocie 244 zł miesięcznie.

Reasumując utrzymanie mieszkanie to kwota około 1.005 zł miesięcznie.

W związku ze złą sytuacją majątkową rodziny skarżący musiał na utrzymanie swojej Rodziny zaciągnąć kredyt w kwocie 19.000 zł, który spłaca co miesiąc w ratach w kwocie 311 zł oraz jest jeszcze zadłużony wobec banku z tytułu spłacania karty kredytowej w kwocie ok. 4 000 zł – rata wynosi obecnie 223 zł.

Ponadto, nasz skarżący kolega choruje i ma miesięczne niezbędne w tym zakresie wydatki w kwocie około 300 zł miesięcznie.

Zatem na utrzymanie dzieci, domu oraz niezbędne wydatki związane z kredytami i leczeniem nasz kolega musi uzyskiwać dochód miesięczny minimum w kwocie około 2.739 zł. Zestawiając to ze wspólnymi dochodami miesięcznymi w kwocie 3.167 zł, to dotychczas pozostawała na utrzymanie kwota ledwo wystarczająca do zapewnienia egzystencji trzem osobom.

Tak więc, w przypadku pozbawienia naszego kolegi zarobków, a więc uszczuplenia stanu dochodów o 1.686 zł w żaden sposób nie będzie już można zaspokajać nawet podstawowej egzystencji, a nie można założyć, że możliwe jest zrezygnowanie z wydatków na utrzymanie miejsca zamieszkania, wyżywienie, naukę dzieci lub, że można przerwać pokrywanie kosztów zaciągniętego kredytu lub leczenia.

Nasz kolega nie posiada żadnego większego nieruchomego jak również ruchomego majątku, który można spieniężyć na bieżące utrzymanie rodziny.

Nasz kolega posiada wykształcenie średnie zawodowe – technik mechanik. Od wielu lat wykonywał zawód uprawnionego diagnosty samochodowego. W związku z wykonaniem decyzji Starosty będzie musiał zrezygnować z wykonania tego zawodu na lat 5.

Jako technik mechanik, przy obecnych realiach i poziomie bezrobocia na terenie, w którym mieszka, nie będzie mógł znaleźć podobnie płatnej pracy, jak poprzednio na stanowisku uprawnionego diagnosty samochodowego.

Pracodawca naszego skarżącego kolegi poinformował go, że w przypadku, gdy nie otrzyma on wstrzymania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, to będzie zmuszony do rozwiązania z nim umowy o pracę.

Jednocześnie nasz skarżący kolega otrzymał zapewnienie, że taką pracę będzie mógł kontynuować, jeśli zezwoli mu na to Kolegium (SKO) lub Sąd.

Na potwierdzenie podniesionych okoliczności nasz skarżący kolega dołączył szereg dokumentów w szczególności: zaświadczenie o zarobkach, decyzję o waloryzacji emerytury, kopie legitymacji szkolnej i studenckiej, kopie faktur, kopię zaświadczenia lekarskiego, faktury za leki oraz pismo pracodawcy z dnia 3 stycznia 2019 r.

Błąd popełniony w pracy, którego skutkiem może być wykonanie zaskarżonej decyzji i pozbawienie naszego skarżącego kolegi i jego Rodziny źródła utrzymania, to w świetle powyższego dolegliwość bardzo istotna. To może być nie tylko naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności, która nie ma precedensu w całym cywilizowanym świecie. To dowód tego, że nasze państwo karmi się represją, zamiast kierować się rozumem.

Ten Sąd słusznie stwierdził, że:

Pozbawienie prawa do pracy wywiera także natychmiastowy negatywny skutek w postaci utraty źródła zaspokojenia wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego w tym także szczególnie na utrzymanie dzieci oraz na wydatki na leczenie. Bez wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie byt i podstawowa egzystencja zarówno skarżącego jak i jego najbliższej rodziny będą faktycznie zagrożone. Nie będzie on w stanie także na bieżąco pokrywać istniejących wydatków oraz kosztów spłaty kredytu. Będzie to skutkowało dla nich znaczną szkodą, której skutków nie będzie można już odwrócić.”

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

(…) Zatem wstrzymanie wykonalności zaskarżonego aktu pozwala na uniknięcie wywołania po stronie skarżącego niekorzystnych skutków aktu w sytuacji, gdy nie zostało w sprawie wydane orzeczenie kończące postępowanie sądowoadministracyjne.

W świetle dotychczasowych wywodów, wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Strona szczegółowo uzasadniła dlaczego, w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności Sąd uznał, że spełnione zostały przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a., gdyż podniesione przez skarżącego argumenty (przedstawione szczegółowo w stanie faktycznym niniejszego uzasadnienia) wskazują, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki, ponieważ pozbawienie możliwości wykonywania pracy zarobkowej mogłaby być znacznym utrudnieniem i zagrozić bytowi materialnemu skarżącego.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.”

Tę sprawę przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – –

1 III SA/Wr 56/19 – Postanowienie WSA we Wrocławiu; Data orzeczenia 2019-03-07; Data wpływu 2019-02-12.