WYMIARY POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Wymiary pojazdów ciężarowych i inne dane podstawowe.1

1. Wymiary pojazdów ciężarowych w Polsce:

Reklamy

1) długość pojazdu nie może przekraczać:

  • 12m – pojazdu pojedynczego;

  • 16,5 m – pojazdu samochodowego i naczepy;

  • 18,75 m – zespołu dwóch pojazdów;

  • 22m – zespołu trzech pojazdów ( ciągnika rolniczego z przyczepami);

2) ładunek nie może wystawać:

Reklamy

– z przodu nie więcej niż 0,5 m od przedniej części obrysu pojazdu i 1,5m

od siedzenia kierowcy;

– z tyłu pojazdu nie więcej niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdu, w przypadku przyczepy kłonicowej od osi przyczepy, a w przypadku przewozu drewna długiego 5m za przyczepę kłonicową

3) szerokość 2,55m (2,60 izoterma);

4) szerokość wraz z ładunkiem nie może przekraczać 3m, przy czym z każdej ze stron ładunek może wystawać do 23cm;

5) wysokość 4,0m.

2. Naciski na oś napędową w Polsce :

1) 11,5t na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz większości dróg krajowych;

2) 10t na niektórych drogach krajowych lub ich odcinkach oraz znacznej części dróg wojewódzkich;

3) 8t na pozostałych drogach wojewódzkich oraz drogach „lokalnych”. Drogi krajowe i wojewódzkie na których jest dopuszczony przejazd pojazdu o określonym nacisku na oś jest oznakowany tabliczką E-15. W przypadku drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku na oś 11,5 t. , będzie to tabliczka czerwona dwucyfrowa z białą obwódką. W przypadku nacisku na oś napędową 10 ton, tabliczka drogi krajowej będzie miała obwódkę z szachownicą czarno-białą, a drogi krajowej o nacisku na oś 8 ton tabliczka będzie czerwona, ale z czarną obwódką. Na drogach wojewódzkich o nacisku 11 ton tabliczka będzie koloru żółtego ( trzycyfrowa ) z obwódką białą , a o nacisku 10 ton będzie to tabliczka ( trzycyfrowa) z szachownicą czarno-białą. Drogi wojewódzkie o nacisku do 8 ton, będą miały tabliczkę trzy cyfrową żółtą z obwódką czarną.

4) Na drogach wojewódzkich, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2017r. oraz na drogach powiatowych i gminnych może odbywać się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8t (szczegóły Dz.Ustaw z 5.05.2017, pozycja 878)

(…)

3. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu składowego zespołu pojazdów nie może przekraczać dla:

  1. pojazdu pojedynczego:

  • 10t – przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy;

  • 18t – przyczepy o dwóch osiach z wyjątkiem naczepy;

  • 24t – przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy;

2) 28t – zespołu pojazdów mającego trzy osie;

3) – 40t – zespołu pojazdów złożonego o co najmniej 5 osiach;

– 28t – o liczbie osi nie większej niż cztery;

40t – o liczbie osi większej niż cztery ;

4) – 42t – ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach do przewozu

kontenerów w transporcie intermodalnym;

44t – ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch lub trzech osiach w

transporcie intermodalnym.

Przekroczenie jakiegokolwiek parametru powoduje że przejazd takiego pojazdu traktowany będzie jako nie normatywny.

4.Przeładowanie pojazdu.

Jest to sytuacja istotna w grze o wynik finansowy. Kara zostanie nałożona na załadowcę, jeżeli przekroczy on jeden z wyżej opisanych parametrów. Dlatego też załadowca powinien uwzględnić problem rozmieszczenia załadunku. Kierowca powinien zawsze wymagać potwierdzenia, że ładunek został rozmieszczony zgodnie z przepisami.

5. Zezwolenie na przejazd pojazdu nie normatywnego w Polsce, na podstawie

art. 64 kodeksu drogowego wydaje:

1) Zarządca drogi , której dotyczy w celu umożliwienia dojazdu do lub z miejsca określonego w zezwoleniu, po ustalonej drodze:

2) Starosta na czas nieokreślony (dotyczy pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych, pojazdów specjalnych o szerokości do 3,5 m., gdy masa, naciski na oś, długość i wysokość są w normie) oraz na czas określony (dotyczy pojazdów, których długość jest większa od dopuszczalnej – nie więcej niż o 2m, a szerokość nie przekracza 3,2m, gdy masa, naciski na oś i wysokość są w normie);

3) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na przejazd jednorazowy po ustaleniu trasy i w wyznaczonym czasie (w przypadku pojazdów innych niż wyżej wymienione, po uzgodnieniu z właściwymi zarządcami dróg);

4) Naczelnik Urzędu Celnego na jednorazowy przejazd po drogach krajowych,

w wyznaczonym czasie (w przypadku gdy pojazd przekracza granice państwa

a wysokość i masa są w normie, natomiast szerokość wynosi do 3m, długość jest większa od dopuszczalnej do 2m oraz nacisk na oś pojedynczą lub suma nacisków osi składowych przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż

o 15%.

Zezwolenia wydaje się według kategorii ( I – VII ) określonych w załączniku nr 1 do ustawy prawo o ruchu drogowym.

6. Pilotaże.

W przypadku gdy planowany jest przejazd po drogach pojazdu przekraczającego dopuszczalne wielkości (długość, szerokość, masa, wysokość) pojazd powinien być pilotowany przez:

jeden pojazd dla któregoś z parametrów przekraczających długość 23m, szerokość 320 cm, wysokość 450 cm, masa całkowita 60 t;

dwa pojazdy dla któregoś z parametrów przekraczających długość 30m, szerokość 360 cm, wysokość 470 cm, masa całkowita 80 t oraz w kolumnie.

Pojazd pilota powinien być wyposażony w tablicę z napisem „pilot”, dwa światła błyskowe barwy żółtej, urządzenia nagłaśniające oraz środki łączności. Obowiązkiem pilota jest zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdu nie normatywnego. Każde postępowanie kierowcy pojazdu nie normatywnego lub pilota, które jest niezgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym lub warunkami zezwolenia jest traktowane jako ogólne naruszenie prawa (np. przekroczenie prędkości, używanie świateł i sygnałów w sposób nie przewidziany dla zasad pilotażu, poruszanie się po pasie ruchu przeznaczonym dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwnego kierunku, wbrew warunkom zezwolenia, powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, lub podejmowanie każdych innych czynności, które naruszają przepisy prawa i powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg).

Kara dla kierowcy w Polsce za przejazd pojazdu nie normatywnego bez zgody organu wynosi 500 zł.

Kary pieniężne dla przedsiębiorcy za przejazd pojazdu nie normatywnego określone są w art. 140 ( litery a do e) kodeksu drogowego i wynoszą 1500 zł za brak zezwolenia kat. I lub II, 5 000 zł za brak zezwolenia kat. III – VI. Za brak zezwolenia kat. VII (500 zł, gdy nacisk jednej lub wielu osi , rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż 10%, 2 000 zł gdy te wymiary przekraczają wartość 20% lub 15 000 zł w pozostałych przypadkach.

(…).

– – – – – – – – – –

Patrz także: https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/bezpieczny-kierowca-ciezarowki/?highlight=bezpieczny%20kierowca

—————————-

1 Fragment z Rozdziału VI „Bezpieczny kierowca ciężarówki”, autor: Witold Kapustyński i Ewelina Kapustyńska.