ZALECENIA POKONTROLNE – ROLA I ZNACZENIE

Rola i znaczenie zaleceń pokontrolnych w świetle wyroku WSA.1

Dosłownie przed paroma dniami, bo zaledwie 25 kwietnia 2019 r. WSA w Krakowie rozpoznawał (szkoda, że na posiedzeniu niejawnym) sprawę ze skargi właściciela jednej z naszych SKP o inicjałach M.H. na zalecenia pokontrolne Starosty z 28 stycznia 2018 r.

Reklamy

Właściciel tej SKP (skarżący) zakwestionował treść zaleceń pokontrolnych obligujących go do innego niż dotychczas, czyli już właściwego dokumentowania BT.2 Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych zleceń pokontrolnych w całości lub stwierdzenie ich bezskuteczności.3

Z treści tego wyroku możemy się domyślić, że chodziło w tym przypadku o właściwe dokumentowanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (mam tylko nadzieję, że sprawa ta nie dotyczy pojazdów z cysternami do przewozu materiałów sypkich, dla których TDT uzurpuje sobie prawo władztwa). Albowiem, jak stanowi art. 81 ust.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1990), BT pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

Reklamy

W odpowiedzi na skargę Starosta wniósł o odrzucenie skargi, względnie o jej oddalenie. Starosta argumentował, że:

  • zalecenia pokontrolne będące przedmiotem skargi zostały wydane zgodnie z obowiązującym Prawem, czyli na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) i przewidzianych w art. 83b tejże ustawy uprawnień kontrolnych i nadzorczych starosty,
  • niewykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie ustawy PoRD nie skutkuje automatycznie sankcją w postaci skutków opisanych przez skarżącego (utrata uprawnień przez diagnostów oraz cyt. “zamknięciem prowadzonej przez Skarżącego OSKP“),
  • skutki opisane przez właściciela tej SKP mogłaby wywołać jedynie decyzja, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 3 naszej ustawy PoRD, która podlegałaby zaskarżeniu w ramach ogólnych środków odwoławczych.

Warto tu podkreślić i przypomnieć, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola sądu polega na zbadaniu zgodności z prawem materialnym i procesowym aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej. Zaś w tym przypadku podstawowym zagadnieniem do rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie była kwestia dopuszczalności skargi na zalecenia pokontrolne.4

Zgodnie z art. 83b ust. 1 naszej ustawy PoRD nadzór nad SKP sprawuje starosta. Ustępy 2-3 powołanego przepisu stanowią: “W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2b. (…).

3. (…)“.

Zdaniem tego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że w zaleceniach pokontrolnych organ – w tym przypadku Starosta – jedynie wzywa do usunięcia nieprawidłowości, wyznaczając termin usunięcia naruszeń. Na tym etapie dochodzi jedynie do stwierdzenia, że kontrolowany podmiot nie wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z regulacji ustawowych.

Dopiero niezastosowanie się do zawartego w zaleceniach pokontrolnych wezwania spowodować może skonkretyzowanie się obowiązków kontrolowanego podmiotu, w wyniku wydania decyzji, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 3 ustawy. To niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych może mieć formę:

  • przekroczenia terminu określonego na realizację zaleceń pokontrolnych,
  • częściowego tylko zrealizowania zaleceń pokontrolnych,
  • odmowy zrealizowania zaleceń pokontrolnych.

Dopiero w takim przypadku starosta może decyzją administracyjną zakazać prowadzenia SKP przez przedsiębiorcę, skreślając go z rejestru działalności regulowanej.5 Dopiero więc taka decyzja, rozstrzygająca o prawach i obowiązkach kontrolowanego podmiotu, podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Zdaniem tego WSA zalecenia pokontrolne nie mieszczą się w pojęciu aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wobec tego uznać należało, że zalecenia pokontrolne nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. W tej sytuacji pozostaje nam jedynie skrupulatnie realizować przedkładane nam zalecenia pokontrolne – we wskazanym terminie i bez szemrania!

Radzi

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 III SA/Kr 322/19 – Postanowienie WSA w Krakowie; Data orzeczenia: 2019-04-25; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-03-25; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie; Skarżony organ: Starosta; Treść wyniku: odrzucono skargę.

2 Skargą z dnia 25 lutego 2019 r. skarżący M. H. zaskarżył zalecenia pokontrolne Starosty z dnia 28 stycznia 2018 r. w przedmiocie zaleceń pokontrolnych w sprawie nieprawidłowego przeprowadzania i dokumentowania badań technicznych pojazdów.

3 – na podstawie 146 § 1 p.p.s.a.

4 Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., określającym właściwość rzeczową sądów administracyjnych, sądy wykonując kontrolę działalności administracji publicznej orzekają między innymi w sprawach skarg na inne niż decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5 jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.