MAŁOPOLSKI ZAŚCIANEK PRAWNY

Małopolski zaścianek prawny, czyli N1 z kierownicą po prawej. Przyjrzyjmy się tej sprawie i niech każdy się dowie, że Prawa UE nie przestrzegają też w Krakowie.1

Pamiętacie zapewne, że przed wielu laty kilku naszych kolegów straciło swoje uprawnienia za dopuszczenie osobowych „anglików”. A potem była inicjatywa jednego ze światlejszych naszych obywateli, dzięki któremu w Polsce przywrócono europejską normalność. Tyle, że nasi (?) urzędnicy postanowili zbojkotować pojazdy inne od M1, aby małostkowo i na złość UE nadal utrzymywać niezgodność naszego prawodawstwa z UE. A efektem tej polityki naszego (?) resortu transportu jest omawiana poniżej sprawa . . . .

Reklamy

7 lutego 2020 r. WSA w Krakowie rozpatrywał sprawę ze skargi naszego kolegi M.K. na decyzję SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego) z 3 września 2019 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania BT pojazdów.

Nasz kolega po raz pierwszy przegrał po tym, decyzją Starosty z 3 lipca 2019 r. cofnięto mu uprawnienia do wykonywania BT pojazdów. Gdy SKO podtrzymało (tradycyjnie bezrefleksyjnie) tą decyzję, to przegrał po raz drugi.

Reklamy

A było to tak . . .

Nasz kolega M.K. zatrudniony jest/był (?) w Podstawowej SKP P.P.H.U. „A” M. S. w G.

25 lipca 2016 r. przeprowadził BT samochodu ciężarowego marki FIAT 1.9 JTD, zakwalifikowanego przez naszego kolegę do kategorii N1 w wydanym przez siebie zaświadczeniu z wynikiem „P”-pozytywnym.

W toku postępowania prowadzonego przez Starostę dokonano przesłuchania właściciela pojazdu P. P., który zeznał, że zlecił wykonanie ww. BT pojazdu w celu jego rejestracji po sprowadzeniu go z Wielkiej Brytanii oraz, że kierownica w tym pojeździe jest umieszczona po prawej stronie.

Starosta ustalił:

  • na podstawie informacji od „Fiat” S.A., że przedmiotowy pojazd został wyprodukowany z kierownicą po prawej stronie,

  • wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydział Karny z dnia 25 września 2017 r., naszemu koledze warunkowo umorzono na okres próby 1 roku postępowanie o popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k. (to info uzyskano 18 marca 2019 r.)

W związku z powyższym 2 kwietnia 2019 r. wystosowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania BT pojazdów oraz wezwał odwołującego się do stawiennictwa w celu przesłuchania w charakterze strony.2

Zdaniem Starosty nasz kolega po przeprowadzaniu OBT pojazdu zakwalifikowanego do kategorii N1, w którym kierownica jest umieszczona po prawej stronie wydał zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem „P”-pozytywnym, podczas, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa (?) wynik tego BT powinien być rzekomo „N”-negatywny. Tym samym ten Starosta uznał, że nas nie obowiązuje prawo UE, choć nie wskazano tu podstawy prawnej dla tego obejścia Prawa UE.

Podobnie SKO (bezrefleksyjnie?) wyjaśniło, że:

  1. Zgodnie z treścią rozporządzenia, obowiązującego w dniu wydania przez naszego skarżącego kolegę zaświadczenia o przeprowadzonym tzw. I-OBT pojazdu w rybce „Uwagi” należy wpisać m.in.: informację o przystosowaniu pojazdu konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu).3

  2. Popełnienie uchybienie polegającego na wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym BT pojazdu z wynikiem „P”-pozytywnym, podczas gdy badany przez niego pojazd był zakwalifikowany do kategorii N1 i posiadał fabryczną kierownicę po prawej stronie, a zatem nie mógł być dopuszczony do ruchu.4

  3. Sąd Rejonowy II Wydział Karny rozpoznawał sprawę, w której nasz odwołujący się kolega został oskarżony o popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k., a postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby 1 roku. SKO (organ odwoławczy) wskazał przy tym na pogląd doktryny, zgodnie z którym „warunkowe umorzenie postępowania oznacza przypisanie oskarżonemu popełnienia przestępstwa (…)” (zob. Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. Opublikowano: WK 2016).5

Tamtejsze SKO tradycyjnie bezrefleksyjnie uznało, że tak tamtejsza Policja, jak i Prokurator zna perfekt Prawo UE, że ten skład tego Sądu Karnego się nie pomylił w prawno-karnej ocenie tego czynu i skrupulatnie rozstrzygnął kwestie wynikające z naszej wspólnej przynależności do UE. Chyba, że ja o czymś nie wiem, że np. Małopolska nie należy już do UE (?).

Pozostawiając na boku kwestie konstytucyjne chcę tylko podkreślić, że za akceptacją wielu WK/starostw po naszym Pięknym Kraju bezproblemowo śmigają setki takich pojazdów, czyli N1 z kierownicą po rzekomo niewłaściwej stronie, nie powodując przy tym żadnego zagrożenia dla BRD – wbrew wcześniejszemu czarnowidztwu wielu liderów naszego motoryzacyjnego środowiska, którzy wówczas nie mieli pojęcia o czym mówią i piszą. Tylko Małopolski zaścianek ma z tym problem (podobnie, jak ze zmianą DMC6) . . . .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie stwierdził tu naruszenie prawa materialnego wynikającego z ustawodawstwa UE, które przecież ma tu wpływ na wynik sprawy. Nie zakładam nawet, że ten skład WSA tego Prawa nie zna. Ale też nie znam przyczyny, dla której ten WSA uznał, że nie jest także Sądem Europejskim, bo nie ma tego w uzasadnieniu.

Tak więc, z powodu jakiejś tajemniczej, bo nieznanej przyczyny (nie ma jej w uzasadnieniu), to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego zostało pominięte, choć miało istotny wpływ na wynik sprawy, więc stanowiło podstawę do uchylenia wcześniejszych decyzji w całości lub w części, albo do stwierdzenia ich nieważności bądź niezgodności z prawem. Tym samym, nasz kolega po raz trzecie przegrał.7

Być może pamiętacie, że o podobnej sprawie i w podobnym tonie pisałem też już w 2018 r. Być może ten skład WSA nie chciał wydawać wyroku sprawiedliwego i słusznego, którego treść by stała jednak w sprzeczności z wcześniejszym wyrokiem w tym samym sądzie – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2018/gorlicki-zascianek/?highlight=gorlicki

Więc przypomnijmy, że choć pojazd ten podobno nie spełniał warunków określonych w rozporządzeniu naszego (?) MI, to jednak spełniał wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 20.03.2014 r. o tym, że Polska ma rejestrować samochody z kierownicą po prawej stronie, co skutkowało dopuszczeniem do ruchu samochodu ciężarowego z kierownicą zlokalizowaną po prawej stronie. Albowiem słusznym zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tego rodzaju zakaz wykracza poza to, co jest konieczne do zapewnienia BRD! Bo celem naszej pracy na SKP jest wyłącznie BRD.8 A ci urzędnicy, to SKO, ten WSA wcale nie odniósł się do tego stwierdzonego przez ostatnie lata faktu, że ten pojazd nie stwarzał żadnego zagrożenia w RD (sic!).9

Ponownie przypomnijmy więc, że wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustalające wykładnię przepisów prawa wspólnotowego są skuteczne ex tunc10, a zatem sądy krajowe oraz organy administracji są zobowiązane stosować te przepisy w znaczeniu ustalonym przez ETS także do stosunków prawnych powstałych przed ogłoszeniem orzeczenia. Zatem wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 marca 2014r C-639/11 wpływa na treść regulacji krajowych, modyfikuje pojęcie pojazdu, jaki może być w Polsce zarejestrowany.

Uważam też, że:

  • powyższy wyrok powinien zostać zaskarżony,

  • właściciel tego pojazdu powinien zaskarżyć decyzję tego zaściankowego WK o odmowie rejestracji tego „anglika”, jak to było wcześniej w przypadku M1 (i, co najważniejsze – skutecznie!),

  • nasi (?) resortowi urzędnicy powinni wreszcie przeprosić za celowe tworzenie prawa sprzecznego z europejskimi standardami.11

Albowiem państwa członkowskie UE nie mogą zabronić, ograniczyć lub przeszkodzić rejestracji, sprzedaży, wprowadzania do ruchu bądź użytkowania pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych ze względów związanych z ich konstrukcją, funkcjonowaniem, lub układem kierowniczym, jeżeli odpowiadają one wymogom dyrektywy 2007/46 ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów oraz dyrektywy 70/311 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep.12

I tradycyjnie pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 III SA/Kr 1152/19 – Wyrok WSA w Krakowie; Data orzeczenia: 2020-02-07; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-11-04; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie; Hasła tematyczne: Policja; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: oddalono skargę.

2 W piśmie z daty 1 kwietnia 2019 r. skarżący złożył wyjaśnienia i zakwestionował zasadność prowadzenia postępowania przez organ I instancji. W dniu 22 maja 2019 r. organ I instancji wydał i doręczył odwołującemu się zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

3 W zaświadczeniu wydanym przez naszego (skarżącego) kolegę rubryka „Uwagi” pozostaje pusta.

4 Zgodnie z § 9 ust. 2 i ust. 2a rozporządzenia MI z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2022, dalej jako „rozporządzenie MI”), obowiązującym w dniu wydania spornego zaświadczenia o przeprowadzonym BT pojazdu:” 2. Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w: 1) reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego, odpowiadające warunkom określonym w rozdziale 3 działu III oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia; 2) lusterka wsteczne, odpowiadające warunkom określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, z tym, że lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; nie dotyczy pojazdów wyposażonych w lusterka oznakowane zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 46 seria poprawek 02 lub wyżej albo dyrektywą 2003/97/WE.

5 Nadto w orzecznictwie wyrażono pogląd, zgodnie z którym odpowiedzialność administracyjna w postaci cofnięcia uprawnień jest także niezależna od odpowiedzialności karnoprawnej.

7 Mając powyższe na uwadze Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 p.p.s.a.

8 o czym zdają się zapominać urzędnicy, wtłaczający nas w swoje marne i małe polityki branżowe, gdy miotają się nie znając prawa UE.

9 Wystarczy sprawdzić w CEP2,0 ile takich pojazdów porusza się po naszym kraju i, czy stworzyły jakiekolwiek zagrożenie kolizją lub wypadkiem drogowym.

10 Nieważność ex tunc (łac. od wtedy) – nieważność czynności prawnej od momentu jej dokonania, wskutek czego nie wywołuje ona żadnych skutków, a te, które powstały, muszą zostać unieważnione.

11 „Dane statystyczne, które przytoczyły rząd polski nie wykazują ponadto, w sposób wystarczający, związku pomiędzy liczbą wypadków a udziałem pojazdów, w których miejsce kierowcy znajdowało się po prawej stronie” – z uzasadnienia ETS.

12 „wyrok Trybunał wskazał na wstępie, w odniesieniu do pojazdów nowych, że ustanowione przez owe dyrektywy zharmonizowane ramy mają na celu utworzenie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa drogowego, poprzez całkowitą harmonizację wymagań technicznych, dotyczących w szczególności konstrukcji pojazdów.”