WADLIWA INSTALACJA LPG W SĄDOWYM WYROKU

Wadliwe LPG w sądowym wyroku. Czyli niemieckie standardy w polskim prawie już od tego roku.1

To nie była walka o pietruszkę, bo tu chodziło kwotę 37.019,43 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania + koszty procesu po tym, gdy w czerwcu 2010 r. powódka zawarła z pozwanym umowę o montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym marki F. z dnia 09.06.2010 r. na kwotę 4.600 zł.2

Reklamy

Więc jeszcze raz: instalacja gazowa LPG kosztowała 4.600 zł, zaś w wyroku Sąd orzekł kwotę odszkodowania w wysokości 37.019,43 zł (sic!).

Samochód F. 157 został zarejestrowany w dniu 25.02.2010 r. Powódka nabyła samochód na podstawie umowy leasingu zawartej w maju 2010 r. Samochód był nowy nabyty w salonie w Niemczech. Powódka od początku miała zamiar zainstalować w samochodzie tym instalację gazową na LPG, celem obniżenia kosztów eksploatacji samochodu. Koszt miesięczny leasingu to 299 €.

Reklamy

Pozwany instalator LPG udzielił powódce gwarancji co do jakości swoich usług i z tego tytułu byt zobowiązany do skutecznego usunięcia wad w zamontowane instalacji LPG, a ponadto miał obowiązek ustalenia w momencie zawierania umowy, czy wykonanie instalacji będzie możliwe w samochodzie powódki – bez szkody dla tego pojazdu!

A było to tak, już po przejechaniu ok. 650 km od chwili wykonania instalacji, powódka zauważyła zapalenie się lampki kontrolnej i zmuszona była zlecić oględziny w serwisie w Görlitz. Powódka o tym fakcie zawiadomiła instalatora (pozwanego) i zastosowała się do jego zalecenia, aby zaniechać jazdy wykorzystaniem instalacji gazowej. Do czasu zgłoszenia się w sierpniu 2010 r. w warsztacie pozwanego dla usunięcia usterki powódka do jazdy wykorzystywała wyłącznie benzynę, jako paliwo. Potem było podobnie.3

W dniu 17.08.2011 r. samochód uległ całkowitej awarii i został unieruchomiony. Pozwany odmówił tym razem wykonania naprawy twierdząc, iż do awarii silnika samochodu doszło z przyczyn innych niż zamontowanie instalacji LPG. Podobne stanowisko zajął ubezpieczyciel (…) S.A. z którym pozwany zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel nie uwzględnił również odwołań powódki.

W tej sytuacji powódka zmuszona była dokonać naprawy silnika na własny koszt w serwisie (…) Sp-ka z o.o. w Legnicy. Naprawa ta kosztowała powódkę 18.619,00 zł.4 Razem koszty te wyniosły: 37.019,43 zł.5

W odpowiedzi na pozew pozwany instalator R.M. wniósł o oddalenie powództwa w całości, zaprzeczając podnoszonym w pozwie zarzutom, co do wadliwości przeprowadzonego montażu instalacji gazowej w tym samochodzie i nienależytego wykonania umowy oraz nie dopełnienia obowiązków gwarancyjnych.

W toku tego postępowania zasięgnięto opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej, który stwierdził, że przyczyną powstania szkody były zakłócenia w przygotowaniu mieszkanki paliwowo-powietrznej /zbyt uboga/ spowodowana . . . . – wyłącznie brakiem właściwej regulacji!!!6

Po odtransportowaniu samochodu do serwisu w Legnicy, pracownicy dokonali diagnostyki komputerowej silnika, gdzie stwierdzono :

wypalenie denka tłoka IV cylindra

zatracie tulei cylindra IV

uszkodzenie komory spalania IV cylindra głowicy

zbyt niskie napięcie na uzwojeniu niskiego napięcia cewki zapłonowej

wypadanie zapłonu IV cylindra.

Następnie wyjęto silnik i zdemontowano instalację gazową.

Rzeczoznawca nie stwierdził wad w montażu instalacji zasilania silnika gazem i wskazał na niedopełnienie przez powódkę obowiązku przeglądów gwarancyjnych w trakcie eksploatacji pojazdu. Firma ubezpieczeniowa (…) S.A. w Warszawie, powołując się na powyższe ustalenia, odmówiło powódce wypłaty odszkodowania.

W tej sytuacji powódka zmuszona była dokonać naprawy silnika na własny koszt w serwisie (…). Sp-ka z oo w Legnicy. Naprawa ta kosztowała powódkę 18.619,00 zł.7 W ramach naprawy wstawiono powódce nowy silnik pozostawiono dotychczasową instalację zapłonu nie dokonując jej żadnych napraw.

Powódka dalej jeździ na pierwotnej instalacji zapłonu silnika.

Biegły sądowy mgr inż. K. B. w opinii z dnia 01-08-2012 r., sporządzonej na zlecenie Sądu stwierdził, że przyczyną uszkodzenia silnika było wypalenie denka tłoka na IV cylindrze, co nie jest wadą fabryczną silnika, a wynikało z niewłaściwego składu mieszanki paliwowo-powietrznej.8

W samochodach F. mogły wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne, które są wynikiem niesprawnego układu zapłonowego. Znane powody wypadania zapłonu i nierównej pracy silnika to uszkodzenia :

1. cewki zapłonowej

2. świec zapłonowych

3. przewodów zapłonowych

4. wężyków podciśnienia

Na pewno zdiagnozowano przebicie i zbyt niskie napięcie na jednym uzwojeniu cewki zapłonu silnika. Wyżej wymienione usterki mogą powodować zakłócenia w pracy sterownika gazowego powodując nieprawidłową mieszankę na jednym lub wszystkich cylindrach silnika.

W samochodzie F. z silnikiem 1,6 D. 16 V producent nie przewiduje montażu instalacji gazowej (sic!).

Zdaniem Sądu:

Strony łączyła umowa o dzieło, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się do sprzedaż i montażu instalacji gazowej w samochodzie osobowym marki F.. Pozwany swoją usługę wykonał i została ona odebrana przez powódkę. W przedmiotowej sprawie nie było bowiem sporu pomiędzy stronami, iż zobowiązanie zostało wykonane.

Powódka uważała, iż zostało ono jednak wykonane nienależycie albowiem podczas wykorzystywania instalacji LPG do zasilania silnika samochodu ujawniała się jej nieprawidłowa praca polegająca na „zbyt ubogiej mieszance paliwo-powietrze przy zasilaniu LPG” i ostatecznie doszło z tej przyczyny do zniszczenia silnika.

Pozwany zaś przyczynę tego stanu upatrywał w wadliwej pracy układu zapłonowego silnika za co on odpowiedzialności ponosić nie może. W pozostałym zakresie stan faktyczny sprawy był pomiędzy stronami bezsporny i został ustalony między innymi na podstawie dokumentów, zgodnych zeznań stron i świadków, których wiarygodność nie była kwestionowana i nie budzi wątpliwości.9

W przypadku roszczenia opartego na art. 471 k.c. zaistnieć więc muszą trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, określone w tym przepisie. Przesłanki te, co należy podkreślić, wystąpić muszą łącznie. Są one następujące:

a) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania),

b) fakt poniesienia szkody,

c) związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą.

Niewątpliwy skutek w postaci nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze silnika z zasady wynika z wadliwej pracy układu zasilania czyli instalacji gazowej, co należy ocenić jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwanego. Możliwe sytuację gdy błędne podawanie mieszanki paliwowej wynika z złej pracy innego układu samochodu jakim jest układ zapłonowy jest podstawą do egzoneracji, czyli uwolnienia się od odpowiedzialności dłużnika.10

Z uwagi na możliwe istnienie dwóch rożnych przyczyn nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze skutkującej zniszczeniem silnika przeprowadzono na tą okoliczność opinie biegłego sądowego mgr inż. K. B.. Biegły w okolicznościach niniejszej sprawy nie był wstanie wydać jednoznacznej opinii uznając, iż równie prawdopodobne są obie wskazane wyżej przyczyny. Wyjaśnił przy tym szczegółowo i logicznie dlaczego nie jest wstanie podać jednoznacznego rozstrzygnięcia przyczyn zbyt ubogiej mieszanki na jednym z cylindrów silnika samochodu powódki. Biegły dwukrotnie zmieniał zdanie wskazując bardziej prawdopodobną przyczynę techniczną wystąpienia nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej (raz na usterkę układu zapłonu ) ostatecznie wskazując na nieprawidłowe działanie instalacji LPG.

Opinia powyższa została podzielona przez sąd orzekający, który również za biegłym uznał, iż niemożliwe jest po zdemontowaniu silnika i instalacji wydanie w sprawie jednoznacznej opinii. Biegły przy tym wskazywał, że ustalenie jednoznacznej przyczyny nieprawidłowej mieszanki na jednym z cylindrów możliwe by było jedynie przed zniszczeniem silnika, jeszcze podczas jego pracy przy zasilaniu LPG. Nie uszło przy tym uwadze sądu, iż do demontażu silnika przed oględzinami biegłego lub chociażby rzeczoznawcy doszło z winy obu stron, obciąża to jednak powódkę większym zakresie.

Na korzyść powódki w przedmiotowej sprawie zadziała przede wszystkim konstrukcja odpowiedzialności kontraktowej z art 471 k.c. Odpowiedzialność kontraktowa oparta jest bowiem co do zasady na winie dłużnika, dodatkowo winie domniemanej. W art. 471 k.c. zawarte jest bowiem domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.11 Natomiast za cudze czyny dłużnik odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 474 k.c.), a odpowiedzialność ta ma znaczenie uzupełniające.12

Z ustalonego faktu, iż układ zapłonowy samochodu powódki nie był wymieniony lub naprawiany w serwisie w Legnicy podczas naprawy i dalej jest on wykorzystywany w samochodzie powódki wynika dalsza okoliczność braku jego usterki. Podzielić należy więc stanowisko biegłego, iż bardziej prawdopodobną przyczyną zniszczenia silnika powódki jest wadliwa praca instalacji LPG z przyczyn w niej tkwiących.13

Reasumując, Sąd uznał, iż doszło w przedmiotowej sprawie do nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwanego instalatora LPG, za które co do zasady ponosi on odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c.14

dP

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 

1 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-03-28; Data orzeczenia: 28 marca 2013 r.; Data publikacji: 25 maja 2020 r.; Data uprawomocnienia: 9 maja 2013 r.; Sygnatura: I C 251/12;

Sąd: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu; Wydział: I Wydział Cywilny; Sygn. akt I C 251/12; ostatnia rozprawa: 21 marca 2013 r. w Zgorzelcu; sprawa z powództwa I. B. p-ko R. M. o zapłatę. Wyrok:

I. zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powódki I. B. kwotę 24 666,31 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 31/100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17.02.2012 r. do dnia zapłaty,

II. dalej idące powództwo oddala,

III. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2984,86 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 86/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

2 Pozwany dokonał montażu instalacji gazowej w samochodzie powódki w dniu 09.06.2010 r, przy przebiegu 1.500 km, zamontowano K. (…) typ reduktora S., wtryskiwacze Magie J.. Pozwany po montażu dokonał kalibracji i diagnostyki instalacji gazowej stwierdzając jej prawidłową pracę.

3 13.08.2010 r. pozwany dokonał pierwszego przeglądu gwarancyjnego, usunął usterkę i udał się do Görlitz w Niemczech dla potwierdzenia zamontowania instalacji w samochodzie. Następnie powódka udała się na urlop i już po przejechaniu kolejnych 700 km ponownie zasygnalizowała nieprawidłowości lampka kontrolna silnika.

Pozwany został natychmiast poinformowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji a powódka od chwili zauważenia nieprawidłowości korzystała już tylko z benzyny, gdyż wtedy praca silnika odbywała się prawidłowo.

Po urlopie w dniu 22.08.2010 r. okazało się, iż konieczna jest wymiana wtryskiwacza gazowego, a instalacja wymagała ponownego skalibrowania. Na początku listopada 2010 r. ponownie zapaliła się kontrolka samochodu dlatego powódka zleciła przeprowadzenie oględzin samochodu Stacji Kontroli Pojazdów F. w Weißenberg w Niemczech, gdzie stwierdzono za ubogi dopływ mieszkanki paliwowo-powietrznej. W związku z powyższym powódka zgłosiła się w dniu 04.01.2011 r. u pozwanego instalatora, który dokonał wymiany wszystkich czterech wtryskiwaczy, ponownie skalibrował instalację oraz dokonał pozostałych czynności w ramach przeglądu gwarancyjnego.

Do maja/czerwca 2011 r. powódka poruszała się z wykorzystaniem instalacji gazowej i ponownie silnik samochodu nie pracował poprawnie o czym poinformowała także pozwanego.

4 na podstawie faktura VAT z dnia 21.01.2012 r. na kwotę 18.619,00 zł.

5Na poniesioną przez powódkę szkodę, oprócz powołanych powyżej faktur i rachunków w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego, składają się jeszcze następujące koszty:

 • 100 zł transport samochodu na trasie z Görlitz do Zgorzelca – rachunek z dnia 26.08.2011 r.

 • 83,78 € transport samochodu ze Zgorzelca do Legnicy przy kursie 4,45 zł, co daje kwotę 372,82 zł – pismo z dnia 07.11.2011 r.

 • 260 € wynajem samochodu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 1.157 zł

 • 364 € wynajem samochodu przy kursie 4.45 zł co daje kwotę 1.619,80 zł;

 • 299 € x 6 miesięcy =1.794 € leasing przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 7.983,30 zł;

 • 210 € wynajem garażu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 934.50 zł,

 • 490 zł tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego na język polski.

Łącznie: 12.657.42 zł plus:

 • 4.600 zł założenie instalacji gazowej;

 • 59,98 € oględziny popsutego samochodu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 266,91 zł -rachunek z dnia 17.08.2011 r;

 • 77,90 € odbiór instalacji gazowej przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 346,55 zł.

 • 119 € odbiór instalacji gazowej przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 529,55 zł.

 • 18.619,00 zł naprawa silnika – faktura VAT z dnia 21.01.2012 r. na kwotę 18.619,00 zł.

 • Powódka celem przechowywania samochodu w nocy wynajmowała garaż za kwotę 35 € miesięcznie.

Łącznie: 24.362.01 zł

6 Ponadto rzeczoznawca wykluczył możliwość zakłóceń w ustawieniu zapłonu.

7 Powódka wynajęła również samochód zastępczy na okres 7 dni za kwotę 260€, potem na dalszy okres 7 dni za kwotę 364 €.

8 Zbyt wysoka temperatura spalania spowodowała wypalenie denka tłoka. Przyczyny leżą po stronie usterki układu zasilania lub regulacji ( ustawienia ) dawki paliwa. Wypalenie denka tłoka i uszkodzenie gniazd zaworowych powstało w wyniku niewłaściwego składu mieszanki powietrza i gazu. Przyczyna leży po stronie zasilania – sterowania dawką paliwa. Uszkodzenie denka tłoka (wykonano stosowne zdjęcia stanowiące załącznik do opinii) było w wyniku wysokiej temperatury w komorze spalania IV cylindra. Uszkodzenie gniazd zaworowych stanowiące załącznik do opinii) nastąpiło w wyniku uderzenia części pierścienia tłokowego.

9 Co do zasady odpowiedzialność pozwanego opiera się o art. 417 k.c. – odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedzialność kontraktowa nie ogranicza się przy tym jedynie do poszczególnych, wskazanych w kodeksie cywilnym postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, takich jak niemożliwość świadczenia (art. 475), opóźnienie, zwłoka (art. 476-482), lecz dotyczy każdego, nawet najdrobniejszego naruszenia zobowiązania, bez względu na okoliczność, na czym owo naruszenie polega. Każda więc rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową.

10 Nie podzielony został przy tym poglądy powódki, iż nienależyte działanie pozwanego polega także na nie wykryciu usterki układu zapłonu. Pozwany bowiem dokonał z odpowiednią starannością sprawdzenia układu zapłonu samochodu powódki, a jak wskazywał biegły usterki układu zapłonu nie wykryły przed zniszczeniem silnika specjalistyczne serwisy (…) podczas dwukrotnej diagnostyki pojazdu. Dopiero serwis (…) w L. podczas diagnostyki komputerowej już po zniszczeniu silnika wskazywał jako możliwą taką usterkę. Biegły wyjaśniał, iż drobna usterka układu zapłonu przy zasilaniu benzyną może w ogóle się nie ujawniać. Nie podzielony został również pogląd powódki, iż nienależyte wykonanie zobowiązania może polegać na dokonaniu montażu instalacji w ogóle z uwagi na to producent samochodu nie przewiduje montażu instalacji gazowej zarówno (…) jak (…) w samochodzie powódki. Powódka o ryzyku związanym z montażem instalacji była poinformowana przez pozwanego, więc ryzyko uszkodzenia silnika powstałego wyłącznie wskutek zasilania gazem przeszło na nią. Niewątpliwie do uszkodzenia silnika doszło z innej przyczyny to jest z powodu nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze co czyni zarzut powódki bezprzedmiotowym.

11 (wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r., V CK 869/04, LEX nr 150649.

12 por. W. Popiołek (w:) Kodeks…, s. 38; T. Wiśniewski (w:) Komentarz…, s. 518.

13 Biegły wskazywał na możliwe błędy sterownika instalacji gazowej, nieprawidłowe zagięcie przewodów ciśnieniowych instalacji lub co mniej prawdopodobne uszkodzenie wtryskiwacza z uwagi na dwukrotną już ich wymianę, jako główne przyczyny nieprawidłowej mieszanki. Aby wykryć i usunąć powyższe usterki pozwany powinien przeprowadzić diagnostykę instalacji LPG podczas jej pracy, celem sporządzenia tzw mapy zasilania zwłaszcza przy drugiej wymianie wtryskiwaczy, czego niewątpliwie nie uczynił.

14 Stosownie natomiast do treści przepisu art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.