WSSKP DO PREMIERA

Szanowni Państwo

Nie tak dawno odbyły się wybory do Parlamentu – Sejmu i Senatu, powołany został nowy – częściowo stary rząd, mamy nowego – tego samego ministra infrastruktury i nowe – wciąż stare problemy. Na początek o jednym z nich, niezmiernie istotnym i ważnym w szczególności dla Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Reklamy

Otóż każdy z nas pracujących, bez względu na charakter zatrudnienia i zajmowane stanowisko ma coś niezmiernie istotnego, a mianowicie prawo do godnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, czy powierzone zadanie. Również Przedsiębiorcy prowadzący badania techniczne pojazdów mają prawo do godnego wynagrodzenia za prowadzenie w imieniu i na rzecz Państwa czynności kontrolnych, zwanych potocznie badaniami technicznymi pojazdów. Koszt prowadzenia tych czynności, ich zakres i sposób przeprowadzania, kwalifikacje personelu, wymagania w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia oraz wiele innych elementów zostały ściśle określone przez Państwo w przepisach wykonawczych, wydanych w okresie minionych kilkunastu lat. Niektóre z nich były zmieniane, rozszerzane i aktualizowane tak by nadążały za postępem technicznym i wyzwaniami czasu.

Tylko jeden akt prawny spośród wyżej wymienionych pozostał niewzruszony od ponad 15 lat. To rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów. Aktualne przepisy w tym zakresie datowane są na dzień 29 września 2004 roku i oparły się próbie czasu mimo aż nadto oczywistych przesłanek do ich aktualizacji. Niestety!!! Zawsze były powody żeby nie zaktualizować tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. A bo to wybory, to kolejne wybory, to inne powody. Tak to trwa już ponad 15 lat mimo iż kiedyś ustawa przewidywała coroczną waloryzację opłat. Sami klienci są zdziwieni.

Reklamy

Wychodząc z założenia, że obecny stan prawny można zmienić tylko przechodząc od mówienia do działania, podjęliśmy próbę opracowania nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, bliższej europejskiej rzeczywistości, a przede wszystkim bliższej uzyskaniu równowagi przychodów i kosztów działaności stacji kontroli pojazdów, po 15 latach funkcjonowania tabeli opłat za badania techniczne pojazdów w obecnym kształcie, wprowadzonym we wrześniu 2004 roku.

Ponieważ Minister Infrastruktury, mimo posiadanych w tym zakresie kompetencji ustawowych nie skorzystał w minionym okresie ze swoich uprawnień postanowiliśmy zainteresować problemem samego Prezesa Rady Ministrów. W tym celu Stowarzyszenie opracowało i złożyło na ręce Pana Premiera pismo, którego fragment publikujemy w załączeniu. Żywimy nadzieję, że Pan Premier zainteresuję się losem przedsiębiorców SKP, a szczególnie regulowanym ściśle przez Państwo finansowym aspektem tej działalności.

Z uwagi na to, że większość przedsiębiorców SKP to małe i średnie firmy zwróciliśmy się w tej sprawie również do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma odpowiednie kompetencje do oceny funkcjonowania przedmiotowego aktu prawnego na podstawie art. 69 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Liczymy na to, że Pan Rzecznik zechce stanąć ponownie po stronie Przedsiębiorców mimo iż skutki regulacji prawa w tej materii nie pozostają bez wpływu na obywateli. Jednakże solidarna zasada „każdy ma prawo do godziwego wynagrodzenia” niech działa pozytywnie także na Przedsiębiorców, którzy czekają na urealnienie opłat od 15 lat.

Źródło: informacja własna.

https://wsskp.pl/pismo-stowarzyszenia-do-premiera/