JAK POZBYĆ SIĘ UPRAWNIEŃ

Rate this post

Jak pozbyć się uprawnień, czyli rola VIN w trakcie BT.1

Czyli kto następny „do golenia” i co nasi koledzy mają do powiedzenia?

Starosta G. decyzją z maja 2020 r. cofnął naszemu koledze i diagnoście samochodowemu o inicjałach J.K. (w tej sprawie jest „skarżącym”), uprawnienie do wykonywania BT pojazdów.

W tym czasie równolegle toczyła się sprawa karna przed Rejonowym w Toruniu pod sygn. akt II K 1181/19, gdyż wcześniej Prokuratura Rejonowa prowadziła dochodzenie przeciwko naszemu koledze podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 kk (poświadczenie nieprawdy).

W toku postępowania prokuratury ustalono, że nasz kolega w październiku 2017 r. w SKP w Ł. poświadczył nieprawdę w wydanym zaświadczeniu, bo bez przeprowadzenia wszystkich wymaganych czynności (w postaci sprawdzenia cech identyfikacyjnych) oraz ustalenia i porównania zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w DR, gdyż wpisał nieprawidłowe cechy identyfikacyjne pojazdu.

W przypadku tym chodzi o numeru VIN, który w tym pojeździe widnieje w trzech miejscach, tj. na podszybiu, na progu i w komorze silnika, a który był niezgodny z dokumentami, które wydał nasz kolega.2

Ale mamy tu mały (?) problem, bo akurat ten nasz kolega nie jest jedynym, który błędnie wpisał w dokumenty ten nr VIN. Było ich w sumie . . . . . . . – (zbyt wielu?). Więc kto następny „go golenia”.

Nasz kolega odwoływał się od decyzji Starosty w Grudziądzu argumentując między innymi, że:

  • samochód, który został poddany przez niego BT to nie jest ten sam samochód, który był przedmiotem postępowania karnego,

  • wykonane przez niego BT pojazdu było zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym,

  • w wyroku karnym wobec niego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w lipcu 2020 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Starosty G., gdyż postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęte zostało z urzędu, w związku z żądaniem Prokuratora Rejonowego. Do wniosku o wszczęcie postępowania dołączony został odpis wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu ze stycznia 2019 r., sygn. akt: II K 1181/18, którym warunkowo umorzono postępowanie wobec naszego skarżącego kolegi.3

Ten Sąd uznał, że BT przeprowadzone przez naszego kolegę nie obejmowało wszystkich wymaganych prawem czynności podlegających kontroli diagnostycznej w postaci sprawdzenia cech identyfikacyjnych oraz ustalenia i porównania zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w DR lub odpowiadającym mu dokumencie.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie, podobnie jak wyrok skazujący, przypisuje sprawstwo w popełnieniu przestępstwa. Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 66 § 1 kk, do podstawowych przesłanek dopuszczalności warunkowego umorzenia postępowania należy ustalenie, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.

A zatem wbrew wywodom naszego kolegi zawartym w odwołaniu, skoro o warunkowym umorzeniu sąd orzeka wyrokiem, to dochodzi do obalenia domniemania niewinności, a tym samym do udowodnienia winy.

Inaczej mówiąc/pisząc (choć to nie brzmi ciekawie), to jeżeli nasz kolega zgodził się „warunkowe umorzenie”, to tym samym przyznał się również do tego, że jest sprawcą (jednym z wielu?) w tej sprawie.

Z materiałów zebranych w toku postępowania administracyjnego ustalono, że nasz kolega (skarżący) wykonał BT innego samochodu niż w ustalony w postępowaniu karnym i w zaświadczeniu wskazał właściwe i prawidłowe dane w tym numer VIN oraz kolor, które różnią się od tych dot. samochodu, który był przedmiotem postępowania karnego. „Wskazać należy, że istnieje prawdopodobieństwo, że osoba, która przyprowadziła samochód na badanie techniczne zamieniła przykładowo tablice rejestracyjne samochodu, pomyliła jego dokumenty lub dokonała fałszerstwa w postaci wprowadzenia na inny samochód tej marki nowych numerów VIN, a diagnosta w sposób nieświadomy i bez możliwości zweryfikowania powyższego wprowadzenia go w błąd, dokonał prawidłowych czynności sprawdzających numer VIN z dowodem rejestracyjnym pojazdu, które były ze sobą zgodne, co potwierdza, że diagnosta padł ofiarą oszustwa.

Ponadto wszyscy inni diagności, którzy występowali w sprawie nie przyznawali się również do winy wskazując wprost, że w zaświadczeniach przez nich wystawionych dla samochodu […] o nr rej. […], wpisywane były prawidłowe dane przedmiotowego pojazdu. Powyższe okoliczności wskazują na manipulację związaną z dokumentacją samochodu po stronie osoby, która auto przyprowadziła do badania technicznego do ostatniego z diagnostów.

Ale to powyższe wątpliwości nie miały wpływu na wyrok WSA w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że skarga naszego kolegi okazała się niezasadna.

Mając nadzieję, że omówienie tej sprawy uchroni chociaż jednego z nas,

pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 II SA/Bd 835/20 – Wyrok WSA w Bydgoszczy; Data orzeczenia: 2020-12-02; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2020-09-07; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy; Skarżony organ: (SKO) Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: oddalono skargę.

2 Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, „w sytuacji braku zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) ze stanem faktycznym badanie techniczne powinno się zakończyć wynikiem negatywnym” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. III SA/Łd 27/18, LEX nr 2493838).

3 oskarżonego o to, że w październiku 2017 r. w Ł., w SKP, będąc uprawnionym diagnostą samochodowym poświadczył nieprawdę w wydanym zaświadczeniu o przeprowadzeniu BT pojazdu w ten sposób, że po wykonaniu BT pojazdu wpisał nieprawidłowe znaki identyfikacyjne nr VIN, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk.

Loading