5 LAT ZAKAZU W WYROKU SĄDU KARNEGO

Rate this post

Wcześniej karany na SKP w B. I co z tego wynikło – także dla naszego środowiska.

Czyli kolejna już (od dekady) co-kwartalna afera (niech to jasna cholera!).

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu obradował 4 razy od 2021 r.1 A nasz kolega o inicjałach D. P., syna J. i J. z domu L., ur. (…) w N., począwszy od 2017 r., popełnił 4 przestępstwa w średnich okresach co roku przez 4 ostatnie lata. Nasz kolega ma 40 lat i troje dzieci. Nadużywał alkoholu, co miało miejsce także w miejscu jego pracy.2

Nasz skazany w tej sprawie kolega D. P. jest osobą wielokrotnie karaną, w tym na kary pozbawienia wolności bez zastosowania dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia jej wykonania (sic!)! I nie wierzę, że w tamtejszym WK/starostwie o tym nie wiedziano!

Udowodniono mu przyjęcie korzyści majątkowych w wysokości: 51 PLN, 37 PLN, 50 PLN i 50 PLN (sic!) za fikcyjne/wirtualne OBT, pracując na SKP w miejscowości B.3

A co w tym czasie zrobił tamtejszy nadzór, także z tymi trzema SKP? Czy my im płacimy za bierne przyglądanie się patologiom przez lata? Czy to nie jest także jakaś nasza branżowa patologia!4 Czy orzeczony zakaz wykonywania zawodu na 5 lat jest adekwatny do tego czynu?5

Czy tamtejszy nadzór wdroży swoje postępowanie administracyjne tradycyjnie i dopiero po po 5-ciu latach zakazu określonego w tym wyroku i zapadnie kolejny wyrok 5-ciu lat – łącznie 10 lat zakazu wykonywania zawodu?

To na tym ma polegać nasza sprawiedliwość, że kara administracyjna po ponad 5-ciu latach od ostatniego czynu?

Jeden z wręczających łapówkę o inicjałach M. K., z uwagi na swoje miejsce zamieszkania znał się z naszym kolegą D. P., zatrudnionym na SKP w miejscowości B. W listopadzie 2017 roku M. K. był właścicielem samochodu osobowego marki V., który tym czasie miał problem z wydechem. Dlatego M. K. obawiał się o wynik rzetelnie przeprowadzonego OBT samochodu.6 W ten sposób nasz kolega dopuścił do ruchu niesprawny technicznie pojazd, co powinno skutkować art. 197 kk! A tak nie było, choć zagrożone było BRD i ochrona środowiska!

Inny wręczający łapówkę, o inicjałach J. P. pracował na terenie Szwecji i stąd też jego wizyty w Polsce były rzadkie i w nieregularnych odstępach czasu. Nadto jak J. P. przebywał w Polsce to wolał zajmować się przyjemnościami, a nie obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

Wcześniejszy łapówkarz (M. K.) zobligował się pośredniczyć w rozmowach z naszym kolegą. Efektem tego pośrednictwa było wydanie DR w celu dokonania wpisu o fikcyjnym OBT.

 

Kolejny wręczający łapówkę ( o inicjałach D. S.) miał problem z pękniętą szybą czołową w samochodzie z Gaz-em. Miał już w planach sprzedaż tego samochodu i w związku z tym nie chciał inwestować w ów pojazd, więc pogadał z naszym kolegą D. P., gdyż chodziły słuchy, że jest w stanie załatwić takie badanie za przysłowiową flaszkę.

 

W ten sposób, już od 2020 roku wieść o możliwości załatwienia przez naszego kolegę D. P. poświadczającego wpisu o przeprowadzonym OBT pojazdu stała się pewnego rodzaju powszechną tajemnicą poliszynela wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Być może, że ten właśnie fakt spowodował zainteresowanie tym procederem Policji, bo ta sprawa jest właśnie wynikiem pracy operacyjnej tamtejszych funkcjonariuszy.

Kolejnym wręczającym łapówkę był bardzo zapracowany człowiek (o inicjałach R. B.), który nie chciał tracić czasu na prawidłowe przeprowadzenie OBT swojego samochodu i dlatego postanowił się on spotkać z D. P. w miejscu jego zamieszkania.

 

Nasz skazany w tej sprawie kolega na początkowym etapie procesu podkreślał, że jego działania nie były motywowane chęcią zarobkowania, lecz jedynie udzieleniu przysługi, proszącym go o to osobom.7

Niemniej jednak na rozprawie głównej D. P. zmienił swoją taktykę procesową i na rozprawie rozpoczętej 13 grudnia 2021 roku nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, jednocześnie odmawiając składania wyjaśnień na tym etapie postępowania.

Potem jednak w swoich wyjaśnieniach wskazał, że cała sprawa opiera się na pomówieniach świadków oskarżenia, z którymi jest on skonfliktowany na gruncie rozliczeń finansowych. Podał też, że jego pierwotne przyznanie było efektem działania policjantów, którzy podali, że posiadają dowody i straszyli gorszymi konsekwencjami. Nasz oskarżony kolega podał m.in., że na jego SKP dostęp do jego profilu w oprogramowaniu komputerowym miał także jego kolega o inicjałach J. T., który rzekomo miał się często logować także na jego konto.8

J. T. stanowczo podał, iż nigdy nie logował się na dane D. P., a także nie korzystał z jego konta w systemie SKP. Dodatkowo świadek podał, iż istnieje możliwość przeprowadzenia BT bez uruchomienia monitoringu, co w sposób istotny kłóci się z wyjaśnieniami naszego oskarżonego kolegi.9

W ocenie Sądu Rejonowego stopień społecznej szkodliwości tego czynu naszego kolegi D. P. był średni, gdyż:

  1. sprawca osiągnął z tego czynu niewielkie przysporzenie majątkowe,

  2. D. P. w sposób rażący naruszył przepisy prawa poprzez inkryminowane poświadczenie nieprawdy,

  3. oskarżony nie był w żadnym stopniu przymuszony do tego czynu, nie był wobec wręczających łapówki w żaden sposób zobowiązany.

  4. oskarżony w sposób jaskrawy uczynił ze swojej funkcji publicznej okazję do dodatkowego zarobkowania, co jest szczególnie naganne.

  5. posiada on długoletnie doświadczenie w pracy w zawodzie uprawnionego diagnosty samochodowego, stąd też powinien mieć szczególną dbałość o rzetelne wykonywania swojej pracy i wiedzieć jakie konsekwencje wiążą się z naruszeniami w tej kwestii.

  6. w świetle opinii biegłych psychiatrów brak jest wątpliwości odnośnie jego poczytalności w chwili czynu.

  7. oskarżony wcześniej był osobą wielokrotnie karaną, i pomimo szeregu stosowanych wcześniej kar i pobytu w ZK nie zmienił swojej skłonności do popełniania czynów zabronionych.

Z sądowego uzasadnienia, cyt.:

W tym miejscu należy podkreślić, iż wykonywanie zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego, wbrew pozorom łączy się dużym ryzykiem propozycji korupcyjnych. Do tego trywialnym jest w tym miejscu wskazywanie na potrzebę prawidłowych czynności osób pełniących funkcje publiczną w związku z okresową kontrolą stanu technicznego pojazdów mechanicznych.”

Więc uważajcie na korupcyjne propozycje,

miejcie na uwadze sądowe dyspozycje,

trzymajcie się PoRD i unijnego prawa,

a nie dotknie Was podobna sprawa

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 grudnia 2021 roku, 19 stycznia 2022 roku, 14 kwietnia 2022 roku oraz 17 maja 2022 roku

2 Oskarżony jest osobą rozwiedzioną, posiada wykształcenie średnie o profilu uprawniony diagnosta samochodowy. Oskarżony mieszka w T.. D. P. pracuje zawodowo z czego uzyskuje miesięczny dochód w wysokości 2600 złotych. Oskarżony przejawia cechy osobowości nieprawidłowej. W chwili inkryminowanych zachowań posiadał on jednak zachowaną zdolność zrozumienia znaczenia czynu oraz pokierowania swoim postępowaniem. W sprawie nie ujawniły się również okoliczności dezawuujące możliwość prowadzenia przez niego obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

3 Aktualnie D. P. nie jest już zatrudniony w stacji kontroli pojazdów w B..

4 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2022-05-18; Data orzeczenia: 18 maja 2022; Data publikacji: 16 lutego 2023; Data uprawomocnienia: 27 stycznia 2023; Sygnatura: II K 1047/21; Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny; Podstawa prawna: art. 228 § 3 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

5 Za tego rodzaju posunięciem przemawiał wszystkim nagminny charakter procederu oskarżonego, co nie mogło wprost stanowić podstawy jednostkowych środków karnych.

6 Ten niesprawny pojazd został sprzedany.

7 Równocześnie oskarżony zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze.

8 Oskarżony zaprzeczył także aby brał kiedykolwiek od świadków oskarżenia DR. Zarazem D. P. nie wykluczył, że to J. T. wykonał inkryminowane czynności. D. P. zaznaczył także, że jego czynności na stacji kontroli pojazdów są monitorowane, a świadkowie grozili mu w związku z jego zaległościami finansowymi.

9 W dalszej kolejności należy wskazać, iż wbrew pozorom świadek ten nie miał żadnego interesu w składaniu niekorzystnych dla oskarżonego depozycji. W szczególności nie był on w żadnym stopniu skonfliktowany z oskarżonym. Dalej to nie jego, a oskarżonego wskazali jako osobę, która przyjęła korzyść majątkową świadkowie oskarżenia.

Loading