AFERALNY CHEŁM?

Rate this post

Aferalny Chełm? Tam nie radzą sobie z nadzorem nad branżą SKP?

No, popatrzmy . . . . ., no, zastanówmy się . . . . . no chwileczkę . . . . ., no, jeszcze troszeczkę . . . .

Przed prawie równo rokiem czasu mieliśmy tam, w tym właśnie Chełmie naszą branżową aferę, z której tamtejszy nadzór powinien był już dawno temu wyciągnąć stosowne wnioski – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2022/fikcyjne-bt-w-chelmie/?highlight=che%C5%82m

Przypomnę tylko, że tamtejsi Policjanci z Wydz. dw z PG udowodnili naszemu koledze z SKP w Chełmie poświadczenie nieprawdy w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej, co do ważności OBT samochodu, którego nawet nie widział na oczy. Wobec naszego kolegi uprawnionego diagnosty samochodowego Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

W związku z powyższym mieliśmy prawo przypuszczać/zakładać, że już dawno temu urzędniczy tamtejszego WK/starostwa:

  • wdrożyli postępowanie w kierunku art. 84 ust. 3 PoRD, p-ko sprawcy tego przestępstwa,

  • dogłębnie zbadali, jak i dlaczego doszło do tego przestępstwa,

  • wdrożyć mechanizmy zapobiegające w przyszłości podobnym zjawiskom!

Więc, jak to się stało, że nie minął nawet rok, a tu mamy prawie identyczne przestępstwo?1

Czy z tego faktu może wynikać, że tamtejszy nadzór jednak nic nie zrobił w sprawie walki z patologami na swoim terenie?!?!

Tym razem prokuratorski zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszał nasz kolega, który wykonał fikcyjne/wirtualne OBT autokaru. Pojazd w tym czasie znajdował się poza terytorium naszego kraju. Z policyjnych ustaleń wynika, że nasz kolega dokonał tego przestępstwa w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 100 złotych.

A najciekawsze jest to, że ten nasz obecnie zatrzymany kolega był już notowany za podobne przestępstwa. Czyżby to chodziło o to w/w przestępstwo prawie równo sprzed roku?

Więc jak to, do tej pory tamtejszy nadzór WK/starostwa nie zatrzymał mu naszych uprawnień?

Jeśli to prawda, to mnie szczególnie i bardzo mocno ciekawi, co w tej sprawie przez te 12 ostatnich miesięcy zrobił tamtejszy nadzór (poza zajmowaniem pozycji siedzącej przed biurkiem)?

Ale podobieństw jest więcej, bo i w tym przypadku (jak rok temu) także zastosowano wobec naszego kolegi środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.2

Więc może już czas na postawienie tezy, że naprawę naszej branży należy zacząć od nadzoru WK/starostwa?

Czy zdajecie sobie sprawę, jak wielu aferom można było zapobiec, gdyby urzędnicy WK/starostwa należycie wypełniali swoje obowiązki lub choćby rozumieli ideę BRD?

Macie świadomość, ile mniej wstydu, „złej prasy”, inwektyw na forach, wyzwisk i potwarzy od „reksiów”?

Ten rząd tego nie zrobi. Więc po raz wtóry apeluję do wszystkich (dwóch) Stowarzyszeń skupiających pracowników WK/starostw o wsparcie zagadnień związanych z BRD. Warunkiem skuteczności w realizacji tej idei jest podniesienie świadomości prawnej pracowników WK/starostwa. Można ten cel osiągnąć co najmniej na kilka sposobów:

  • zaostrzyć kryteria naboru poprzez podniesienie wymaganego progu wykształcenia prawno-administracyjnego,

  • wprowadzić wymóg uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących merytoryczną wiedzę.

Tego życzę, nie tylko dla terenów zagrożonych strukturalną patologią,

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

2 Art. 275. [Dozór Policji]

§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie – pod dozór przełożonego wojskowego.

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru.

§ 3. Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu.

§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji można wzywać oskarżonego do stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

§ 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie.

Loading