KOLEGA WPADŁ PRZEZ PRZYPADEK?

Rate this post

Kolega wpadł przez przypadek (?), bo w efekcie pracy operacyjnej służb zwalczających przemyt na granicy z Białorusią. Czyli co, jednak nie współpracował z przemytnikami i z ich szefem ze Straży Granicznej?

22 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, przy udziale prokuratora Mirosława Żocha, wydał wyrok w sprawie lidera grupy przestępczej trudniącej się przemytem, w tym przemytem papierosów.1

Na czele tej grupy przestępczej stał ówczesny funkcjonariusz Straży Granicznej z B. – o inicjałach A. G. Był on – między innymi – podejrzany o przekazywanie informacji dotyczących sposobu zabezpieczenia granicy na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w N., w celu umożliwienia dokonywania przemytu.2

Tenże funkcjonariusz Straży Granicznej był tak zaaferowany pogodzeniem swojej służby z rozbudowywaną systematycznie działalnością przestępczą, że w dniu 9 marca 2019 roku w miejscowości D., za pośrednictwem ustalonej osoby udzielił naszemu koledze o inicjałach B. S., czyli osobie pełniącej funkcję publiczną, korzyści majątkowej w zamian za to, że przeprowadzi wirtualne/fikcyjne OBT ciągnika rolniczego marki D.-F.

Bo ten ciągnik, nie dość, że:

  • był niesprawny,

  • to do tego on sam nie miał czasu ani ochoty na jego naprawienie,

  • już nie mówiąc/pisząc o tym, że nie miał także czasu ani ochoty, aby nim jeździć na jakieś tam OBT w miejscowości D.,

  • bo od tego rodzaju przestępstw także miał swoich ludzi na usługach.

Jak wynika z akt tej sprawy, jednym z takich ludzi był właśnie nasz kolega B. S. – z miejscowości D.

Na naszą uwagę zasługuje fakt, że:

  1. w aktach tej sprawy nie ma żadnych wniosków o dokonanie kontroli operacyjnych ani postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie w tym zakresie,

  2. gdy materiały z kontroli operacyjnej (podgląd i podsłuch elektroniczny oraz podsłuch telefoniczny Pegasusem) stanowią główny dowód w sprawie, to teoretycznie powinny być jawne.3

Z tychże materiałów kontroli operacyjnej oraz zeznań K. B. wynika, że w dniu 09 marca 2019 r. to K. B., a nie osobiście oskarżony funkcjonariusz Straży Granicznej o inicjałach A. G. przekazał naszemu koledze o inicjałach B. S. DR (dowód rejestracyjny) ciągnika rolniczego Deutz-Fahr oraz pieniądze w kwocie 200 zł celem przedłużenia ważności OBT o kolejne 2 lata.

Niewątpliwie nasz kolega miał trochę pecha, że ta sprawa – nijako przez przypadek i nieco rykoszetem – odbiła się także na jego osobie. Bo to nie nasz kolega był głównym celem tych operacyjnych działań.

A. G., czyli były już funkcjonariusz SG (Straży Granicznej) został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwo podżegania osoby pełniącej funkcję publiczną do poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. poświadczeniu przeprowadzenia OBT ciągnika rolniczego. I w takim przypadku nie jest istotne to, że to nie sam oskarżony, lecz K. B. przekazał DR z pieniędzmi. Albowiem można również podżegać w rozumieniu art. 18 §2 k.k.4 za pośrednictwem innej osoby.

Inaczej rzecz ujmując istnieje możliwość tak zwanego „podżegania łańcuszkowego”. Z wyjaśnień K. B. wynika jednoznacznie, że to A. G. był zainteresowany, żeby nasz kolega i uprawniony diagnosta samochodowy B. S. potwierdził w DR wykonanie tych OBT bez ich przeprowadzenia. Bo ten ciągnik rolniczy do tego nie był sprawny, więc stanowił zagrożenie dla BRD! A to kwalifikuje zachowanie naszego kolegi do odpowiedzialności tradycyjnie za poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów a także dodatkowo z art. 179 kk.5

Z akt sprawy wynika, że to na prośbę tego funkcjonariusza Straży Granicznej i skazanego o inicjałach A. G. nijaki K. B. skontaktował się z naszym kolegą B. S. i spytał go o możliwość potwierdzenia OBT w DR.6 A to oznacza, że już wcześniej nasz kolega poznał tego przestępcę w mundurze i od dłuższego czasu z nim współpracował (sic!).

Ciekawe, czy ktoś sprawdzi, od ilu lat nasz kolega wykonywał BT wszystkich pojazdów tego wspólnika przemytników oraz jego bliższej i dalszej rodziny?

Jak myślicie, czy Prokuratura lub Policja pociągnie ten wątek, czy też może nasz nadzór stanie na wysokości zadania?

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2022-11-22; Data orzeczenia: 22 listopada 2022; Data publikacji: 14 lutego 2023; Data uprawomocnienia: 22 listopada 2022; Sygnatura: II AKa 51/22; Sąd Apelacyjny w Białymstoku, II Wydział Karny;

2 przesłuchana w charakterze podejrzanej A. F. przyznała się do tego, że 28 maja 2017 r., mając wiedzę o tym, że A. G. pełni służbę w (…) Oddziale Straży Granicznej w B. otrzymawszy od M. F. pochodzące od A. G. stanowiące tajemnicę służbową informacje dotyczące zabezpieczenia granicy RP na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w N., przekazała je T. J., w efekcie czego umożliwiła wprowadzenie na terytorium RP towarów bez polskich znaków akcyzy. Podobnie T. J. przyznał się do tego, że 28 maja 2017 r., mając wiedzę o tym, iż A. G. pełni służbę w (…) Oddziale Straży Granicznej w B. otrzymał od A. F. pochodzące od A. G. stanowiące tajemnicę służbową informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia granicy RP i przekazał je nieustalonym osobom w efekcie czego umożliwił sprowadzenie na terytorium RP towarów akcyzowych.

3 chociażby w kontekście art. 168a i 168b k.p.k.;

4 Art. 18. KK Formy zjawiskowe czynu karalnego

§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

5 Art. 179 KK. Odpowiedzialność dyspozytora.

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (…), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6 Cyt.: „To też oskarżony dał dowód rejestracyjny z pieniędzmi K. B., aby ten przekazał go dalej diagnoście, żeby uczynić w nim odpowiednią wzmiankę. Wyjaśnienia K. B. nie budzą żadnych wątpliwości. Nie miał on żadnego interesu w tym, aby zeznawać na niekorzyść oskarżonego.

Loading