KOLEŻANKA SPRAWĘ PRZEGRAŁA, BO BŁĘDNIE ARGUMENTOWAŁA

Rate this post

Koleżanka skargę przegrała, bo jej nie uzasadniła. A może dlatego, że sędziom NSA się naraziła?1

To było niedawno, bo zaledwie 26 marca 2024 r., gdy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej NSA rozpatrzono tę sprawę. Było to zażalenie naszej koleżanki K. T. na postanowienie WSA w Krakowie z 20 września 2023 r., sygn. akt III SA/Kr 767/23 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi K. T. na decyzję SKO w Nowym Sączu z grudnia 2022 r., w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania BT pojazdów na SKP. NSA ostatecznie postanowił oddalić zażalenie naszej koleżanki.

Nasza koleżanka wnosiła o wstrzymanie wykonania decyzji o cofnięciu jej uprawnień. Jej argumenty sprowadzały się do trzech spraw:

  1. wykonywanie pracy uprawnionego diagnosty samochodowego jest priorytetem na obecnym etapie jej życia.

  2. brak możliwości wykonywania tego zawodu będzie się wiązał z utratą dotychczasowego źródła utrzymania.

  3. wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji uzasadnione jest również koniecznością zawieszenia postępowania ze względu na wymóg skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 84 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym.2

  4. naruszenie postulatu stałości orzecznictwa w tożsamych stanach faktycznych w zakresie stosowania prawa i równego traktowania obywateli – poprzez wydanie rozstrzygnięcia rażąco odmiennego od orzeczeń w innych sprawach o tożsamym lub zbliżonym stanie faktycznym i tożsamej argumentacji, w tym w sprawie III SA/Kr 1455/23.

Ad. pkt 2.

NSA potwierdził wcześniejsze stanowisko WSA w Krakowie, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Nasza koleżanka w żaden sposób nie uprawdopodobniła jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku cofnięcia jej uprawnień. Nie przedstawiła żadnych dokumentów ilustrujących jej obecną sytuację majątkową, czy życiową (choćby rachunki za wodę lub prąd!). Nie przedstawiła żadnego argumentu, jak pogorszy się jej sytuacja po cofnięciu jej uprawnień.3

Ad. pkt 3

Sędziowie NSA mają świadomość tego, jak wiele wcześniejszych orzeczeń/wyroków w naszych sprawach wydali z naruszeniem Konstytucji i bez uwzględnienia Prawa obowiązującego w UE. To dlatego zapewne tak nerwowo reagują na wszelkie próby odwoływania się do sprawy o sygnaturze SK 17/23 twierdząc między innymi, cyt.:

Podobnie nie stanowi podstawy do uwzględnienie tego rodzaju wniosku fakt, że przed Trybunałem Konstytucyjnym RP zawisła sprawa ze skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt SK 17/23).

Bo co im szkodziło zaczekać?

Ad. pkt 4

NSA nie uzasadnił dlaczego sam często powołuje się na jedne wyroki, a na inne nie. Więc tym bardziej, to uzasadnienie musi być kontrowersyjne, cyt.:

Nie mają natomiast samoistnego znaczenia argumenty związane z jednostkowymi orzeczeniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w których na tle analogicznego stanu faktycznego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji został uwzględniony (postanowienie z dnia 29 marca 2018 r., III SA/Kr 157/18; postanowienie z dnia 21 września 2023 r., III SA/Kr 1455/23).”

I z tego punktu widzenia uzasadnione jest twierdzenie o tym, że Polska jest w ruinie prawnej a orzekanie w naszych sprawach należy natychmiast powierzyć SI (sztucznej inteligencji)!

Także niska świadomość prawna naszego zawodowego środowiska powoduje (patrz: błędy naszej koleżanki w tej sprawie), że tolerujemy od dawna ten patologiczny stan, nie podejmując nawet jakiejkolwiek próby w celu jego naprawy (np.: własna/środowiskowa kancelaria prawna, odwołania do sądownictwa UE, właściwy lobbing w kwestiach prawnych).

Trzymajmy się Prawa, bo to nasza opoka i jedynie właściwa postawa

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 II GZ 99/24 – Postanowienie NSA; Data orzeczenia: 2024-03-26; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2024-02-27; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu; Skarżony organ: WSA, Inne; Treść wyniku: Oddalono zażalenie

2 kwestia zgodności z Konstytucją art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego podstawę wydania decyzji, jest obecnie przedmiotem postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu o sygnaturze SK 17/23, toczącej się z udziałem RPO (Rzecznika Praw Obywatelskich) przyłączającego się do skargi konstytucyjnej;

3 WSA podkreślił również, że zaistnienie ewentualnej przesłanki zawieszenia postępowania nie stanowi przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Skoro zaś wniosek skarżącej nie został nalżycie uzasadniony, należało go oddalić na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a.

Loading