NIK O CEPiK ZA RZĄDÓW PiS, O SKP I STAROSTWACH. CZYLI NIERZETELNIE I NIERZETELNE ORAZ NEGATYWNIE.

Rate this post

„Budowa systemu CEPiK 2.0 nie została zakończona pomimo upływu dziesięciu lat, co NIK ocenia negatywnie.
Wprawdzie zapewniono utrzymanie i rozwój systemu CEPiK, jednak przy korzystaniu z niego występuje wiele problemów i błędów, które wymagają rozwiązania. Wdrożenie nowego scentralizowanego systemu CEPiK ułatwiłoby ich wyeliminowanie.
Minister Cyfryzacji podejmował działania w celu dokończenia budowy systemu informatycznego CEPiK 2.0, jednak były one nieskuteczne, gdyż kluczowy element projektu „Modernizacja CEPiK”, który ma pozwolić na udostępnienie brakujących funkcjonalności systemu, nie wszedł w fazę realizacji.”

„Minister Cyfryzacji jako dysponent Funduszu Celowego CEPiK nie posiadał rzetelnych informacji o stanie należności Funduszu, a kontrola NIK wykazała przypadki, że czynności dotyczące egzekucji należności nie były prowadzone lub były prowadzone z opóźnieniem.
Należy też zauważyć, że z Funduszu CEPiK pokrywane były wysokie koszty różnych zadań związanych głównie z informatyzacją państwa, które nie dotyczyły systemu CEPiK.”

„Minister Cyfryzacji nie podjął zatem skutecznych działań zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0 w części dotyczącej Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0., o co NIK wnioskowała już po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. w części 27 oraz Funduszu CEPiK, m.in. nie zawarto do dnia zakończenia kontroli NIK planowanej umowy na realizację projektu „Modernizacja CEPiK”. Takie działanie NIK ocenia jako nierzetelne.”

„Niepodejmowanie działań w zakresie dochodzenia należności lub podejmowanie ich dopiero po roku było nierzetelne. W wyniku braku takiego postępowania może nastąpić przedawnienie należności lub ich nieodzyskanie.”

„NIK zauważa, że po poprzedniej kontroli17 Ministerstwo podjęło działania zmierzające do ustalenia stanu należności, jednakże skala zaniechań z poprzednich okresów skutkuje tym, że wykazywany w sprawozdaniach stan należności, w tym zaległości, nadal nie jest rzetelny.”

” Najczęściej występującymi incydentami były problemy dotyczące jakości danych zgromadzonych w CEPiK (dane w systemie były niezgodne ze stanem faktycznym), np. dotyczące tzw. rozłączania pojazdów, tj. sytuacji, w której osobne pojazdy mają przypisany ten sam numer rejestracyjny. Zgodnie z metrykami utrzymania MU-ZIN-01 i MU-ZPR-01 stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy 902/DZS/21 dla incydentów jakości danych tzw. czas naprawy problemu ustalony został na dwa miesiące.
Ustalono, że spośród 1510 zamkniętych incydentów jakości danych w kwietniu 2023 r., w przypadku 236 zgłoszeń (15,6%), czas od otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia wynosił od 61 do 856 dni, tj. przekroczył zakładany w ww. metrykach czas rozwiązania tego typu incydentów. Ponadto spośród 1660 otwartych incydentów jakości danych wg stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. w przypadku 508 (30,6%), termin ich rozwiązania wynosił od 61 do 1150 dni, co oznacza, że nie został dotrzymany dwumiesięczny termin.
W ocenie NIK, nierozwiązywanie incydentów jakości danych w terminie do dwóch miesięcy od momentu zgłoszenia nie wpływało bezpośrednio na funkcjonowanie całego systemu CEPiK. Jednakże, bez względu na skalę zjawiska, w każdym przypadku stanowiło to znaczną niedogodność dla urzędników i dla obywateli, których te incydenty dotyczyły, a w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym.”

„Jako główne problemy w obsłudze SI Pojazd wymagające rozwiązania wskazywano m.in.:
⎼ brak możliwości wyszukania firm/przedsiębiorców po numerze NIP (istnieje możliwość wyszukania firmy/przedsiębiorcy wyłącznie po numerze REGON);
⎼ właściciele pojazdów zgłaszali, że nie mogą wykonać badania technicznego w związku z brakiem pojazdu w bazie CEP;
⎼ zbyt rozbudowany proces wprowadzenia krótkiej adnotacji typu GAZ;
⎼ w przypadku konieczności edytowania już zapisanego zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu system CEP nie zawsze umożliwia wykonania takiej operacji.”

„Skontrolowane 14 starostw powiatowych prawidłowo realizowało zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy z wykorzystaniem systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców. Podejmowano w nich odpowiednie działania w razie stwierdzenia błędów i rozbieżności danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), kierując zgłoszenia na infolinie PWPW.
W większości starostw (11 z 14) dostęp do CEPiK posiadały wyłącznie osoby do tego upoważnione. Większość skontrolowanych starostw (11 z 14) terminowo przekazywało opłaty ewidencyjne na rzecz Funduszu CEPiK oraz terminowo przesyłało sprawozdania z pobranych opłat do Ministra Cyfryzacji (12 z 14 starostw).”

„Wszystkie objęte kontrolą Stacje Kontroli Pojazdów (14) przekazywały wymagane dane dotyczące badań technicznych pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów. SKP prawidłowo naliczały i pobierały opłaty ewidencyjne.
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ośmiu z 14 kontrolowanych SKP (57%) stwierdzono przypadki, że nie przekazywały one w terminie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca, wszystkich wymaganych w tym okresie opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu CEPiK. Ponadto, pięć SKP z 14 (36%) nie przesłało do ministra właściwego ds. informatyzacji wszystkich wymaganych w tym okresie sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.”

– – – – – – – – – –
źródło: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/23/004/

 

Loading