ŚMIERĆ NA DRODZE A JAKOŚĆ NASZEJ PRACY

Rate this post

Śmierć na drodze a jakość naszej pracy na SKP. To już kolejny taki przypadek.

Czyli tydzień po OBT wypadek ze skutkiem śmiertelnym i rola naszego kolegi, który był także właścicielem tej SKP. Swoje uprawnienia posiadał od 28 listopada 2017 r.

Wyrok w tej sprawie zapadł już przed dwoma laty, czyli 06.10.2022 r., ale moim zdaniem jest wart przypomnienia i upublicznienia.1

Decyzją z 19 stycznia 2022 r. (znak: RT.5422. 20212.) Starosta Kutnowski cofnął naszemu koledze E. P. uprawnienia do wykonywania BT pojazdów. I tradycyjnie dla naszej branży nie była to inicjatywa własna tegoż nadzoru WK/starostwa. Po prostu czekali, aż w dniu 30 listopada 2021 r. Starosta Kutnowski otrzymał wniosek Prokuratura Rejonowego w Łęczycy z 19 listopada 2021 r. o wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia naszemu koledze o inicjałach E. P. uprawnienia do wykonywania BT pojazdów i przeprowadzenie kontroli w SKP Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (P.H.U.) „A.” E. P.

W uzasadnieniu tego wniosku podano, że Prokuratura Rejonowa w Łęczycy prowadziła śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w dniu 31 sierpnia 2020 r., w którym uczestniczył m.in. samochód osobowy marki Mercedes Benz. Samochód ten zaledwie przed tygodniem, tj. 24 sierpnia 2020 roku przeszedł z wynikiem „P”-pozytywnym OBT. Od tego OBT do wypadku przejechał 339 km.2

Najpierw była skarga do SKO, ale decyzją z 22 marca 2022 r., nr KO.4114.20.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach utrzymało w mocy decyzję Starosty Kutnowskiego.

Potem była ta skarga do WSA, które 6 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy oddaliło i tę skargę.

Pełnomocnik prawny naszego kolegi argumentował m.in., że:

  • Kontroli nie może zastąpić powoływanie się na wyniki postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę, czy nawet wyrok sądowy skazujący diagnostę za przestępstwo określone w art. 271 § 1 k.k.

  • Wyłącznie uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli mogą stanowić podstawę do cofnięcia uprawnień diagnosty.

  • Zarzut o nieprawidłowości wpisów o posiadaniu przez pojazd instalacji LPG jest nieuzasadniony, ponieważ w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym jest wpis o posiadaniu przez pojazd instalacji, z kolei diagnosta nie może odpowiadać za brak stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.”

Głównym dowodem potwierdzającym winę naszego kolegi są opinie biegłych uzyskane w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Łęczycy. W toku tego postępowania ustalono, że pojazd, który był przedmiotem badania technicznego przeprowadzonego przez naszego kolegę 24 sierpnia 2020 r. uczestniczył w wypadku ze skutkiem śmiertelnym 31 sierpnia 2020 r. I jeszcze tego samego dnia, tj. 31 sierpnia 2020 r. samochód został poddany oględzinom i badaniom w celu ustalenia stanu technicznego. Biegły w ekspertyzie powypadkowej wskazał m.in., że:

1)

zawieszenie kół tylnych pojazdu w chwili poprzedzającej zadziałanie siły uderzenia było nie w pełni sprawne, a wykazane nieprawidłowości miały wpływ na jego stabilność kiedy reakcje kierującego były gwałtowne przy wykonywaniu manewrów, co mogło wywołać zarzucanie tyłu samochodu,

2)

układ hamulcowy – zasadniczy niesprawny technicznie,

3)

opony samochodu w momencie poprzedzającym zaistnienie wypadku drogowego były niesprawne technicznie.

We wnioskach opinii uzupełniającej biegły sądowy w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego A. W.3 stwierdził, że:

1.

w samochodzie Mercedes-Benz nie mogło nastąpić zużycie eksploatacyjne w ujawnionym wymiarze czasowym i po przejechaniu dystansu 339 kilometrów tj. od daty wykonania badania do dnia zaistnienia wypadku drogowego.

2.

diagnosta przeprowadzający badanie techniczne omawianego samochodu osobowego marki Mercedes-Benz C 2004, tj. organoleptycznie – wzrokowo, powinien ujawnić usterki techniczne uznając stan techniczny za niezadawalający, co skutkowało by, że rzeczony pojazd nie mógłby przejść pozytywnych badań technicznych.

W charakterze biegłego powołano również Krajowego Konsultanta ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego S. C.5, który w opinii z 25 października 2021 r. stwierdził, że:

– usterki opisane przez biegłego sądowego A. W. nie mogły powstać między przeglądem technicznym a zdarzeniem,

– one nie powstały podczas zdarzenia drogowego lecz musiały występować wcześniej,

– nasz kolega przeprowadzając badanie techniczne pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, musiał te usterki wykryć.

Ten Biegły poddał także w wątpliwość sam fakt przeprowadzenia BT pojazdu (sic!)!

W opinii z 25 października 2021 r. biegły wskazał m.in., na:

1)

brak wykonania odpowiedniego badania technicznego pojazdu przez diagnostę;

2)

brak zatrzymania DR po dokonaniu BT pojazdu i stwierdzeniu jego nieprzydatności do ruchu drogowego,

3)

brak skierowania pojazdu do warsztatu naprawczego, a po wykonaniu naprawy ponowne przeprowadzenie badania stanu technicznego;

Jednoznacznie Biegły potwierdził także, że usterki, które zostały stwierdzone w dwóch opiniach biegłego A.W. powstały przed zaistniałym zdarzeniem drogowym; uprawniony diagnosta posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia zawodowe wykonujący badanie techniczne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami musiał stwierdzić, iż pojazd posiadał uszkodzenia przedstawione przez biegłego sądowego A.W.

I jakże znamienne jest dla nadzoru WK/starostwa w całej Polsce, w tym także w niniejszej sprawie, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy przeprowadził kontrolę tej SKP w dniu 9 grudnia 2021 r., a z protokołu kontroli nie wynika, aby podmiot kontrolujący miał zastrzeżenia co do prawidłowości wykonywania BT pojazdów. Możemy więc śmiało stwierdzić za dr Wiesławem Czerwińskim, że w takim przypadku nadzór jest sędzią we własnej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: Skarga nie jest zasadna.

Pierwsza nieprawidłowość dotyczyła przeprowadzenia badania technicznego pojazdu niezgodnie z określonym zakresem i wystawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania niezgodnie z przepisami. Polegała ona na tym, że skarżący nie sprawdził dokładnie cech identyfikacyjnych pojazdu i nie porównał faktycznych danych samochodu z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

Kolejna nieprawidłowość w badaniu technicznym w dniu 24 sierpnia 2020r. dotyczyła zawieszenia kół przednich i tylnych samochodu. Stwierdzono ślady eksploatacyjnego zużycia amortyzatorów przednich i tylnych, tulei wahaczy poprzecznych prawych przednich i zespołu wahaczy tylnych, tulei drążka stabilizatora przedniego i tylnego oraz stwierdzono ujemny kąt nachylenia kół przednich względem podłoża. Stan techniczny pojazdu dyskwalifikował go z użytkowania gdyż stwarzał duże zagrożenie dla BRD. Tytułem przykładu należy wskazać, że tuleje wahaczy oraz wahacze miały spękane struktury materiałowe, były stwardniałe co wywołało ich wybijanie. Można zatem uznać, że były one uszkodzone.6

Następna nieprawidłowość w badaniu technicznym w dniu 24 sierpnia 2020r. dotyczyła układu hamulcowego. Usterki dotyczą tarcz hamulcowych, układów ciernych (klocków) oraz luzów jałowych. W szczególności na uwagę zasługuje podnoszony przez obu biegłych zły stan tarcz hamulcowych. Według biegłego S.C. stan tych tarcz winien skutkować niedopuszczalnością pojazdu do użytkowania.7

Kolejna nieprawidłowość w badaniu technicznym w dniu 24 sierpnia 2020r. dotyczyła ogumienia. Opony w momencie poprzedzającym zaistnienie wypadku drogowego nie były sprawne technicznie. Stwierdzono nierównomierne zużycie bieżnika (m.in. wewnętrzny pas bieżnika koła lewego był ścięty) oraz niedostateczne głębokości bieżnika. W wielu miejscach głębokość bieżnika była mniejsza niż dopuszczalna (1,6 mm) i wynosiła przykładowo 0,12 mm, 0,60 mm, 0,85 mm, 0,68 mm, 1,19 mm, 1,08 mm,1,48 mm,1,42 mm, 1,36 mm, 1,53 mm a w wielu miejscach nieznacznie przekraczała dopuszczalną granicę.8

W przekonaniu WSA nie było potrzeby zwieszania niniejszego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w Sądzie Rejonowym w Łęczycy (sygn. akt II K 546/21). Dodać należy, iż zawieszenie postepowania sądowoadministracyjnego na podstawie art.125 § 1 pkt 2 p.p.s.a., wskazanego w skardze, ma charakter fakultatywny a nie obligatoryjny zaś sąd uznał, że nie ma potrzeby zawieszania niniejszego postępowania.

Reasumując sąd uznał, że skarga nie jest zasadna. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że E.P. dopuścił się nieprawidłowości w przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu Mercedes – Benz nr rej. […] w dniu 24 sierpnia 2020r. Mimo niegodności między stanem faktycznym pojazdu a adnotacją w dowodzie rejestracyjnym (w samochodzie była zamontowana instalacja gazowa a nie odnotowano tego w dowodzie rejestracyjnym) wydał zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym. Nadto mimo istotnych usterek w pojeździe ( w zawieszeniu, w układzie hamulcowym i w ogumieniu) wystawił zaświadczenie o pozytywnym badaniu. Oznacza to, że badanie techniczne pojazdu w dniu 24 sierpnia 2020r. zostało przeprowadzone niezgodnie ze sposobem wykonania oraz wydanie przez skarżącego zaświadczenia o pozytywnym badaniu było niezgodne z przepisami. Wobec spełnienia przesłanek określonych w art.84 ust.3 P.r.d. organy administracji trafnie cofnęły E.P. uprawnienie do wykonywania badan technicznych pojazdów. Rozpoznając sprawę sąd nie stwierdził naruszenia przez organy administracji przepisów prawa materialnego, bądź przepisów postępowania administracyjnego mogących mieć wpływ na wynik sprawy. Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd oddalił skargę E.P.

I ten smutny wyrok przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 III SA/Łd 376/22 – Wyrok WSA w Łodzi; Data orzeczenia: 2022-10-06; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2022-05-24; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Ruch drogowy; Skarżony organ: SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 postępowanie karne w sprawie o sygn. II K 546/21 toczące się przed Sądem Rejonowym w Łęczycy.

3 A.W. – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Płocku,

4 metodami określonymi w rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. oraz Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

5 S.C. – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

6 co stanowiło usterkę, o której mowa w pozycji 5.33 b.) załącznika nr 1 do rozporządzenia i była to usterka istotna (UI) oraz stwarzająca zagrożenie (USZ). Drążki stabilizatora były stwardniałe, spękane i wybite co skutkuje nadmiernymi luzami co stanowiło usterkę określoną w poz.5.3.2e.) załącznika do rozporządzenia i stanowiło to usterkę istotną stwarzającą zagrożenie.

7 Zgodnie z treścią poz.1.1.B i 1.1.14 nadmierne zużycie tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych stanowi usterkę istotną (UI) i usterkę stwarzającą zagrożenie (USZ).

8 Sąd nie podzielił zarzutu skargi, że na badaniu technicznym w dniu 24 sierpnia 2020r. pojazd miał założone opony spełniające wymogi aby przejść to badanie a po przeglądzie zmieniono je na te, które miał w czasie wypadku. Skarżący sugeruje zatem, że właściciel pojazdu Mercedes – Benz jedynie na badanie założył „dobre” opony aby zaliczyć badanie a po przeglądzie zdjął opony i ponownie założył „łyse” opony czyli niesprawne aby dalej na nich jeździć.

Loading