UTRATA UPRAWNIEŃ PO I OBT W KRAJU BEZ ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH

Rate this post

Pierwsze OBT w kraju bez zmian konstrukcyjnych i utrata uprawnień, bo . . . . . . – zabrakło tłumaczenia włoskiego „briefu”?

9 lutego 2024 r. WSA w Krakowie orzekł w tej kontrowersyjnej sprawie.1 Analizując podobne przypadki coraz częściej skłaniam się ku tezie, że jedynie SI (sztuczna inteligencja) może zapobiec ruinie, w jakiej znajduje się nasze sądownictwo administracyjne. Tylko stosowne algorytmy są w stanie przywrócić praworządność i sprawiedliwość, albowiem składy sędziowskie już nie nadążają za rzeczywistością.

W tej sprawie zaczęło się od tego, że 5.01.2021 r., nasz kolega o inicjałach J. T. (skarżący), będąc zatrudnionym w Podstawowej SKP przeprowadził tzw. Pierwsze OBT samochodu marki Opel Zafira, wydając zaświadczenie z wynikiem P”-pozytywnym.

Do zaświadczenia dołączono DIP, w którym stwierdzono, że to auto:

 • jest samochodem osobowym wielozadaniowym,

 • posiada 7 (słownie: siedem) miejsc do siedzenia,

 • liczbę miejsc siedzących odczytano z natury„.

Jak wynika z akt sprawy, przeprowadzając przedmiotowe BT nasz kolega dysponował jedynie włoskim dokumentem rejestracyjnym pojazdu (bez jego tłumaczenia), który przez prowadzących tę sprawę urzędników nazwany został cyt. „dowodem rejestracyjnym”. W tym miejscu warto przypomnieć, że pojęcie „dowodu rejestracyjnego (DR)” wynika z naszej ustawy PoRD i dotyczy jedynie polskich dokumentów. Nigdzie w naszej ustawie PoRD nie znajdziecie wskazania, że pojęcie DR obejmuje wszelkie dokumenty rejestracyjne we wszystkich państwach świata. Choćby dlatego, że w niektórych krajach do rejestracji pojazdu wystarczy faktura.

Z tłumaczenia tego włoskiego dokumentu na język polski wynikało, że ten Opel Zafira:

 1. jest pojazdem kategorii M1 (pozycja „J” włoskiego dokumentu),

 2. to „samochód ciężarowy do transportu rzeczy do użytku własnego” (pozycja „J.1”),

 3. adnotacja o przekształceniu pojazdu w samochód ciężarowy znajduje się także na stronie 3. włoskiego dokumentu,

 4. ogólna liczba miejsc do siedzenia widniejąca w tym włoskim dokumencie została określona na 4.

W oświadczeniu złożonym 26.05.2022 r., nasz kolega wskazał, że przeprowadzając to I OBT liczbę miejsc do siedzenia ustalił z natury, licząc liczbę foteli zamontowanych w oryginalnych miejscach zamontowania, zaopatrzonych w zagłówki oraz pasy bezpieczeństwa. Dalej wyjaśnił także, że przeprowadzając BT do dyspozycji miał jedynie oryginalny włoski dokument rejestracyjny bez tłumaczenia na język polski. Stan faktyczny pojazdu nie wzbudzał jego podejrzeń o możliwej jakiejkolwiek przebudowie auta na inny rodzaj oraz kategorię (niż M1). Natomiast wpis liczby 4 miejsc siedzących we włoskim dokumencie rejestracyjnym uznał za przypadkowy błąd przy rejestracji pojazdu.

Wobec niezgodności danych z włoskiego dokumentu rejestracyjnego z danymi zapisanymi w naszym zaświadczeniu i w DIP, decyzją z 29.06.2022 r. WK/starosta orzekł o cofnięciu naszemu koledze uprawnień. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że to tzw. I OBT było w rzeczywistości BT, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych (sic!). A ono może zostać wykonane jedynie w uprawnionym do tego miejscu, czyli oznaczonym kodem PKD 45.20.Z (Okręgowa SKP). Zaś BT w/w pojazdu wykonane zostało w Podstawowej SKP, która – jak podał Starosta, cyt.: „ma pewne ograniczenia i nie może wykonywać badań w pojeździe, w którym miały miejsce zmiany konstrukcyjne„.

Nasz kolega złożył skargę na decyzję Starosty do SKO w Nowym Sączu, składając wniosek dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii technicznej certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego na okoliczność braku wcześniejszego wykonywania w tym pojeździe jakichkolwiek przeróbek w zakresie jego wyposażenia, w tym co do ilości miejsc siedzących, dokonania w badanym pojeździe zmian konstrukcyjnych, braku wcześniejszego przystosowania tego pojazdu jako samochodu ciężarowego.

Tamtejsze SKO decyzją z 10 lipca 2023 r., nr SKO-RD-4120-66/22 utrzymało w mocy decyzję Starosty.

Nasz kolega walczył dalej. Zaś efektem tej słusznej walki było wniesienie do WSA w Krakowie skargi na w/w decyzję SKO w Nowym Sączu, utrzymującą w mocy decyzję Starosty N. z 29.06.2022 r. (znak KT-III.5422.17.2022) orzekającą o cofnięciu naszych uprawnień.

W ocenie SKO (organ II instancji):

 1. nasz kolega dostrzegając różnicę danych wynikających z włoskiego dokumentu rejestracyjnego z danymi ustalonymi podczas I OBT powinien zastosować odpowiednią procedurę, a mianowicie zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie zmian konstrukcyjnych pozwalających na oznaczenie rodzaju i przeznaczenia pojazdu, jak też przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez właściwego przedsiębiorcę.

 2. zgodnie z tabelą zamieszczoną w Dziale I w pkt 0.2 pkt 3 załącznika nr 1 do w.w. rozporządzenia pod literą „h” niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych, stanowi istotną usterkę, co powoduje, że wynik BT powinien być negatywny.

 3. przeprowadzając powyższe I OBT nasz kolega nie dysponował dokumentami, które potwierdziłyby dokonanie zmian konstrukcyjnych, pozwalając na wpisanie w DIP zmiany jego rodzaju i przeznaczenia.

 4. stosownie do art. 66 ust. 4 pkt 6 lit b) PoRD zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

 5. Zgodnie bowiem z § 9b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2016 r., poz. 2022) w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) i samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń, jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. dla pojazdów kategorii N1, części A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów i spełnione są wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ; z zastrzeżeniem § 9c. (…).

 6. zgodnie z §9f wskazanego wyżej rozporządzenia, w samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny, o którym mowa w przepisach o rejestracji pojazdów, jeżeli są spełnione wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora TDT. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ. Przynajmniej dwa siedzenia powinny być wyposażone w zaczepy ISOFIX, spełniające wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, w tym co najmniej jedno siedzenie w drugim rzędzie (…).2

 7. przedłożona wraz z odwołaniem opinia techniczna wystawiona przez rzeczoznawcę certyfikowanego w dniu 9.07.2022 r. nie ma znaczenia dla rozpoznania sprawy, bowiem w postępowaniu ocenie podlega badanie przeprowadzone przez diagnostę w dniu 5.01.2021 r., a w tym dniu diagnosta nie dysponował przywołanym dokumentem, a nadto przedmiotowa opinia nie zastępuje dokumentu o którym mowa we wcześniej przywołanych przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że skarga naszego kolegi podlegała oddaleniu, gdyż rzekomo cyt.: „starosta nie ma wyboru i jest zobowiązany cofnąć diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.”

Stwierdzenie to jest oczywiście nieprawdziwe, bo oprócz tegoż Starosty, SKO i WSA jest jeszcze Konstytucja i Prawo UE.

Także ten WSA myli nasz polski DR z włoskim dokumentem rejestracyjnym, nadając im tożsame znaczenie bez jakiejkolwiek podstawy prawnej!

A już twierdzenie tychże sądowych urzędników, że nasz kolega na tej Podstawowej SKP nie wykonywał tzw. I OBT tylko jakieś nielegalne tzw. „zmiany konstrukcyjne” jest nie do przyjęcia – i to z każdego oraz dowolnego punktu widzenia! I nie będę tu oceniał tego postępowania tych urzędników słowami im ubliżającymi, choć być może na to zasłużyli.

Moim zdaniem, ten wyrok ma wszelkie znamiona walki o finanse dla TDT, dla którego działalność hotelowa to za mało na utrzymanie ich wieżowca w centrum W-wy.

Naszym obowiązkiem jest dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów zgodnie ze stanem faktycznym, czyli zgodnie z rzeczywistością i zgodnie z Prawem.

W wielu WK/starostwach (w większości?) przyjęto dla takich przypadków procedurę, że przed tym I OBT powinny być dokonane „zmiany konstrukcyjne”. A to przesądza o tym, że nie ma powodu do odbierania uprawnień naszemu koledze, zaś proces rejestracji – we współpracy z WK/starostwa – powinien zostać zaledwie uzupełniony o to dodatkowe BT na Okręgowej SKP. Aby sprawom formalnym stało się zadość.

Ale odkłamując system BT na SKP trzeba też powiedzieć o tym, że powyższa praktyka ma także tę patologiczną warstwę objętą naszą zmową milczenia. Dowodnie świadczy o tym postępowanie urzędników w tej sprawie, którzy odmówili wiarygodności opinii rzeczoznawcy, który stwierdził, zresztą w ślad za naszym kolegą (!), że w tym samochodzie nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych, więc tym bardziej kolejne i post factum, czyli fikcyjne „zmiany konstrukcyjne” nie mają żadnego sensu.

Trzymajcie się (tych prawników i takich organizacji, które Was realnie bronią i chronią, nie zapominając o BRD)

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1 III SA/Kr 1566/23 – Wyrok WSA w Krakowie; Data orzeczenia: 2024-02-09; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-10-13; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Uprawnienia do wykonywania zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego; Skarżony organ: SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: oddalono skargę;

2 Z kolei stosownie do § 9i przywoływanego rozporządzenia, w przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.

Loading