ZAPROSZENIE DO SM (PISKP)

Zapraszamy do lektury Serwisu Motoryzacyjnego (SM) nr 11/2017.

Ukazał się listopadowy numer naszego miesięcznika „Serwis Motoryzacyjny”, a w nim  zamieszczono m.in. następujące artykuły, tematycznie związane z działalnością stacji kontroli pojazdów:

Reklamy

I. Urządzenia dozorowe na badaniu – Karol Rytel.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” – w przypadku pojazdu z zamontowanych urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu – wymaga przedstawienia do badania technicznego dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. w przypadku braku tego potwierdzenia, badanie techniczne nie może być przeprowadzone. Zdarzają się przypadki, że diagnosta wykonując badanie techniczne pojazdu nie zawsze w 100% jest w stanie ocenić, czy zamontowane na pojeździe urządzenie wymaga badania dozoru technicznego, czy też nie. w artykule wymieniono akty prawne dotyczące dozoru technicznego oraz urządzenia podlegające dozorowi. Wykaz ten powinien ułatwić diagnoście ocenę, czy urządzenie na pojeździe podlega dozorowi technicznemu. W sytuacjach wątpliwych autor zaleca taki pojazd odesłać do UDT, gdzie na podstawie dokumentacji i tabliczki znamionowej zostanie wydany dokument potwierdzający status urządzenia technicznego.

Reklamy

II. Prokurator generalny o odpowiedzialności diagnosty – Rafał Szczerbicki.

W artykule zaprezentowano stanowisko prokuratora generalnego w sprawie cofnięcia przez starostę diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych. w opisywanym rok temu na łamach SM przypadku, starosta cofnął decyzją administracyjną uprawnienia diagnosty, albowiem ustalił, że w dniu przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu nie było ważnego dokumentu poświadczającego sprawność zbiornika LPG, a mimo to został on dopuszczony do ruchu przez diagnostę, który przeprowadził badanie techniczne przedmiotowego pojazdu z wynikiem pozytywnym. w odwołaniach od tej decyzji zgłoszono wątpliwości co do konstytucyjności przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” dotyczących cofania uprawnień diagnosty, albowiem przewidują one obecnie tylko jedną sankcję, tj. cofnięcie uprawnień na lat 5. Zdaniem prokuratora generalnego obecnie przyjęty w prawie o ruchu drogowym reżim odpowiedzialności obiektywnej za delikt administracyjny diagnosty realizuje przesłanki wynikające z zasady proporcjonalności, gdyż zakwestionowana regulacja może doprowadzić do realizacji zamierzonego celu, którego osiągnięcie jest konieczne dla ochrony wskazanych wyżej konstytucyjnych wartości, a efekty tej ochrony są adekwatne do uciążliwości nakładanej sankcji.

III. CEP 2.0 – rozporządzenia wykonawcze – Marcin Barankiewicz.

Nie ulega wątpliwości, że jesień tego roku dla stacji kontroli pojazdów upływa pod znakiem CEP 2.0. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Równolegle trwają prace legislacyjne i programistyczne związane z uruchomieniem systemu. Mimo skomplikowanych zapisów prawnych, które sprawiają wiele kłopotów osobom nie zajmującym się na co dzień prawem, ustawa, poza drobnymi wyjątkami, wchodzi w życie 13 listopada. Pojawia się wiele pytań w sprawie rozporządzeń wykonawczych. w artykule autor stara się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące opłat ewidencyjnych, katalogu danych gromadzonych w CEP oraz zakresu danych udostępnianych z CEP.

IV. Badania techniczne w Australii – Michał Kij.

Samochody w Australii podlegają głównie badaniu stanu technicznego pod kątem bezpieczeństwa jazdy. Obowiązujące normy emisji spalin odpowiadają europejskim, ale władze ufają producentom i użytkownikom „na słowo”. Jeśli firma lub inny uprawniony podmiot deklaruje, że dany model „mieści się w przepisach”, to pojazd zostaje dopuszczony do sprzedaży. Jednak każdy stan w Australii ma własne przepisy dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych. Czasem ustępują one przed potęgą natury. Duże odległości między z rzadka rozsianymi siedzibami ludzkimi sprawiły, że zwalnia się z obowiązku badania technicznego samochody, które zmieniają właściciela w odludnych zakątkach stanu. Jedynie w stanie Queensland jest sprawdzana emisja spalin przy okazji wyrywkowych kontroli stanu technicznego, jednak bez wnikania w szczegóły. Samochód nie może po prostu wydzielać widocznego zadymienia. Więcej informacji o organizacji badań technicznych w Australii w artykule.

V. Odpowiedzi na trudne pytania – Marcin Barankiewicz.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedzi na pytania, ile trzeba mieć certyfikatów SSL (kart kryptograficznych) i VPN, czy można rozpocząć nowe badanie techniczne, bez zakończenia poprzedniego oraz jaki jest nowy sposób pobierania opłaty ewidencyjnej.

VI. Obsługa klienta w SKP. Uważaj, co mówisz! – Maciej Matczak.

W artykule omówiono niewłaściwie posługiwanie się niektórymi bardzo popularnymi słowami. Jako przykład posłużono się stosowanie słów „nie” i „próbować”. Są one dosyć często spotykane w rozmowach z klientami i nie zawsze komunikaty z użyciem tych słów są skuteczne. Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom, w jaki sposób mogą stać się bardziej wiarygodnymi rozmówcami dla swoich klien­tów.

(…)