ILE BŁĘDÓW? CZYLI SIŁA ZŁEGO NA JEDNEGO?

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi A. Z. na decyzję SKO we Wrocławiu z lipca 2018 r., w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania BT pojazdów oddala skargę w całości.1

Sprawa ta dotyczyła m.in.:

Reklamy

 1. Pojazdu, którego BT zakończyło się wynikiem negatywnym (sic!). W tej sprawie WSA zgodził się z SKO, że nasz kolega dopiero w korekcie zaświadczenia prawidłowo wpisał numery kodów usterek, ich opisy, a także kwalifikację do rodzaju usterki. Albowiem w treści wydanego pierwotnego zaświadczenia nasz kolega pomylił się i nie zawarł prawidłowego opisu stwierdzonej usterki.

  W odniesieniu do BT jednego z pojazdów, nasz kolega niewłaściwie określił kod stwierdzonej usterki “K.D-2” – “zużyte ogumienie osi przedniej”, powinno być bowiem zakwalifikowane do kodu 5.2.2. lit. c – “znaczące odkształcenie lub zużycie koła”.

 2. W przypadku BT pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, nasz kolega nie zamieścił w polu “Uwagi” informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, przez podanie numeru i daty wystawienia decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, a w rejestrze nie wskazał numeru i daty wystawienia decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji.2

 3. Odnośnie OBT kolejnego pojazdu ten WSA także przyznał rację SKO, że opisany w zaświadczeniu kod usterki oznacza “brak numeru (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać”. W takiej sytuacji, tj. niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w DR lub odpowiadającym mu dokumencie, cyt.: „choć usterka kwalifikowana jest jedynie jako istotna, stosownie do treści § 5 ust. 6 rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r. Diagnosta był zobligowany do zatrzymania DR wymienionego pojazdu. Diagnosta nie zastosował się jednak do dyspozycji powołanego przepisu.

 4. Nieprawidłowo przeprowadzonego BT pojazdu z instalacją gazową, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym, czego konsekwencją był obowiązek sprawdzenia przez Diagnostę dokumentów potwierdzających sprawność zbiorników LPG w tym pojeździe, wydanych przez dozór techniczny.

 5. W przypadku dwóch pojazdów, co do których nasz kolega przeprowadził tzw. pierwsze OBT (po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a które zakończyły się wynikiem pozytywnym. W tych dwóch przypadkach nie ustalił prawidłowo ich daty produkcji. Nasz kolega temu nie zaprzeczał, wskazując, że podjęte przez niego działania nie spowodowały ustalenia tej daty w sposób prawidłowy. WSA zgodził się tu z SKO, że nasz kolega nie wykorzystał wszystkich dostępnych metod i źródeł pozyskania danych o dacie produkcji badanych pojazdów, np.:

 • nie wystąpił do producenta pojazdów,

 • nie skorzystał z opinii rzeczoznawcy samochodowego.

  Brak możliwości określenia roku produkcji pojazdu lub trudności w ustaleniu tej informacji powinny skutkować odmową określenia daty produkcji pojazdu wraz z odpowiednią adnotacją w zaświadczeniu o przeprowadzonym BT w rubryce “Uwagi”.

Nasz kolega tłumaczył się błędnym (wadliwym) działania systemu informatycznego, co zdaniem WSA i SKO nie zwalnia naszego kolegi od odpowiedzialności z tytułu braków wymaganych prawem zapisów w rejestrze BT, jak i wystawionych zaświadczeniach o przeprowadzeniu BT pojazdu. Albowiem „diagnosta jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie BT pojazdu i właściwe udokumentowanie jego wyniku”.3

W ten sposób wszystko wskazuje na to, że nasz kolega posiadający uprawnienia do wykonywania BT od lipca 2003 r. może je utracić na 5 długich lat.

Reklamy

Trzymajcie się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 Sygnatura akt: III SA/Wr 56/19 – Wyrok WSA we Wrocławiu; Data orzeczenia: 2019-07-18; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-02-12; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze; Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 przez co naruszył załącznik nr 3 i ust. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r.

3 udokumentowane w aktach sprawy usterki działania systemu informatycznego dotyczyły jedynie numeru i daty wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego i to tylko w okresie do września 2013 r.