KAŻDEMU MOGŁO SIĘ ZDARZYĆ

Każdemu mogło się zdarzyć . . . .

Jeśli jest wypadek nie z naszej winy, to warto o tym wiedzieć. Zobaczcie/przeczytajcie, jak nasz Kolega załatwił tę sprawę.1

Reklamy

Na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r. w Zambrowie nasz Kolega M.Z. walczył przeciwko firmie ubezpieczeniowej (…) SA z siedzibą w Łomży o zapłatę i wygrał.2

W dniu 27 lutego 2018 r. w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki B.. Samochód należał do K.K., który jest ojczymem żony naszego Kolegi M.Z.. W dacie zdarzenia pojazdem kierował właśnie nasz Kolega M. Z.. Zaś właściciel pojazdu (ojczym żony) w tym czasie przebywał w USA.

Reklamy

K. K. wystawił naszemu Koledze M.Z. pełnomocnictwo do zastępowania jego z tytułu przedmiotowej szkody, zgłoszonej w firmie ubezpieczeniowej U. (…). S.A. dnia 27 lutego 2018 r., w tym między innymi do składania, podpisywania i odbioru wszelkiej korespondencji, umów na wynajem pojazdu zastępczego – dotyczącej szkody.

Nasz Kolega M.Z. na potrzeby szkody dokonał wynajmu pojazdu zastępczego w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym (…) M. S. znajdującym się niedaleko jego miejsca zamieszkania. Wynajmował samochód zastępczy na 6 dni3 – samochód marki A.. Ponieważ samochód ten miał problem z hamulcami i skrzynią biegów firma zaproponowała mu inny samochód: B., który wynajmował 39 dni.4 Koszt wynajmu pojazdów zastępczych wyniósł 13.499,87 zł, za co została wystawiona faktura.

W dniu 2 marca 2018 r. nasz Kolega M.Z. został poinformowany, że szkoda w pojeździe została zakwalifikowana jako szkoda całkowita. 11 kwietnia 2018 r. firma ubezpieczeniowa „Towarzystwo (…)” dokonało przelewu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej w kwocie 26.500 zł.

Towarzystwo (…) zakwestionowało okres najmu pojazdów zastępczych, a także stawkę dobową najmu, w konsekwencji czego decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. ustaliło wysokość należnego odszkodowania za najem pojazdu zastępczego na kwotę 2.829 zł, przyjmując, że stawka za 1 dobę najmu pojazdu zastępczego wynosi 282,90 zł, zaś uzasadniony czasookres najmu pojazdów winien wynieść 10 dni (od 02.03.2018 r.- kwalifikacja szkody oraz dodatkowo 7 dni na zagospodarowanie pojazdu).

Po otrzymaniu odszkodowania, w dniu 12 kwietnia 2018 r. nasz Kolega M.Z. kupił pojazd marki B..

W dniu 15 maja 2018 r. ojczym żony naszego Kolegi o inicjałach K.K. sprzedał uszkodzony samochód B. za kwotę 3.200 zł.

Uszkodzony pojazd marki B. należy do segmentu pojazdów klasy „E”. czyli pojazdów typu wyższa klasa średnia. Wynajęte pojazdy, zarówno A., jak też i B. należą również do segmentu pojazdów klasy E, czyli pojazdów typu wyższa klasa średnia. Koszt wynajmu samochodu osobowego klasy E, odpowiadającego klasie samochodu uszkodzonego B. oraz klasie samochodów wynajętych A. według klasyfikacji Instytutu (…) na rynku lokalnym, z uwzględnieniem również wypożyczalni ogólnopolskich na okres powyżej miesiąca średnia dobowa stawka za wynajem pojazdu tej klasy w 2018 r. wynosiła 370 zł brutto za dobę.

Nasz Kolega M.Z. pracuje jako uprawniony diagnosta samochodowy w D.. Codziennie do pracy dojeżdża ok. 65 km. W dacie zdarzenia miał żonę i małe dziecko.

W dniu 23 lipca 2018 r. pomiędzy K. K. a M. Z. została zawarta umowa powierniczego przelewu wierzytelności, przedmiotem której była cesja wierzytelności przysługującej K. K. w stosunku do Towarzystwo (…) S. A. z siedzibą w Łomży w wysokości poniesionej szkody w tym kosztów za pojazd zastępczy.

Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.5 Utrata możliwości korzystania z pojazdu stanowi negatywne następstwo majątkowe, a wydatki, które służą ograniczeniu (wyłączeniu) tego negatywnego następstwa należy kwalifikować jako szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela wynikającej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Za wydatek niezbędny (celowy) należy uznać wydatek poniesiony na korzystanie z innego pojazdu w takim zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swojego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wydatki ekonomicznie uzasadnione to wydatki na najem pojazdu zasadniczo o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, poniesione w oparciu o stawki czynszu najmu, które obowiązują na danym rynku lokalnym (ceny rynkowe za tego typu usługi) i w czasie naprawy pojazdu mechanicznego lub do czasu nabycia nowego pojazdu (w przypadku szkody całkowitej). Są to wydatki poniesione w następstwie zdarzenia szkodzącego, które nie powstałyby bez tego zdarzenia, prowadzące do powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty (art. 361 § 2 kc). Szkodę bowiem stanowią również konieczne wydatki związane ze zdarzeniem szkodzącym. Stratą w rozumieniu art. 361 § 2 kc są więc objęte także te wydatki, które służą ograniczeniu lub zapobieżeniu negatywnym następstwom majątkowym doznanym przez poszkodowanego w wyniku uszkodzenia (zniszczenia) pojazdu. Negatywnym następstwem majątkowym jest tu utrata możliwości korzystania z rzeczy, a więc utrata uprawnienia stanowiącego atrybut prawa własności (por. wyrok SO we Wrocławiu z 25 maja 2016r., II Ca 1885/15).

Niekwestionowanym jest, iż poszkodowanemu przysługuje wybór podmiotu oferującego pojazdy zastępcze, tak samo jak przysługuje mu wybór warsztatu naprawczego, któremu powierzy naprawę uszkodzonego pojazdu. Wybierając jeden z wielu funkcjonujących na rynku takich podmiotów, poszkodowany może się kierować m.in. jego fachowością, rzetelnością i poziomem świadczonych usług. Kosztami „ekonomicznie uzasadnionymi”, do których zwrotu obowiązany jest ubezpieczyciel, są zatem koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego podmiot oferujący pojazdy zastępcze, pod warunkiem że nie są rażąco zawyżone . Nie ma więc znaczenia fakt, gdy ceny najmu odbiegają od cen przeciętnych dla tej kategorii usług na rynku, pod warunkiem, że nie jest to różnica rażąca.6

Naszemu Koledze M.Z., jako użytkownikowi pojazdu przysługiwało odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody w mieniu z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego. Nasz Kolega (i powód) dojeżdżał do pracy przedmiotowym samochodem, korzystał z niego w celach prywatnych i w celu zaspokajania potrzeb Rodziny. Nasz Kolega (powód) w czasie nieobecności właściciela pojazdu przebywającego poza granicami kraju, korzystał z tego pojazdu i to na jego potrzeby zostały wynajęte pojazdy zastępcze, co wynika z zawartych umów najmu.

Między stronami istniały rozbieżności co do wysokości stawki dobowej najmu pojazdu zastępczego. Ustalenie tej okoliczności wymagało wiedzy specjalnej, zatem Sąd dopuścił w sprawie dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej na okoliczność określenia średnich stawek czynszu najmu samochodów osobowych, funkcjonujących na rynku lokalnym w okresie wynajmowania auta zastępczego przez naszego Kolegę.7

Określona więc w umowach najmu i fakturze stawka dobowa najmu w kwocie 300 zł nie jest zawyżona, nie odbiegała rażąco od stawek rynkowych auta tożsamej co uszkodzony klasy, co więcej, była nawet niższa od średniej stawki za najem pojazdu tej klasy w 2018 r. wskazanej przez biegłego.

Sąd stwierdził, że wynajem pojazdu zastępczego przez naszego Kolegę M.Z. na okres 45 dni był uzasadniony. Pozwana firma ubezpieczeniowa zakwalifikowała szkodę, jako szkodę całkowitą – przy czym informację tę przekazała naszemu Koledze M.Z. w dniu 2 marca 2018 r., „przyznając” jeszcze powodowi dodatkowo 7 dni na zagospodarowanie pojazdu, uznając tym samym za zasadny czasookres 10 dni najmu pojazdu zastępczego.8 Wypłata odszkodowania przez pozwanego nastąpiła dopiero w dniu 11 kwietnia 2018 r., a zatem dopiero od tego dnia nasz poszkodowany Kolega M.Z. w rzeczywistości miał możliwość podjąć czynności zmierzające do zakupu innego samochodu. Wyliczenie czasookresu wynajmu pojazdu na 45 dni jest w pełni uzasadnione – od momentu uszkodzenia pojazdu do wypłaty odszkodowania upłynęło bowiem 45 dni.

Wskazana przez powoda liczba dni, przez jaką wynajmował pojazd zastępczy, jak i stawka dobowa najmu pojazdu zastępczego nie były nadmierne. Wysokość odszkodowania z tytułu wynajmu auta zastępczego, a wynikająca z faktury przedłożonej przez powoda również nie budzi wątpliwości Sądu.

Z uwagi na powyższe Sąd uwzględnił powództwo naszego Kolegi M.Z., o czym orzekł jak w wyroku.

– – – – – – – – – –

Wyrok ten przybliżył Wam

dP

– – – – – –

1 Sygn. akt I C 332/18; WYROK W IMIENIU RP; Dnia 21 maja 2019 r.; Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny;

2 I. zasądza od pozwanego (…) SA z siedzibą w Ł. na rzecz powoda M. Z. kwotę 10.670,87 (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt i 87/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego (…) SA z siedzibą w Ł. na rzecz powoda M. Z. kwotę 4151,00 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa powodowi M. Z. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej przez powoda na opinię biegłego i zapisanej pod poz. (…) księgi sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łomży.

3 w okresie: od 27 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.

4 od 05 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.

5 W sytuacji, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Ponadto w myśl art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Jak stanowi art. 34 wyżej wskazanej ustawy, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

6 por. wyrok SO we Wrocławiu z 25 maja 2016r., II Ca 1885/15.

7 opinia biegłego nie była kwestionowana przez strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, a jako oparta na fachowej wiedzy i doświadczeniu biegłego, stanowiła podstawę ustaleń Sądu w tym zakresie.

8 Zdaniem Sądu zakwalifikowanie szkody przez pozwanego jako szkody całkowitej, bez wypłaty odszkodowania, nie powoduje zasadności przerwania najmu samochodu zastępczego, skoro poszkodowany w rzeczywistości nie uzyskał środków finansowych na nabycie innego pojazdu.