PICK-UP A DBT Z VAT

Na diagnostę bat, czyli o rodzajach samochodów pick-up (z jednym i dwoma rodzajami siedzeń?) oraz o anonimach i DBT z VAT. Więc uważaj drogi Kolego na ilość rzędów siedzeń, na donosy „z” i „do” Urzędu Skarbowego oraz na to, co będzie z pojazdem po zakończeniu BT.1

Nasze uprawnienia możemy stracić na szereg sposobów. A jednym z nich jest to DBT (dodatkowe BT) z VAT-em na podstawie anonimu – opisane w tym wyroku.2

Reklamy

28 lutego 2019 r. WSA w Gdańsku rozpatrzył sprawę ze skargi naszego kolegi G.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z 19 października 2018 r., w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania BT pojazdów – niestety negatywnie.

A było to tak, że 28 czerwca 2018 r. tamtejszy Starosta orzekł o cofnięciu imiennych uprawnień naszego kolegi G.Z., które posiadał od 31 października 2016 r. Jak z tego widać, nasz kolega nie nacieszył się zbyt długo ich posiadaniem.

Reklamy

Przyczyną tego była niezgodność pomiędzy wydanym zaświadczeniem a stanem faktycznym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Albowiem ustalono, że nasz kolega G.Z. zatrudniony na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów należącej do A. Sp. z o.o. w K., po przeprowadzonym Dodatkowym BT samochodu marki Ford 2AB Ranger, wydał 22 września 2017 r. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez ww. pojazd wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług3 pomimo, że pojazd tych wymagań nie spełniał.4

Dla przyjęcia, że pojazd spełnia wymogi z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT konieczne jest bowiem, aby miał tylko jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.

Zaś poddany temu DBT samochód widnieje w CEPiK, jako samochód ciężarowy posiadający 5 miejsc siedzących, czyli 2 rzędy siedzeń.

Organ pierwszej instancji wszczął to postępowanie administracyjne i przeprowadził stosowną kontrolę w tej OSKP na skutek donosu uzyskanego z Urzędu Skarbowego w K. Ale na naszą uwagę zasługuje też i ten oto fakt, że samo zawiadomienie o nieprawidłowościach skierowane do tego Urzędu Skarbowego miało charakter anonimu.5 Piszący anonimowo wskazał, że podczas BT posiadanego przez niego pojazdu uzyskał on od naszego kolegi informację, że jego auto pomimo posiadania jednego rzędu siedzeń nie spełnia warunków ustawy o VAT, gdyż jest zarejestrowane jako furgon. BT, podczas którego piszącemu zasadnie odmówiono wydania zaświadczenia o spełnianiu warunków z art. 86 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT, miało być przeprowadzone na OSKP przy ul. (…) nr 2. Piszący anonimowo zaznaczył przy tym, że w tej sytuacji jest dla niego niezrozumiałe dlaczego samochód Ford Ranger o wskazanym przez niego nr rej., z dwoma rzędami siedzeń, który wjechał bezpośrednio po nim do tej samej OSKP otrzymał od naszego kolegi zaświadczenie, że spełnia warunki ustawy o VAT. Skierowane do organu skarbowego zawiadomienie zostało popisane przez M. K. i nie podano w nich żadnych innych danych, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie osoby, która sporządziła ww. pismo. Nie wynika z niego również, w jaki sposób piszący pozyskał informację o pozytywnym wyniku BT samochodu Ford Ranger, który do niego nie należał. Niewątpliwie zatem skierowane do organu skarbowego – a w dalszej kolejności do starostwa – zawiadomienie miało charakter anonimu.

W złożonym odwołaniu pełnomocnik naszego kolegi wskazywał, że:

  • informacja z CEPiK-u nie ma charakteru wiążącego i nie musi odpowiadać stanowi faktycznemu,
  • w podobnych przypadkach możliwe jest szybkie i bezproblemowe wymontowanie drugiego rzędu siedzeń i zamontowanie w tymże miejscu kratki oraz zamontowanie z powrotem drugiego rzędu siedzeń, a wykonanie tych czynności jest możliwie bez pozostawienia żadnych śladów tej zmiany.

Decyzją z 19 października 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. (tradycyjnie?) utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. To SKO podkreśliło, że nie podziela argumentacji strony, co do wadliwego ustalenia liczby siedzeń w pojeździe. Gdyby bowiem przyjąć, że możliwe jest wymontowanie drugiego rządu siedzeń, zamontowanie kratki i ponowne zamontowanie drugiego rządu siedzeń, to tego rodzaju działanie należałoby ocenić jako obejście prawa w celu uzyskania możliwości odliczenia podatku VAT (pozwalających przedsiębiorcom na dokonywanie odpisów VAT od zakupionego paliwa). Przepis ustawy o VAT odnosi się wyraźnie do podjazdów posiadających jeden rząd siedzeń i nie sposób uznać, aby intencją ustawodawcy było, aby miał on na myśli ten rząd siedzeń tylko w trakcie BT. W sytuacji, gdy z danych z ewidencji wynika, że pojazd ma 5 miejsc siedzących, a przed tym DBT zostały one wymontowane, to należy przyjąć, że to diagnosta przyjmuje “ryzyko” zamontowania ich po badaniu. W konsekwencji musi godzić się z tym, że zaświadczenie może nie odpowiadać stanowi faktycznemu. W ocenie organu odwoławczego każda inna wykładnia powołanych przepisów prowadziłaby do fikcji badań technicznych i dokonywania – po uzyskaniu zaświadczenia – w zasadzie dowolnych przeróbek pojazdów.

W skardze na powyższą decyzję organu odwoławczego skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pełnomocnik naszego kolegi G.Z. wniósł o uchylenie decyzji SKO i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji.

Nasz kolega G.Z. obecny na rozprawie 28 lutego 2019 r. wyjaśnił dodatkowo, że:

  • do 13 listopada 2017 r. dane pojazdów weryfikowane były wyłącznie w oparciu o DR pojazdu, dlatego też nie mógł zasięgnąć informacji z CEPIK-u o liczbie miejsc siedzących badanego pojazdu,
  • badany pojazd był pojazdem czterodrzwiowym, z odrębną skrzynią ładunkową. W części za kratką umiejscowiona za pierwszym rzędem siedzeń znajdowała się “wanienka z narzędziami”,
  • po dniu 13 listopada 2017 r. zdarzały się sytuacje, gdzie występowała rozbieżność pomiędzy danymi z CEPiK-u a rzeczywistym stanem badanego pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku dokonując oceny zaskarżonych decyzji uznał, że skarga naszego kolegi jednak nie zasługuje na uwzględnienie – niestety. Bo nasz kolega nie kwestionował, że wykonał to przedmiotowe DBT samochodu Ford Ranger typ 2AB. Ten model samochodu jest pojazdem typu pick-up z podwójną (czterodrzwiową) kabiną pasażerską oraz znajdującą się za nią otwartą skrzynią ładunkową. Samochód ten pomimo, że jest wyposażony w pięć siedzeń dla pasażerów, jest w Europie klasyfikowany jako samochód ciężarowy. Powyższe potwierdza wydruk z CEPiK dotyczący samochodu Ford Ranger, gdzie wskazano, że jest to samochód ciężarowy typu skrzynia, posiadający ogółem 5 miejsc siedzących. Sposób produkcji samochodu określono w ewidencji jako fabryczny. Samochód został zakupiony w Polsce, jako nowy i zarejestrowany w czerwcu 2017 r.

Zdaniem tego WSA i wbrew twierdzeniom naszego kolegi:

  1. okoliczność, że nie mógł on w chwili tego BT skorzystać ze danych zawartych w ewidencji CEPiK nie ma kluczowego znaczenia dla przedmiotowej sprawy, ponieważ poddany badaniu samochód był 4 – drzwiowy, co jednoznacznie wskazuje na to, iż fabrycznie został wyprodukowany, jako samochód z dwoma rzędami siedzeń. Z tych względów organy zasadnie stwierdziły, że nasz kolega nie był uprawniony do wydania zaświadczenia o spełnieniu przez pojazd warunków z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT, nawet jeżeli drugi rząd siedzeń był w czasie BT wymontowany.
  2. DBT ma na celu stwierdzenie, czy konkretny pojazd spełnia warunki konstrukcyjne, z którymi ustawodawca wiąże całkowitą lub istotną niemożność wykorzystania pojazdu do innych celów niż związane z działalnością gospodarczą. Z tych względów nie budzi wątpliwości Sądu, że za pojazdy, o których mowa w 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT można uznać tylko te samochody typu pick-up, które bezpośrednio za skrzynią ładunkową posiadają pojedynczą kabinę pasażerską, a tym samym, że ich oryginalna fabryczna konstrukcja nie pozwala na posiadanie kolejnego rządu siedzeń.6

Z tego względu, takie okoliczności faktyczne, jak to, że samochód, który podczas badania technicznego posiada tylko jeden rząd siedzeń, ale jest konstrukcyjnie przystosowany do posiadania dwóch rzędów siedzeń, nie mogą przesądzać o kwalifikacji tego rodzaju pojazdu jako spełniającego wymogi z 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT. Szczególnie, że w pojazdach typu pick–up częścią ładunkową jest znajdująca się za kabiną pasażerką skrzynia. Przyjęcie, aby w pojazdach tego typu zamiast skrzyni celom ładunkowym miałaby służyć wydzielona w miejscu jednego z rzędów siedzeń cześć kabiny pasażerskiej, jest w ocenie Sądu niezgodne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

Z uwagi na treść wystawionego przez skarżącego zaświadczenia, wskazującego typ pojazdu i rodzaj BT, jakiemu został podany, organy nie musiały prowadzić dalszych ustaleń w przedmiocie innych okoliczności towarzyszących BT. W sprawie nie jest zresztą kwestionowane, że podczas BT pojazd miał wymontowany jeden rząd siedzeń. Jak wskazano wyżej, powyższa okoliczność rzekomo nie uprawniała naszego kolegi wystawienia zaświadczenia o pozytywnym („P”) wyniku D-BT.

A Wy co o tym przypadku sądzicie? Jest powód do składania skargi do NSA?

Pyta i pozdrawia

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień zostało wszczęte z urzędu w następstwie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w K., która w dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w K. w postaci kserokopii anonimowego zawiadomienia dotyczącego nieprawidłowości w wykonywaniu BT.

2 III SA/Gd 13/19 – Wyrok WSA w Gdańsku; Data orzeczenia 2019-02-28; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu 2019-01-07;

3 tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej powoływana jako “ustawa o VAT”

4 Zgodnie z treścią wystawionego zaświadczenia z tego DBT z dniu 22 września 2017 r. wystawionego przez naszego kolegę G.Z. o dodatkowym BT samochodu ciężarowego marki Ford, typ 2AB, model RANGER, zaznaczono, że to BT dało wynik „P” (pozytywny). W rubryce “UWAGI” nasz kolega wpisał, że objęty badaniem pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT “*pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwała przegrodą; z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.”

5 Ten anonim dotycznieprawidłowości w wykonaniu BT samochodu marki Ford 2AB Ranger.

6 W analizowanym przypadku zaświadczenie o spełnieniu warunków określonych w 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT zostało natomiast wydane po badaniu technicznym samochodu typu pick-up z podwójną, to jest czterodrzwiową kabiną pasażerską. Wymontowanie drugiego rzędu siedzeń nie wyklucza możliwości późniejszego użytkowania samochodu do celów innych niż dostawcze, a więc niezwiązane z działalnością gospodarczą. Jak zresztą wskazała sama strona skarżąca samochód ten jest tak konstrukcyjnie przystosowany aby posiadać 2 rzędy siedzeń, które można wymontowywać i bez problemu wmontowywać ponownie.