APEL WSSKP DO POSŁÓW

Rate this post

Apel do Posłów.

 

Szanowni Państwo Posłowie

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Jest to ten sam projekt, który w grudniu 2018 roku został wycofany z prac Sejmowych na wniosek Prezesa PiS – Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Dyrektywa ta wymaga, aby w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się następujące kwestie:

  1. Wprowadzenie kilkutygodniowego marginesu elastyczności w ramach, którego przeprowadzane mają być okresowe badania zdatności do ruchu drogowego – 20 preambuły Dyrektywy.
  2. Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia przypominającego lub egzaminu w celu uaktualniania poziomu kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego – 33 preambuły Dyrektywy.
  3. Zatwierdzenie ośrodków szkolenia diagnostów, które będą uprawnione do wystawiania świadectwa diagnostom, spełniającym minimalne wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia – 13, ust. 2 Dyrektywy.
  4. Uaktualnienie definicji pojazdu historycznego (zabytkowego) – 3, pkt. 7 Dyrektywy.
  5. Uzupełnienie przepisów o Krajowym Punkcie Kontaktowym w kwestii badań technicznych ( 15, ust. 1 Dyrektywy).

Wprowadzenie regulacji w powyższym zakresie w pełni wyczerpuje obowiązek implementacji Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego systemu prawnego.

Tymczasem projektodawcy w znacznym stopniu naruszyli zasadę (UE+0) proponując dodatkowe regulacje o charakterze reformującym, których nie wymagają przepisy Dyrektywy 2014/45/UE, a które naruszają m.in. zapisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, w szczególności art. 67, pkt. 4, który wskazuje, aby:

„4) implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, dążyć do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów implementowanych przepisów.”

Powyższy przepis ustawowy został naruszony poprzez szereg dodatkowych, proponowanych regulacji, jak:

  • dualizm w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów (teraz Starosta, po zmianie Starosta + TDT),
  • system kontrolnych badań technicznych – wyników kwestionowanych przez posiadaczy pojazdów,
  • system karnych, dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane po terminie,
  • system dodatkowego dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym (foto drogomierza),
  • sankcje karne dla przedsiębiorców i personelu diagnostycznego związane z działalnością SKP.

Dyrektywa 2014/45/UE nie wymaga takich regulacji. To zbędne koszty budżetowe – około 250 mln zł.

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury od niemal 18 lat nie dokonało żadnych zmian w rozporządzeniu regulującym wysokość urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów. Blisko 6 tysiącom Przedsiębiorców SKP grozi upadłość z powodu drastycznych kosztów oraz wysokiej inflacji a tysiącom pracowników obsługi diagnostycznej utrata miejsc pracy!

Prosimy Państwa Posłów o refleksję i odrzucenie zbędnych i kosztownych regulacji!

P.S. Pierwsze czytanie projektu ustawy z druku 2540 zaplanowane jest na dzień 15 września br. godz. 18:30.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Kazimierz Zbylut

 

Źródło: https://wsskp.pl/apel-do-poslow/