DZIAŁDOWO I CIĄG DALSZY PATOLOGII

Rate this post

Działdowo i ciąg dalszy patologii.

Całkiem niedawno pisałem o nico wcześniejszej sprawie w tym samym Działdowie.1

A tu maszszsz, niczym z liścia w twarz!

Bo mamy kolejną odsłonę tych samych patologicznych zachowań w naszej branży.2

Tyle, że tym razem na terenie tego samego powiatu/miasta. To też może świadczyć o poziomie tamtejszego nadzoru. Niedawno zaś nastąpiło rozstrzygnięcie w tej sprawie przed olsztyńskim WSA, bo na rozprawie zaledwie w dniu 28 lutego 2023 r.

Była to (tradycyjna już?) sprawa ze skargi naszego kolegi J. M., któremu tamtejszy WK/starostwo (a potem jeszcze SKO) cofnęło uprawnienia na 5 lat, wymagane naszą ustawą PoRD.

Zresztą, to rozstrzygnięcie WSA zostało wsparte jeszcze wcześniejszym postanowieniem NSA.3

Nasz kolega o inicjałach J. M., gdy starał się o wstrzymanie decyzji o cofnięciu uprawnień, to spowodował kroki Sądu, który ustalił, że:

  • na swojej SKP zarabiał łącznie 2363 zł netto miesięcznie,

  • posiada wykształcenie wyższe rolnicze,

  • od wielu lat wykonywał zawód uprawnionego diagnosty samochodowego,

  • nie ma on żadnych osób na utrzymaniu,

  • osiągnął wiek emerytalny.

A ponadto okazało się, że wszczęte przez Starostę Działdowskiego postępowanie administracyjne, w sprawie pozbawienia naszego kolegi J. M. uprawnień diagnosty samochodowego do wykonywania BT pojazdów miało ścisły związek z wyrokiem Sądu Rejonowego w Działdowie z maja 2021 r., w którym ten SR uznał naszego skarżącego się kolegę w niniejszej sprawie za winnego i skazał go za to, że:

1/ dokonał on 2 czynów polegających na przyjęciu korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa4, polegające na odstąpieniu od przeprowadzenia BT wskazanych pojazdów i poświadczeniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez dokonanie wpisu o „P”-pozytywnym wyniku przeprowadzonego OBT tych pojazdów, a także, że

2/ dokonał on 15 czynów polegających na poświadczeniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez dokonanie wpisu o „P”-pozytywnym wyniku przeprowadzonego OBT wskazanych pojazdów, podczas gdy w rzeczywistości odstąpił od przeprowadzenia badania technicznego tych pojazdów, co w konsekwencji nie dawało podstawy do dokonania takiego wpisu we wskazanych dokumentach.

Więc mamy łącznie 17 kolejnych przestępstw dokonanych przez kolejnego kolegę z tego samego powiatu/miasta i pod tym samym nadzorem WK/starostwa w krótkim odstępie czasu.

Na podkreślenie zasługuje ten fragment uzasadnienia z wyroku NSA:

(…) zaistniałe zdarzenia oraz wydany wyrok karny skazujący należy odczytywać w ścisłym związku z zaskarżoną decyzją w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Okoliczności, w jakich doszło do pozbawienia skarżącego uprawnień do wykonywania zawodu, tj. w związku z popełnieniem określonych w ww. wyroku przestępstw, nie pozostają bez wpływu na ocenę zasadności wstrzymania wykonania decyzji w tej sprawie. Prawdopodobne niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody po stronie skarżącego na skutek wykonania zaskarżonej decyzji jest niewspółmierne z rozmiarem szkody i skutków mogących powstać w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami fałszowania danych technicznych kontrolowanych przez niego pojazdów oraz przestępstwami sprzedajności.”5

Także w tej sprawie tamtejszy nadzór WK/starostwa pokazał swoją tradycyjną twarz biernego pionka bez żadnej własnej inicjatywy, który pokornie i potulnie czeka na wcześniejszy wyrok Sądu Karnego – szkoda. Bo takie zachowanie jest także elementem naszych branżowych patologii.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

2 II SA/Ol 456/22 – Wyrok WSA w Olsztynie; Data orzeczenia: 2023-02-28; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2022-06-17; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Sygn. Powiązane: II GZ 364/22 – Postanowienie NSA z 2022-09-22; Skarżony organ: SKO; Treść wyniku: Oddalono skargę;

3 II GZ 364/22 – Postanowienie NSA; Data orzeczenia: 2022-09-22: orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2022-08-18; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu Uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego; Sygn. Powiązane: II SA/Ol 456/22 – Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-02-28; Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO); Treść wyniku: Oddalono zażalenie;

4 określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 776; powoływanego dalej jako: rozporządzenie w sprawie badań technicznych)

5 czyli przyjęcia korzyści majątkowej za zachowanie naruszające przepisy rozporządzenia w sprawie badań technicznych (por. postanowienie NSA z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt II GZ 182/17, postanowienie NSA z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt II GSK 1460/12).

Loading