WYCIEK Z UKŁADU CHŁODZENIA JEST NIEBEZPIECZNY?

Rate this post

Wyciek spowodowany rozszczepieniem uszczelniacza wałka pompy wentylatora układu chłodzenia, czyli kolejna przegrana WITD Oddz. Opole oraz GITD? A także następne pytanie, czy to jednak usterka niebezpieczna?1

26 października 2023 roku rozpatrywana była ta sprawa ze skargi P. K. na decyzję GITD z 24 marca 2023 r., nr BP.501.2446.2022.1284.OP8.381538 w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym.2

Zaczęło się 27 kwietnia 2022 r. w miejscowości K. (A M., brama główna), gdzie miała miejsce kontrola drogowa autobusu. W toku kontroli stwierdzono, że kierowca wykonywał publiczny transport zbiorowy osób.3 Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała usterkę (lp. 8.4.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego tj. wyciek płynów z układu chłodzenia – pompa wentylatora4), którą zakwalifikowano jako niebezpieczną.5 Jednocześnie powyższa usterka została opisana w protokole oględzin, a także utrwalona na dokumentacji fotograficznej. Z uwagi na stwierdzoną usterkę zatrzymano DR pojazdu.

W związku z wezwaniem organu (WITD) przedsiębiorca M. w K. Sp. z o.o. poinformował o absencji zarządzającego transportem, w tym w dniu kontroli, a także wskazał, że 26 kwietniu 2022 r., po sprawdzeniu pojazdu przez mechanika autobus został dopuszczony do wykonywania przewozu i wydał dokumenty kierowcy.6

Po przeprowadzeniu postępowania WITD w Opolu (organ I instancji) przytoczoną na wstępie decyzją z 21 października 2022 r., nr WITD,DI.0152.Z.VIII0303/12/22, nałożył na stronę karę pieniężną w wysokości 500 zł tytułem popełnienia naruszenia z lp. 15.2 załącznika nr 4 do utd. Decyzja została doręczona stronie 1 grudnia 2022 r.

Pismem z 6 grudnia 2022 r. nadanym 7 grudnia 2022 r., strona złożyła odwołanie wnosząc o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania argumentując między innymi, że:

  • podczas kontroli nie ustalono, jakiego płynu wyciek stwierdzono, oraz kiedy miała powstać usterka.

  • po odholowaniu autobusu do zajezdni stwierdzono, iż przyczyną wycieku płynu było rozszczelnienie wałka pompy wentylatora układu chłodzenia, oświadczył także, że wadliwy element został wymieniony na nowy,

  • 29 kwietnia 2022 r. pojazd przeszedł przegląd cząstkowy z wynikiem pozytywnym.

  • pompa wentylatora układu chłodzenia jest elementem osprzętu silnika i jej praca ma wpływ wyłącznie na utrzymanie właściwej temperatury silnika, a nie bezpieczne poruszanie się pojazdu, zaś płyn jest nieszkodliwy dla środowiska.

  • WITD nie sprawdził jej roli w całej sprawie, a także, iż brak jest dowodów, że pojazd wyjechał z siedziby przewoźnika w złym stanie technicznym albowiem awaria nie mogła wystąpić na terenie bazy. Zakwestionowała przy tym strona opis usterki.

Ani WITD ani GITD nie chciała uznać argumentów firmy transportowej, więc sprawa trafiła aż do WSA, który w ramach kontroli legalności wykazał, że decyzje WITD i GITD zostały wydane z naruszeniem prawa w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

Niewyjaśnienie przez WITD i GITD wszystkich okoliczności mających znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza „zasady ogólne postępowania administracyjnego, przede wszystkim określoną w art. 7 Kpa zasadę dochodzenia prawdy obiektywnej i realizujący tę zasadę szereg przepisów nakładających na organy administracji obowiązek wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia i oceny całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 i art. 80 Kpa), oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (art. 8 Kpa).”

Skoro strona postępowania stawia konkretne zarzuty w stosunku do podjętego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, to – z uwagi na wymogi stawiane przez ustawodawcę w art. 107 § 3 Kpa, a także ze względu na zasadę przekonywania (art. 11 Kpa) i obowiązek dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej – ma prawo oczekiwać odniesienia się przez organ do przedstawionej argumentacji.

W ocenie Sądu, w kontrolowanych postępowaniu powyższe obowiązki procesowe nie zostały przez organy Inspekcji Transportu Drogowego dopełnione. Stan faktyczny sprawy nie został ustalony i oceniony w sposób pełny i wyczerpujący, zaś uzasadnienia decyzji nie odpowiadają wymogom określonym w przytoczonych wcześniej przepisach.”

Nie wystarczy w uzasadnieniu, jak to uczyniły organy, przytoczyć przepisy bez precyzyjnego wskazania, która regulacja prawna ma zastosowanie w sprawie. Zwłaszcza, jeżeli strona ukarana systematycznie i wręcz nawet pryncypialnie nie tylko kwestionuje ustalenia organów zawarte w decyzji, ale i daje przeciwdowód (np. badanie techniczne, oświadcza odnośnie do stanu sprzed i po kontroli) oraz odnosi to do regulacji prawnych wykazując brak cech usterki niebezpiecznej. Zresztą w ramach cytowanych zasad postępowania dowodowego organ I instancji, jak i organ odwoławczy (art. 136 Kpa) powinny przeprowadzić dodatkowe dowody. Przykładowo:

  • przesłuchać kierowcę (w zakresie tego, dlaczego nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli),

  • uprawnionego diagnostę samochodowego (w zakresie stanu technicznego pojazdu po dacie kontroli),

  • załączyć do akt lepszy jakościowo (czytelny) materiał zdjęciowy, szczególnie w oryginalnych kolorach itd.”

Albowiem, „Nie jest zresztą rzeczą Sądu wyręczanie organów we właściwym gromadzeniu i ocenie materiału dowodowego a to na tle całokształtu stanu sprawy.”

Gdy kierownictwo GITD zajmuje się polityką, to musiały zdarzać się tego typu wpadki i podobne niedoróbki w codziennej pracy tego ważnego organu. Miejmy nadzieję, że oczekiwane zmiany dotkną także tych organów i nastąpi zmiana polityków na merytoryczne i fachowe kierownictwo.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 II SA/Op 271/23 – Wyrok WSA w Opolu; Data orzeczenia: 2023-10-26; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-08-21; Symbol z opisem: 6037 Transport drogowy i przewozy; Hasła tematyczne: Transport, Kara administracyjna; Skarżony organ: WITD (Inspektor Transportu Drogowego); Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję;

2 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 października 2022 r., nr WITD.DI.0152.Z.VIII0303/12/22, 2) zasądza od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz skarżącego P. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

3 komunikacji miejskiej w ramach stałej linii w imieniu przedsiębiorcy M. w K. Sp. z o.o.

4 – jej praca ma wpływ wyłącznie na utrzymanie właściwej temperatury silnika co zapobiega jego nadmiernemu zużyciu.

5 zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt c dyrektywy 2014/47/UE usterki niebezpieczne to takie, które stanowią bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenia dla BRD lub oddziałujące na środowisko.

6 Pismem z dnia 9 września 2022 r. oraz 4 października 2022 r. organ I instancji zawiadomił stronę o wszczęciu wobec niej postępowania administracyjnego z urzędu na podstawie naruszenia lp. 15.2 załącznika nr 4 ustawy stwierdzonego w protokole kontroli. Zawiadomienie zostało doręczone 27 września 2022 r.

Loading