KOLEJNY KOLEGA BEZ UPRAWNIEŃ A PRACODAWCA BEZ PRACOWNIKA

Rate this post

Kolejny kolega z Krakowa bez naszych zawodowych uprawnień. Ale nie w wyniku sprawnych i skutecznych działań tamtejszego nadzoru WK/starostwa, ale dopiero po wcześniejszym działaniu organów ścigania oraz dopiero po wyroku sądu karnego.1 W ten sposób łatwo robi się wyniki, bo cudzym nakładem sił, cudzym kosztem. Zaś sprawa naszego właściwego nadzoru WK/starostwa nad naszą pracą na SKP nadal pozostaje fikcją.

Sprawa ta trafiła aż do NSA, który 25 czerwca 2024 roku rozpatrywał zażalenie naszego kolegi K. B. na postanowienie WSA w Krakowie z 30 stycznia 2024 r.2w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi K. B. na decyzję SKO w Krakowie z 19 października 2023 r.3 w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego do wykonywania BT pojazdów.

Pół roku wcześniej WSA w Krakowie postanowieniem z 30 stycznia 2024 r.4 odmówił naszemu koledze K. B. (dalej: „Skarżący”), wstrzymania wykonania decyzji objętej jego skargą – decyzji SKO w Krakowie z dnia 19 października 2023 r.5 w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego do wykonywania BT pojazdów.

Nasz kolega wniósł do WSA w Krakowie skargę na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania BT pojazdów. Następnie pismem z 18 grudnia 2023 roku wniósł jeszcze o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji argumentując, że:

  • brak możliwości wykonywania zawodu pozbawia go możliwości zaspokajania nawet podstawowej egzystencji,

  • wynagrodzenie otrzymywanie przez jego małżonkę nie wystarcza na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków, w tym kosztów leczenia chorej matki.

WSA odmówił wstrzymania wykonania decyzji uzasadniając, że nasz żonaty kolega nie jest jedynym żywicielem rodziny oraz że ze złożonego wniosku nie wynika, by istniały jakiekolwiek ograniczenia w podjęciu przez niego innej pracy zarobkowej niż na stanowisku uprawnionego diagnosty samochodowego, na przykład mechanika w warsztacie.

 

Tenże WSA podkreślił przy tym, że nasz kolega nie może wykonywać na SKP zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego z uwagi na:

  1. prawomocny wyrok karny Sądu Okręgowego w Krakowie z 14 kwietnia 2023 r.6. Z powyższego wyroku karnego wynika bowiem, że wobec niego orzeczono środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu diagnosty samochodowego na okres 3 lat wobec skazania go za przestępstwo z art. 271 § 1 K.K.

  2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie wpłynie na możliwość wykonywania tego zawodu przez kolegę.

  3. Prawdopodobne niebezpieczeństwo wystąpienia szkody po stronie kolegi na skutek wykonania zaskarżonej decyzji jest niewspółmierne z rozmiarem szkody i skutków mogących powstać w związku z popełnionym przestępstwem fałszowania danych technicznych kontrolowanych pojazdów.

Ponadto nasz kolega w swojej kolejnej skardze – tym razem do NSA – argumentował, że przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowania w sprawie stwierdzenia, że art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – PoRD7, w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście samochodowemu uprawnienia do wykonywania BT pojazdów bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP.

NSA odrzucił wszystkie argumenty naszego kolegi i z automatu podtrzymał wszystkie elementy uzasadnienia WSA.

W ten sposób kolejny kolega stracił nasze uprawnienia a pracodawcy z Krakowa stracili kolejnego pracownika. I wszyscy zadowoleni, prawda?

Pyta i pozdrawia

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – –

1 II GZ 287/24 – Postanowienie NSA; Data orzeczenia: 2024-06-25; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2024-06-04; Symbol z opisem: 6038 Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu; Skarżony organ: SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: Oddalono zażalenie;

2 sygn. akt III SA/Kr 76/24

3 nr SKO.RD/4120/446/2023

4 sygn. akt III SA/Kr 76/24,

5 nr SKO.RD/4120/446/2023

6 sygn. akt IV Ka 899/22, który podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt II K 1439/20/K

7 Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.

Loading