NIECZYTELNY BRIEF A ODMOWA REJESTRACJI POJAZDU

Rate this post

Nieczytelny Brief a podstawa odmowy rejestracji pojazdu (przyczepy).

Tę sprawę rozpatrzono 24 listopada 2023 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym. Była to sprawa ze skargi ob. P. B. na decyzję SKO w Skierniewicach z 12 czerwca 2023 r., nr KO.4114.41.2023 w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu z uwagi na mało czytelny niemiecki tzw. Brief.1

W tej sprawie chodziło o to, że 2 stycznia 2023 r. P. B. (skarżący) złożył wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami – przyczepy ciężarowej Kogel AWE 18 z 2007 r. Już następnego dnia, czyli pismem z 3 stycznia 2023 r. organ wezwał skarżącego do przedłożenia wtórnika DR (dowodu rejestracyjnego) cześć I lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 71 oraz 72 ust. 5 p.r.d. oraz w załączniku nr 1 § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.2

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku skarżący złożył pismo o przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku o 2 miesiące. Organ I instancji – idąc tu na rękę skarżącemu – postanowieniem z 25 stycznia 2023 r. przedłużył wcześniejszy termin do 23 marca 2023 r.

Ale 19 marca 2023 roku skarżący (P. B.) ponownie złożył pismo o kolejne rozpatrzenie wniosku, nie załączając brakujących dokumentów. Organ I instancji na podstawie złożonych dokumentów stwierdził, że brak jest możliwości rejestracji przedmiotowego pojazdu.

W odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz o zobowiązanie organu I instancji do niezwłocznej rejestracji pojazdu. Skarżący wskazał, że przepisy cyt. ustawy przewidują odmienne regulacje w przypadku rejestracji pojazdu:

  • zarejestrowanego za granicą (art. 72 ust. 5) nie przewidziano konieczności przedłożenia wtórnika DR w przypadku jego nieczytelności;

  • co do pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP (m.in. art. 74a ust. 2).

W ocenie skarżącego w analizowanej sprawie żadna z przesłanek odmowy rejestracji pojazdu nie została spełniona. Przede wszystkim organ nie mógł uznać, że przyczyną odmowy rejestracji było niezłożenie wtórnika dowodu rejestracyjnego, z tej przyczyny, że DR pojazdu zarejestrowanego za granicą nie został utracony. Ponadto skarżący zaznaczył, że uzyskanie wtórnika w niemieckim organie rejestracyjnym wiązałoby się z koniecznością przedsięwzięcia nieproporcjonalnego nakładu sił i środków. Albowiem informacje, które uzyskał w niemieckim organie rejestracyjnym wskazują, że uzyskanie wtórnika w każdym przypadku wymaga osobistego udania się do niemieckiego urzędu, który wydał dowód rejestracyjny (tzw. Brief) – w tym przypadku w Dachau, i złożenia szeregu dokumentów i argumentując m.in.:

  • niezbędny jest oryginał niemieckiego dowodu rejestracyjnego (tzw. Brief), który organ (WK/starostwo) kwestionuje, a który jednak nie został wydany z akt sprawy,

  • potrzebne będzie przedłożenia ważnego BT (badania technicznego), ale wykonanego przez niemiecką SKP (co wymagałoby ponownego przetransportowania przyczepy na terytorium Niemiec),

  • duża jest skala poniesionych kosztów, w tym opłat za wydanie wtórnika, jak również kosztów podróży,

  • wtórnik nie jest wydawany od ręki. Jego wydanie przez niemiecki urząd w tym stanie faktycznym nie jest też pewne, dlatego też, że niemiecki organ rejestrujący nie miał wątpliwości co do rzetelności przedłożonego do rejestracji DR, gdyż 9 marca 2022 r. zamieścił w przedmiotowym DR informacje o wyrejestrowaniu rzeczonej przyczepy,

  • skoro stan pozwalał na sporządzenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, to niezasadnym wydaje się twierdzenie o jego nieczytelności,

  • stan dowodu nie budził wątpliwości niemieckiego organu rejestracyjnego, który dokonał wyrejestrowania pojazdu i opatrzył dowód pieczęcią,

  • organ w takiej sytuacji ma możliwość zwrócenia się do urzędu niemieckiego o przesłanie stosownego zaświadczenia, czego nie chciał uczynić.

Decyzją z 12 czerwca 2023 r., nr KO.4114.41.2023 SKO w Skierniewicach po rozpatrzeniu odwołania ob. P. B. od decyzji Starosty Kutnowskiego z 12 kwietnia 2023 r. nr KM.5411.11.1.2023 o odmowie rejestracji pojazdu, utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie WK/starostwa (organ I instancji), gdyż oryginał Briefu jest nieczytelny i nadal brak wtórnika. W ocenie SKO w przypadku nieczytelnego DR w pierwszej kolejności wymagane jest złożenie jego wtórnika lub stosownego zaświadczenia, dopiero w dalszej kolejności organ rejestrujący występuje o potwierdzenie danych zawartych w utraconym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym, w tym przypadku w Brief-ie.

Ale ob. P. B. (skarżący) nie poddawał się i wniósł o uchylenie decyzji I instacji (WK/starostwo) oraz II instancji (SKO) oraz zasądzenie kosztów postępowania administracyjnego według norm przepisanych.

Jego zdaniem, kierując się zasadą racjonalnego prawodawcy należy wyprowadzić wniosek, że gdyby intencją ustawodawcy było sformułowanie wymogu przedłożenia wtórnika zagranicznego dokumentu rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Niemczech, w innych aniżeli utrata dowodu przypadkach, wymóg taki zostałby literalnie zapisany w ustawie. Przepis nie znajduje zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym i jako taki nie mógł stanowić podstawy do wydania negatywnego dla mnie rozstrzygnięcia.

WSA uznał jednak, że skarga ta jest niezasadna.

W rozpoznawanej sprawie WSA podzielił stanowisko organu I i II instancji, że skarżący zobowiązany był do przedstawienia na wezwanie organu wtórnika niemieckiego dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenia z niemieckiego urzędu rejestracyjnego. Skarżący nie podjął próby uzyskania wymaganych dokumentów stojąc na stanowisku, że to organ powinien sam wystąpić do organu niemieckiego o potwierdzenie danych wynikających ze zniszczonego niemieckiego dowodu rejestracyjnego.

Stosownie do treści art. 73 ust. 1e pkt 1 p.r.d. organ rejestrujący wydaje decyzję o odmowie rejestracji pojazdu w przypadku braku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1, z uwzględnieniem przy tej weryfikacji art. 72 ust. 1b-5. W przypadku przedłożonych przez skarżącego dokumentów załączonych od wniosku o rejestrację przyczepy – dowód rejestracyjny nie został pozytywnie zweryfikowany z uwagi na jego nieczytelność, co niewątpliwie stanowiło podstawę do wydania decyzji o odmowie rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 ust. 1e pkt 1 p.r.d. Skarżący nie dostrzega, że przepis § 3 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 sierpnia 2022 r. nakazuje stosować art. 72 ust. 5 p.r.d. odpowiednio. Odpowiednie stosowanie oznacza respektowanie reguł wyrażonych w przepisach stanowiących zakres odniesienia. Skoro zatem załączony przez stronę dowód rejestracyjny jest nieczytelny należało uznać, że skarżący zobowiązany jest do przedstawienia jego wtórnik albo dokumentu wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Sąd nie stwierdził zatem zarzucanego w skardze wyjścia poza delegację ustawową ww. przepisie § 3 ust. 9 rozporządzenia.

Sąd nie podzielił także zarzutu skarżącego, że organ miał obowiązek zwrócenia się do niemieckiego organu rejestracyjnego w celu potwierdzenia danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, bowiem taki obowiązek dla organu wynika w przypadku odmowy wydania wtórnika lub zaświadczenia przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji za granicą. W tej sprawie taka sytuacja nie wystąpiła.

Sąd wskazuje ponadto, że skarżący nie podjął nawet próby przedstawienia wtórnika dokumentu. Z akt sprawy wynika, że wyrejestrowanie przyczepy w organie niemieckim miało miejsce 9 marca 2022 r., natomiast wniosek o rejestrację skarżący złożył po upływie prawie 10 miesięcy tj. 2 stycznia 2023 r. Przez ten okres dowód rejestracyjny mógł stać się nieczytelnym. Zasadnie zatem organ wystosował wezwanie do uzupełnienia braków wniosku.”

Cytując rozstrzygnięcie w tej sprawie zastanawiam się, ile razy w swojej praktyce miałem do czynienia z częściowo nieczytelnymi dokumentami rejestracyjnymi zagranicznych pojazdów. A Wy też mieliście takie Briefy?

I tę ciekawą sprawę przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 III SA/Łd 501/23 – Wyrok WSA w Łodzi; Data orzeczenia: 2023-11-24; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-08-07; Symbol z opisem: 6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu; Hasła tematyczne: Ruch drogowy; Skarżony organ: SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze); Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 Dz. U. z 2022 r. Poz. 1849.

Loading