WITD I GITD W RUINIE PRAWNEJ

Rate this post

GITD w prawnej ruinie po przegraniu następnej prawnej potyczki.

W tym administracyjno-prawnym boju chodziło zaledwie o 500 zł, gdy sam koszt tego przegranego procesu (z kieszeni nas-podatników) przewyższał tę kwotę.1

Niedawno, bo 21 grudnia 2023 roku odbyła się ta sprawa ze skargi K. Spółka z o.o. w Opolu na decyzję GITD z 7 sierpnia 2023 r., nr BP.501.710.2023.2333.OP8.442304 w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym.2

Omawiana decyzja GITD wydana była po wcześniejszym rozpatrzeniu odwołania firmy transportowej K. sp. z o.o. w Opolu, która to decyzja utrzymała w mocy decyzję Opolskiego WITD (organ I instancji) z 28 lutego 2023 r. nr WITD.DI.0152.VIII0306/8/23 nakładającą tę (potężną?) karę pieniężną w wysokości aż 500 zł.

Zaczęło się od tego, że 17 stycznia 2023 r., Inspektorzy WITD przeprowadzili kontrolę drogową autobusu, którym kierował E. W. Wykonywał on krajowy transport drogowy osób z Opola do K., w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy: K. sp. z o.o. w O.

Podczas kontroli, w pojeździe nie było wymaganego dokumentu w postaci zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób wraz z rozkładem jazdy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w stosownym protokole.

Zaś po czasie okazało się, na podstawie informacji uzyskanych od Marszałka Województwa Opolskiego (pismo z 14 lutego 2023 r.), że spółka jednak posiada zezwolenie z 22 września 2015 r. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na tej trasie wraz z zatwierdzonym rozkładem jazdy do ww. Zezwolenia.

Ale te ustalenia nie wystarczyły inspektorom opolskiej WITD, którzy pismem z 17 stycznia 2023 roku zawiadomili firmę o wszczęciu postępowania administracyjnego.3

W piśmie z 13 lutego 2023 roku firma transportowa wskazuje, że w dniu kontroli jednak posiadała to zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób wraz z rozkładem jazdy. Kierowca (przecież mógł to być obcokrajowiec) nie tylko nie zrozumiał treści polecenia Inspektora w trakcie kontroli, ale też nie zrozumiał treści protokołu, którego w związku z tym nie podpisał.

Od decyzji o nałożeniu kary w wys. 500 zł spółka wniosła odwołanie do GITD, którzy wydał 7 sierpnia 2023 r. decyzję nr BP.501.710.2023.2333.OP8.442304, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, czyli WITD w Opolu.

W tej sytuacji firma transportowa wniosła skargę do WSA na powyższą decyzję GITD.4

WSA w Opolu uznał, że wniesiona skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Materialnoprawną podstawę orzekania w niniejszej sprawie stanowiły przepisy ustawy o transporcie drogowym (utd), gdyż:

  1. WITD i GITD przeprowadziły niewystarczające postępowanie dowodowe.

  2. Z akt sprawy nie wynika natomiast w żaden sposób, jak przebiegała, kluczowa w sprawie, kontrola drogowa. Nie jest więc wiadome, czy kierowcę autobusu wezwano do okazania dokumentów zbiorczo – jako pliku dokumentów (i na tym zakończono), czy żądano okazania konkretnych dokumentów, ze szczególnym wskazaniem na dokumenty, wg inspektorów, brakujące.

  3. Nie jest też wiadome, czy kierowca okazał dokumenty na wezwanie, czy może nie chciał ich okazać, czy też poszukiwał dokumentów w pojeździe, lecz ich nie znalazł.

Problem w tej sprawie polega więc na tym, w jaki sposób ustalono, że kierowca nie posiadał lub nie okazał zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób wraz z rozkładem jazdy. Czy to był może przejaw złośliwego działania wobec naszych organów kontrolnych, czy też może działanie z niechęci do jednego z kontrolujących?

Stwierdzone niedostatki postępowania dowodowego nie przemawiają jednak za naruszeniem art. 80 kpa, na czym bazowała argumentacja GITD.

WSA z urzędu (art. 134 § 1 ppsa) zauważył, że w sprawie doszło również do naruszenia art. 10 § 1 kpa. Zgodnie z tym przepisem organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Firma transportowa (skarżąca) w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania została powiadomiona o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Dalej jednak WITD oraz GITD nie umożliwiły jej, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jest to istotne, gdyż nie można wykluczyć, że skarżąca zapoznałaby się z materiałem dowodowym, a następnie zgłosiła wnioski dowodowe, uwagi lub żądania.5

I tę sprawę przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 II SA/Op 350/23 – Wyrok WSA w Opolu; Data orzeczenia: 2023-12-21; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-10-31; Symbol z opisem: 6037 Transport drogowy i przewozy; Hasła tematyczne: Administracyjne postępowanie, Transport; Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego; Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję;

2 z orzeczenia: 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Opolu z dnia 28 lutego 2023 r., nr WITD.DI.0152.VIII0306/8/23, 2) zasądza od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz strony skarżącej K. Spółka z o.o. w O. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

3 w zakresie naruszeń zawartych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli nr […] z 17 stycznia 2023 r. Zawiadomienie zawierało informację, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) [dalej: kpa], strona ma prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ I instancji, wskazując na powyższe oraz art. 50 § 1 w związku z art. 77 § 1 i art. 80 kpa, w celu uzupełnienia materiału dowodowego zebranego w sprawie, wezwał spółkę do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, wszechstronnych i popartych dowodami wyjaśnień dotyczących stwierdzonych naruszeń zawartych w protokole kontroli drogowej, którego egzemplarz otrzymał w dniu 17 stycznia 2023 r. E, W.

4 wniosła o: 1) uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej decyzji organu I instancji, 2) zasądzenie od GITD na rzecz spółki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

5 Spółka, pomijając wniesione środki zaskarżenia, tylko raz (w piśmie z 13 lutego 2023 r.) złożyła wyjaśnienia. Należy przy tym zauważyć, że wspomniane pismo strony zostało złożone w związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego, a nie – w związku z zakończeniem przez organ postępowania wyjaśniającego. Co więcej, stanowisko strony, zawarte w piśmie z 13 lutego 2023 r., jasno wskazuje, że istniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności postępowania dowodowego, w szczególności na okoliczność rzeczywistego przebiegu kontroli drogowej.

Loading