WYNIK BT I JEGO ZNACZENIE DLA DECYZJI US O ZANIŻENIU WARTOŚCI POJAZDU

Rate this post

Wynik naszego BT na SKP i jego wpływ na decyzję o uznaniu, że zaniżenie wartości sprowadzonego pojazdu było celowe.

No cóż, nie było tu ani pokolizyjnego, ani powypadkowego. Więc czego należało się spodziewać?1

13 lutego 2024 r. WSA w Olsztynie rozpatrzył tę sprawę ze skargi firmy M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 28 września 2023r., nr 2801-IOA.4105.7.2023 w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

Wskazana firma w dniu 25.10.2021 r. nabyła samochód osobowy marki Bentley rok prod. 2019, poj. silnika 3.956 cm3 za kwotę 7.200 EURO. Pojazd ten został nabyty przed pierwszą rejestracją na terytorium Polski, w związku z tym stała się podatnikiem podatku akcyzowego. W deklaracji podatkowej wyszczególniła:

  • stan pojazdu uszkodzony/bez opinii rzeczoznawcy,

  • przebieg: 53.000 km,

  • data powstania obowiązku podatkowego: 18.11.2021 r.,

  • podstawa opodatkowania: 33.172 zł, stawka podatku: 18,6%, kwota podatku: 6.170 zł.

Naczelnik US w Olsztynie wycenił ten pojazd w oparciu o System Wyceny Wartości Pojazdów Eurotax na kwotę brutto = 643.400 zł. (wartość pojazdu po uwzględnieniu podatków 441.053,48 zł). W związku z istotną (mało powiedziane?) różnicą w wycenie pojazdów, wezwano firmę do zmiany podstawy opodatkowania lub do pisemnego wskazania przyczyn uzasadniających zaniżenie wartości pojazdu2. Zaś w przypadku dokonania naprawy pojazdu do przedłożenia paragonów, faktur i inny dokumentów potwierdzających zakup części i usług, dokumentacji foto oraz wskazania zakładu, w którym dokonano napraw.

W odpowiedzi na wezwanie firma jako przyczynę zadeklarowania niższej kwoty podstawy opodatkowania wskazała na rzekome uszkodzenia pojazdu dołączając dokumentację foto oraz kopię faktury VAT. Dodatkowo poinformowała, że na sporny pojazd zostało zrobione zlecenie wyceny rzeczoznawcy, ale do chwili wydania decyzji przez organ I instancji strona nie przekazała przedmiotowej wyceny.3

Spółka nie odpowiedziała na pisma/wezwania US nie dostarczyła jakichkolwiek dokumentów wskazujących na poniesione koszty związane z naprawą auta i nie przedstawiła wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

W związku z powyższym Naczelnik US postanowieniem z 11.04.2023 r. wszczął postępowanie podatkowe i decyzją z 7 czerwca 2023 r. określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego samochodu w kwocie 82.036 zł.4

Z dokumentów zebranych w sprawie wynika, że przedmiotowy pojazd pochodzi z USA. Na teren Unii Europejskiej auto zostało sprowadzone przez belgijską firmę, która następnie dokonała odprawy celnej w Belgii. Z dokumentu zgłoszenia odprawy celnej wynika, że wartość statystyczna pojazdu została określona na kwotę 21402,09 EUR, a opłaty związane z dopuszczeniem pojazdu do swobodnego obrotu na obszarze UE wyniosły 2.140,21 EUR, a więc suma wyniosła łącznie 23.542,30 EUR. Kwota ta odnosi się do wartości samochodu dopuszczonego do swobodnego obrotu na terenie UE.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie zauważył, że ww. dokumencie nie ma adnotacji o uszkodzeniach pojazdu. Strona zakupiła sporne auto 25.10.2021 r. od M. C. (Litwa), za kwotę 7.200 EURO. Słusznie, zatem organ I instancji uznał wartość pojazdu podaną na fakturze sprzedaży za zaniżoną gdyż pojazd został sprzedany poniżej kosztów poniesionych w związku z jego zakupem, transportem i dopuszczeniem do obrotu na terenie UE. Porównanie tych kwot prowadzi do pytania o uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji.

Organ odwoławczy mając powyższe na uwadze, w celu zbadania kształtowania się cen uszkodzonych samochodów marki Bentley, rok produkcji od 2017 do 2020, na rynku litewskim korzystając z dostępnych stron internetowych, https://en.autoplius.lt, https://www.autoline.lt, nie znalazł ofert sprzedaży takich samochodów. Organ II instancji przeanalizował również kształtowanie się cen uszkodzonych samochodów na rynku amerykańskim. Na podstawie uzyskanych archiwalnych notowań pojazdów uszkodzonych dostępnych na stronie internetowej www.bidfax.info/ ustalił, że wartość pojazdów Bentley o porównywalnym stopniu uszkodzenia mieści się w przedziale od 33.175 USD do 69.375 USD. Biorąc pod uwagę najniższą oferowaną cenę, tj. 33.175 USD należy wskazać, że jest ona kilkukrotnie wyższa od widniejącej na dowodzie zakupu. Przy czym podkreślono, że skarżący nabył pojazd dwuletni, a organ przyjął do porównania pojazdy starsze (na dzień licytacji) od przedmiotowego, tj. trzy i czteroletnie. Powyższe transakcje organ przyjął do porównania kierując się ogólnym obrazem uszkodzeń pojazdów widocznym na foto.

Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wobec znacznej różnicy pomiędzy ceną na dowodzie zakupu przedmiotowego samochodu, a cenami podobnych pojazdów na rynku amerykańskim, brak jest podstaw do uwzględnienia wartości jako podstawy opodatkowania, gdyż deklarowana cena jego zakupu bez uzasadnionej przyczyny odbiega całkowicie od cen na rynku nabycia pojazdu, przy uwzględnieniu realiów tego rynku. W tej sytuacji zgodnie z art. 104 ust. 9 u.p.a należało określić wysokość podstawy opodatkowania.

Organ odwoławczy zweryfikował również średnią wartość rynkową nabytego pojazdu biorąc pod uwagę ceny pojazdów uszkodzonych (o podobnym oraz większym obrazie uszkodzeń), oferowanych na aukcjach internetowych na rynku polskim. Na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych www.otomoto.pl i https://allegro.pl. organ ustalił, że ceny tego typu pojazdów kształtowały się na poziomie: 305.000 zł., 342.700 zł., 359.000 zł., 439.000 zł., i 460.000 zł. W związku z powyższym średnia wartość podobnego samochodu na rynku polskim, kształtowała się na poziomie 381.140 zł brutto.

Urzędnicy US zwrócili uwagę na niespójne informacje dotyczące uszkodzeń tego pojazdu. W aktach sprawy I instancji znajduje się pismo firmy z 28.04.2023 r. informujące, że auto zostało nabyte, jako uszkodzone, tj.:

  • nie posiadało silnika,

  • nie posiadało wnętrza pojazdu z elektroniką.

Zaś z późniejszego oświadczenia wynika, że auto posiadało jedynie uszkodzony silnik i sterowniki.

Każdy chyba wie, jaka jest różnica między brakiem silnika a jego uszkodzeniem . . . . .

Zdaniem urzędników US niezrozumiałe jest również stwierdzenie, że na czas BT zostały zamontowane sterowniki serwisowe, co umożliwiło uruchomienie samochodu i wjazd na SKP, gdzie zostało wykonane BT bez pełnego obciążenia silnika i skrzyni biegów, dzięki czemu nasz Kolega Uprawniony Diagnosta Samochodowy nie mógł stwierdzić uszkodzeń silnika. Tym samym, to badanie techniczne (BT) przeprowadzone na SKP z wynikiem „P”-pozytywnym potwierdziło dobry stan techniczny auta i zaświadczyło, że pojazd nie stanowi zagrożenia dla BRD.

Ponadto, według umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego pojazdu, został on nabyty 25.10.2021 r., natomiast już 26.10.2021 r., czyli zaledwie jeden dzień po jego zakupie pojazd przeszedł BT z wynikiem „P” i został zarejestrowany w Polsce. Analizując materiał dowodowy w postaci dokumentacji foto przedstawionej przez Spółkę, prezentującej rzekomy stan techniczny przedmiotowego pojazdu w dniu jego zakupu, organ odwoławczy stwierdził, że trudno uznać za wiarygodne, aby naprawa uszkodzeń odbyła się jednego dnia. Oświadczenie, że uszkodzenia mechaniczne blacharki nie posiadały ostrych zakończeń, które eliminowałyby pojazd z BT (badania technicznego) nie jest spójne z ww. dokumentacją fotograficzną, co w wątpliwość poddaje również wiarygodność przedstawionej fotografii.

Powyższe rozumowanie będące podstawą wydania decyzji US firma zaskarżyła do WSA w Olsztynie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

1/

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja wbrew wywodom skargi odpowiada prawu.”

2/

Godzi się zauważyć, że wg. umowy kupna-sprzedaży spornego pojazdu, został on nabyty 25.10.2021 r., natomiast 26.10.2021 r. czyli zaledwie jeden dzień po jego zakupie pojazd przeszedł pozytywne badanie techniczne oraz został zarejestrowany w Polsce. Trudno jest zatem przyjąć argumentację skarżącej firmy, nie popartą żadnymi dowodami, że pojazd w dniu nabycia był w znaczny sposób uszkodzony, został naprawiony w jeden dzień i przeszedł pozytywnie badanie techniczne.”

I ten wyrok przybliżył Wam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 I SA/Ol 432/23 – Wyrok WSA w Olsztynie; Data orzeczenia: 2024-02-13; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-11-28; Symbol z opisem: 6111 Podatek akcyzowy; Hasła tematyczne: Podatek akcyzowy; Skarżony organ: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej; Treść wyniku: Oddalono skargę;

2 zadeklarowanie podstawy opodatkowania w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej porównywalnego samochodu osobowego

3 US pismem z 11.04.2023 r. wezwał Spółkę do dostarczenia dokumentów potwierdzających zakup części materiałów i usług związanych z naprawą oraz miejscem naprawy, a także do wyjaśnienia rozbieżności związanych z zadeklarowaną datą nabycia pojazdu. Kolejne wezwanie US z 5.05.2023 r. dotyczyło miejsca podpisania umowy zakupu samochodu, danych dokonującego naprawy pojazdu oraz dokumentów przedstawiających poniesione koszty.

4 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (dalej jako organ odwoławczy, Dyrektor) decyzją z 28 września 2023r. utrzymał w mocy ww. decyzję Naczelnika.

Loading