USTAWA O ZAWODZIE – IV

USTAWA O ZAWODZIE UDS-a, część IV

Więc zbliżamy się do końca z omawianiem szczegółów w przysłanym mi przez Kolegę „Natasza” dokumencie dotyczącym naszej Ustawy. Rezerwuję sobie jeszcze prawo o ogólnych uwag na ten temat. Może uda mi się w ciągu dwóch dni . . .

Reklamy

Ale nie ma tu pospiechu, bo jak znam życie (naszego środowiska), to nic w tym temacie szybko się nie zmieni.

A czytając moje uwagi (w żółtym kolorze) proszę ewentualnie zatrzymać się myślą nad rolą organu nadzorującego. Bo ja uważam, że nadzór instytucji zewnętrznej (wojewoda, starosta, TDT, GITD) może pozostać jedynie, Jedynie, JEDYNIE dla SKP.

Reklamy

Nadzór nad środowiskiem UDS-ów powinien należeć jedynie do naszego własnego samorządu zawodowego, co postuluje dr Wiesław Czerwiński – i tego się trzymajmy. Tylko to rozwiązanie jest zgodne z interesem całego naszego własnego środowiska.

Pozostałe rozwiązania „sprzedające nas”, to wojewodzie, to staroście, to (…) są szkodliwe, a ich umocowanie prawne będzie naruszało szereg przepisów (o czym później).

Ale powoli, bo głowa nas rozboli, bo, jak widać jest jeszcze wiele do uzgodnienia i do poprawienia.

======================

Art. 24

1. Odpowiedzialność zawodowa diagnosty samochodowego  ustaje z upływem 3 lat od czasu popełnienia czynów, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 1 i 2. – proponuję 1 rok (słownie: jeden).

Rozdział 5

Nabywanie i utrata prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Uważam, że w tym miejscu należy poprzeć i zaadaptować w tym celu postulat mec. Rafała Szczerbickiego o „koncesji dla SKP” http://www.diagnostasamochodowy.pl/2012/koncesja-dla-skp-a-czemu-nie/

Art. 25

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania (koncesji) wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch uprawnionych inspektorów/diagnostów, z zastrzeżeniem ust. 4,

4.  Przedsiębiorca posiadający uprawnienia inspektora/diagnosty w przypadku zgłoszenia swojej osoby do rejestru, o którym mowa w art. 23,ust. 3, zobowiązany jest zatrudnić na umowę o pracę co najmniej jednego uprawnionego inspektora/diagnostę.

5. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 26

1. Określa się minimalne wynagrodzenie dla diagnosty na :

1) Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w wysokości – nie mniejszej niż 10 % ponad średnią krajową dla sektora administracji publicznej z roku poprzedniego.

2) Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów z rozszerzeniami w wysokości – nie mniejszej niż średnia krajowa z poprzedniego kwartału.

3) Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów bez rozszerzeń w wysokości – nie mniejszej niż średnia krajowa z roku poprzedniego, co raz na zawsze zabezpieczy naszemu środowisku jakąś tam emeryturę – jakąkolwiek.

Art. 27

1.Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. – wojewoda, czy też starosta lub nawet TDT razem z GITD może prowadzić nadzór nad SKP, czemu nie. Ale musi to być prawdziwy NADZÓR, włącznie z wpisaną odpowiedzialnościa za nadzorowany podmiot. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 21,ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych inspektorów/diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia ……………………………………………………………..

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7. Wojewoda może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów.

Art.  28

1. Nadzór (jeśli jest „nadzór”, to musi też być wpisana odpowiedzialność personalna/osobista tego, kto ten nadzór sprawuje. Ta ewentualna odpowiedzialność obejmuje to wszystko, co dzieje się z nadzorowanym podmiotem, czyli w tym wypadku z SKP[1]) stacjami kontroli pojazdów sprawuje Wojewoda.

2. W ramach wykonywanego nadzoru Wojewoda – należy pamiętać, że jeśli tu piszemy o nadzorze, to poniżej już tylko o kontroli? To są jednak dwa całkiem różne pojęcia, których nie wolno utożsamiać.

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę (w ramach sprawowanego nadzoru) stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 21, ust. 3

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów ten zakres powinien przynależeć tylko do naszego środowiska zawodowego, a nie do wojewody lub kogokolwiek innego i „obcego”.

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 24, ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli

pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, do których należy brak właściwego nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami, co przyniosło skutek w postaci sądowego ukarania jednego z nich za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem pracy na SKP.

Art. 29

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 30

Ustawa wchodzi w życie po upływie ….. dni od dnia ogłoszenia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  – Program szkolenia kandydatów do zawodu inspektor/diagnosta

Załącznik nr 2 – Wzór o ukończeniu szkolenia dla inspektorów/diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych

pojazdów

Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego

Załącznik nr 4 – Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Załącznik nr 5 – Wzór protokołu przeprowadzonego egzaminu

Załącznik nr 6 – Wzór uprawnienia inspektora/diagnosty


[1]    Nadzór nad SKP musi być „właściwy”, czyli zgodny z definicją Profesora J. Starościaka (Prawo Administracyjne – 1971), gdzie organ nadzorujący „nie tylko spostrzega i ocenia. On również w pewnym sensie współadministruje, czyli odpowiada za wynik działalności organizatorskiej organów podległych nadzorowi.