SPÓŹNIENIE NA BT I KONSEKWENCJE TEGO SPÓŹNIENIA

Rate this post

Spóźnienie na BT i konsekwencje tego spóźnienia, w tym koszt uzyskania przychodu i formy czasowego wyrejestrowania pojazdu oraz czym się różni tworzenie dobrego prawa od szybkiego prawa.

wondering

Prezes Adam Małyszko – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Artykuł 2 i 3 mówi o tym, że nie będzie kosztem uzyskania przychodu podwyższona opłata za BT po terminie. Jeszcze raz apeluję o powrót do zmiany 18 w art. 84 i wyłączenie pojazdów, które uległy wypadkowi, które mają szkodę istotną z obowiązku płacenia dodatkowej kary. Bo to nie jest kara. Jeżeli nie ma obowiązku przeprowadzenia BT, gdy pojazd nie porusza się po drogach, jak to ma nie być kara i stanowić wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych. No, kara się osobę podwójnie. Raz – ma dodatkowe BT z tytułu wypadku. Dwa – ma podwyższoną kwotę za BT o 50%. Trzy – nie może tego zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. No, rzeczywiście trzeba się tu z decyzją opozycją zgodzić po odmowie przyjęcia takiej poprawki. Zwracam się do pana przewodniczącego, bo mam ją tu przy sobie. Nie wiem, może ma ją ktoś z posłów, którzy dostali taką poprawkę w Sejmie.

Prowadzący obrady poseł Bogdan Rzońcaprzewodniczący Komisji Infrastruktury.

Niestety, będziemy mieli więcej takich sytuacji. Trzy podpisy są potrzebne, tak? Jeżeli ktoś z państwa będzie chciał wnieść poprawki w toku procesu legislacyjnego, to proszę to sformalizować i wnieść je na piśmie i przedstawić posłom do ewentualnego przyjęcia.

Dyrektor Warchoł – strona rządowa.

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu od tej opłaty o charakterze sankcyjnym, którą proponujemy w projekcie ustawy, to tutaj te przepisy zostały uzgodnione z ministerstwem finansów w zakresie zakwalifikowania, jako koszty uzyskania przychodu. W ustawie jest wyjątek dla pojazdów czasowo wyrejestrowanych, jeżeli chodzi o uiszczanie tej opłaty. Więc tutaj w tym zakresie tego rodzaju wyjątki można wprowadzić. Jeżeli by była taka sytuacja długotrwałego wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to proponujemy, żeby skorzystać z tego wyłączenia, które jest przewidziane w projekcie.

(…)

Prezes Adam Małyszko – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi przedstawiciela Min. Infrastruktury. Otóż pan powiedział, że uzgodniono to z Ministerstwem Finansów. To jest z katalogu sankcji, kar. Czy karą jest, jakimś wykroczeniem jest nie posiadanie ważnego BT w przypadku, gdy pojazd jest uszkodzony. Jeżeli takiej sankcji nie ma, to proszę kolejny raz nie karać, wyrzucając to z kosztów uzyskania przychodów (…). Chyba, że złożono to do tej Komisji i ktoś poprawkę przyjmie, że te pojazdy na równi z pojazdami wycofanymi czasowo będą mogły skorzystać z tego, że nie będą musiały ponosić tej opłaty. Ta poprawka jest przygotowana i przemyślana i tylko dotyczy pojazdów z uszkodzoną ramą, więc szkody istotnej, czyli te, które wymagają dłuższej naprawy. Tu możemy osiągnąć kompromis i nic się nikomu nie powinno wydarzyć. Karzemy przeciętnego obywatela, któremu w każdej chwili może się przydarzyć taka kolizja.

Dyrektor Warchoł – strona rządowa.

Chciałbym wyjaśnić, że stronie rządowej w trakcie ustaleń z Ministerstwem Finansów o sposób zakwalifikowania tej opłaty, jako koszt uzyskania przychodu również ze względu na to, że pojawiały się pewne wątpliwości, akurat w przypadku ustawy dotyczącej foliówek, co do kwalifikacji podatkowej tego rodzaju opłaty dodatkowej. I w tym zakresie te uzgodnienia były poczynione. Co do propozycji poprawki, my ja widzimy na piśmie.

Natomiast tu jest takie zasadnicze pytanie, które w tym przypadku się by się nasuwało: w jaki sposób i kto będzie stwierdzał tego rodzaju uszkodzenie?

My zakładaliśmy, zarówno poprzez wydłużenie tego okresu karencji do 45 dni, jak również wprowadzając zasadę, że każdy kierowca, który zgłosi się na BT – to dotyczy również motocykli – do 30 dni przed wyznaczonym terminem BT ma te badania zaliczone w terminie, który wynika z ostatniego wpisu pieczątki do DR. Po to, żeby usprawnić proces planowania badania technicznego.

Prezes Adam Małyszko – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Jeszcze będę drążył. Otóż wyraźnie w poprawce wskazaliśmy, że to wynika z innych przepisów, w którym to momencie policja zatrzymuje DR. I tylko w takich momentach, gdzie DR jest zatrzymany i skierowany na dodatkowe BT. I tylko w takich sytuacjach on jest na równi z czasowym wyrejestrowaniem. Nie powinno być tej dodatkowej opłaty, ponieważ obywatel w żaden sposób nie zawinił. Dziękuję.

Prezes Waldemar WITEK – OSDS.

Ja do pana przewodniczącego w dniu wczorajszym pokusiłem się, aby na piśmie wyrazić obawy odnośnie tej opłaty dodatkowej za BT po terminie. Natomiast cały czas się przebija w tej ustawie, że ministerstwo cały czas procedowało uzyskując konsultacje publiczne.

Panie przewodniczący, jeżeli jest taka możliwość, to chciałbym dowiedzieć się, z kim konsultowało ministerstwo ten projekt i pisząc go. Z kim konsultowało w czasie zmian, jeżeli procedowane było w czasie prac przez ministerstwo nad tym projektem. Dlatego, że jeżeli można podeprzeć swoje pytanie, to w dniu 10 marca 2017 roku były konsultacje z poszczególnymi ministerstwami. Natomiast w tym piśmie jest coś takiego, że: informuję jednocześnie, że tabela uwag do tego projektu wraz ze stanowiskiem (…) zostanie zamieszczony na stronie RCL (Rządowe Centrum Legislacji). To jest pismo z 10.03.2017 r. Natomiast to uzasadnienie pokazało się na stronach RCL w 2018 r. Więc naprawdę chciałbym się dowiedzieć, z kim ministerstwo – pisząc projekt – konsultowało go, później – jeżeli zaczęło procedować – z kim konsultowało ten projekt. Dlatego, że wystąpiono do 46 podmiotów o opinię na temat tego projektu. Natomiast później zmieniono to sześciokrotnie. Tą opłatę dodatkową, raz była, raz nie, raz dla przedsiębiorców, raz była jako kara, raz była jako wynagrodzenie dla przedsiębiorców. I tworzy się pewne sytuacje niejasne, a OSDS chce brać udział w tworzeniu dobrego prawa, a nie szybkiego. Dziękuję bardzo.

Strona rządowa (prawdopodobnie Dyrektor Bogdan Oleksiak, bo nie przedstawił się).

Projekt był wysłany do 32 podmiotów. Projekt ewaluował, to prawda. I po konsultacjach z tyloma podmiotami, każdy wnosił jakieś uwagi i projekt po prostu ewaluował. Natomiast uzgodnienia społeczne się skończyły na etapie przekazania do Komisji. Potem są publikowane przez RCL na każdym z etapów. I również na tych etapach, dlatego państwo mówią o zmianach projektu dlatego, że faktycznie trudno było pozyskać środki na finansowanie systemu, o którym mówi Dyrektywa 45/2014. I ostatecznie projekt został skonstruowany w taki sposób, jaki mamy dzisiaj, jaki omawiamy. Ale każdy etap był transparentny i każdy etap był ogłaszany przez RCL. Dlatego też trudno mi się tutaj odnieść do tego, co pan mówi, że projekt nie był konsultowany. Dziękuję.

– – – – – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Co ciekawsze wyjątki z wysłuchania spisał

dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F